Nemajūnų dienos centras skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo pareigybei užimti

Nemajūnų dienos centras, Birštono savivaldybės biudžetinė įstaiga, Topolių g. 1, Geležūnų k., LT-59452 Birštono sav., kodas 301038537, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo pareigybei užimti.

Darbo pobūdis:

vykdo direktoriaus funkcijas jo nebuvimo darbe laikotarpiais;

rengia finansavimo projektus;

teikia pasiūlymus svarstant bei sudarant institucijos perspektyvinius planus dėl naujų paslaugų teikimo;

dalyvauja institucijos paslaugų asortimento atnaujinimo darbe;

analizuoja socialinių, kultūrinių ir kitų, numatytų Centro nuostatuose, paslaugų poreikį bendruomenėje;

tvarko visą su personalu susijusią dokumentaciją;

esant poreikiui, vykdo naujų darbuotojų paiešką ir atranką;

sudaro metinius darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planus;

teikia informaciją apie Centro socialinius darbuotojus Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje;

pildo Centro darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus;

kontroliuoja darbuotojų darbą;

kontroliuoja, ar darbuotojai laikosi saugos darbe, gaisrinės saugos, saugumo technikos reikalavimų;

kontroliuoja ir užtikrina, kad tinkamai ir ekonomiškai būtų eksploatuojami bei naudojami įrengimai, įrankiai, degalai, energetiniai resursai, medžiagos;

teikia pasiūlymus dėl racionalaus energetinių išteklių naudojimo;

inicijuoja veiklos programų ir projektų rengimą, organizuoja jų vykdymą;

renka ir kaupia informaciją apie Nemajūnų dienos centro įgyvendinamus projektus ir programas;

puoselėja demokratinius bendruomenės narių santykius;

bendradarbiauja su įstaigos rėmėjais, visuomene, gyventojų, gaunančių socialines paslaugas, šeimos nariais;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Nemajūnų dienos centro strateginiai tikslai.

 

Reikalavimai pretendentams:

 • Aukštasis universitetinis socialinių mokslų išsilavinimas ( magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • Finansavimo projektų rengimo patirtis ne mažiau 3 metai;
 • Vairuotojo pažymėjimas (B kategorijos);
 • Žinoti: valstybės socialinę politiką, socialinių institucijų politiką, organizacijos valdymo principus, teikiamų socialinių paslaugų specifiką; Nemajūnų dienos centro pagrindinės veiklos organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką;
 • Išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės socialinę politiką, viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą darbo teisinius santykius, dokumentų valdymą teikiamų paslaugų darbo specifiką;
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook arba MS Outlook Express;
 • Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti derybų įgūdžių;
 • Mokėti anglų kalbą.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • teisę vairuoti nurodytos kategorijos transporto priemones patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Užpildytą pretendento anketą (forma patvirtinta 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301,2 priedas);
 • Savo privalumų sąrašą (laisva forma nurodydamas dalykines savybes, gebėjimus, įgūdžius ir kompetencijas);
 • Darbo patirtį patvirtinantį dokumentą (-us) ir jo kopiją;
 • Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (informacija ir forma yra pateikta interneto svetainėje www.vtek.lt);
 • Taip pat pretendentai gali pateikti rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

 

Atrankos būdas – egzaminas žodžiu (pokalbis)

Darbo užmokesčio koeficientas 22,5 BMA

 

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Topolių g. 1, Geležūnai, Birštono sav., Nemajūnų dienos centro direktoriui Gintui Pačėsui arba siunčiami registruotu laišku (pasirinkus šį būdą, pateikiamos tik patvirtintos notaro dokumentų kopijos). Pretendentai, teikiantys dokumentus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301, patvirtintu Konkurso pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašu.

Dokumentai priimami iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki12.00 ir nuo 12.45 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00-12.00 ir nuo 12.45 iki 15.45 val.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Nemajūnų dienos centro direktorius Gintas Pačėsas, tel (8-319) 43 722, el. p. gintas.pacesas@nemajunudc.lt

 

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai