Birštono savivaldybės administracija (biudžetinė įstaiga, Jaunimo g. 2, Birštonas, kodas – 188750166) skelbia konkursą viešosios įstaigos Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro administracijos vadovo-direktoriaus pareigoms eiti

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŠTONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Šis pareigybės aprašymas reglamentuoja viešosios įstaigos Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Birštono PSPC) administracijos vadovo-direktoriaus (toliau – direktorius) paskirtį, bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus, papildomą kompetenciją, funkcijas, pavaldumą, teises, atsakomybę ir atskaitomybę.
Direktorius į darbą priimamas viešo konkurso būdu.
2. Direktoriaus pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kategorijai.
3. Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais poįstatyminiais aktais, Birštono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, įstaigos įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu ir kitais teisės aktais.
II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
4. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:
4.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
4.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
4.3. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.4. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį.
5. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
5.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
5.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
5.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
5.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
5.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
5.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa
(-omis) ir kt.);
5.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos (padalinio, filialo) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio, filialo) darbą.
III. PAPILDOMA KOMPETENCIJA
6. Įstaigos direktoriaus papildoma kompetencija laikoma:
6.1. vadovavimo sveikatos sistemos subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;
6.2. darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);
6.3. kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);
6.4. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis
2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos, siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europass) (OL 2004 L 390, p. 6).
IV. DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS PASKIRTIS
7. Direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti Birštono PSPC veiklą, vadovauti įstaigos administracijai, įgyvendinant pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto naudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos įstatuose numatytą veiklą.
V. DIREKTORIAUS FUNKCIJOS IR PAREIGOS
8. Organizuoja ir užtikrina įstaigos veiklą jos įstatuose numatytam tikslui įgyvendinti.
9. Užtikrina teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.
10. Rengia ir teikia tvirtinti steigėjui įstaigos veiklos strategiją ir pagrindines įstaigos veiklos plėtojimo kryptis.
11. Atlieka kitas įstatuose numatytas funkcijas, nepriskirtas steigėjui.
12. Įstaigos direktorius organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais, atsako už finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei ir steigėjui (savininkui), viešos informacijos paskelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti teisės aktuose bei šiuose įstatuose.
13. Įstaigos direktoriaus kompetencijai priskiriama:
13.1. organizuoti įstaigos veiklą;
13.2. įgyvendinti steigėjo (savininko) priimtus sprendimus;
13.3. atidaryti ir uždaryti įstaigos sąskaitas bankuose;
13.4. užtikrinti įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
13.5. Įstaigos įstatuose nustatyta tvarka tvirtinti įstaigos struktūrą, nustatyti darbuotojų atlyginimus, skirti darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
13.6. kreiptis į steigėją (savininką) dėl neefektyviai dirbančių įstaigos padalinių reorganizavimo ar likvidavimo;
13.7. suderinus su įstaigos stebėtojų taryba, tvirtinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
13.8. tvirtinti įstaigos vidaus darbo taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
13.9. sukurti ir prižiūrėti įstaigos vidaus ir finansų kontrolės sistemas;
13.10. kreiptis į Savivaldybės tarybą arba, esant Savivaldybės tarybos pavedimui, tvirtinti įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus;
13.11. įstaigos vardu pasirašyti dokumentus;
13.12. atstovauti įstaigai teisme, valstybės ir savivaldybės valdymo organuose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
13.13. steigėjo (savininko) sprendimu pasirašyti sutartis dėl įstaigos ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, mainų, išnuomojimo ir įkeitimo;
13.14. Lietuvos Respublikos teisės aktų, steigėjo (savininko) sprendimu bei šių įstatų nustatyta tvarka, terminais ir forma rengti ir teikti steigėjui (savininkui) įstaigos veiklos ataskaitas ar kitą steigėjo (savininko) nurodytą informaciją;
13.15. rengti įstaigos padalinių vadovų atestaciją;
13.16. sudaryti įstaigos gydymo ir slaugos tarybas;
13.17. spręsti kitus įstaigos vadovo kompetencijai teisės aktais priskirtus klausimus;
13.18. vykdyti kitus, su įstaigos funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės mero ir įstaigos veiklą kuruojančio Birštono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos bei Birštono savivaldybės strateginiai uždaviniai.

Būtinų pateikti dokumentų sąrašas:
– Asmens dokumento kopija;
– Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
– Gyvenimo aprašymas (CV);
– Pretendento anketa;
– Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopija;
– Viešųjų ir privačių interesų deklaracija;
– Veiklos programa;
– Dokumento, patvirtinančio valstybinės kalbos mokėjimo trečiąją kategoriją, kopija (įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją laikomi asmenys: 1) įgiję pagrindinį, vidurinį, aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą lietuvių kalba; 2) įgiję Lietuvos Respublikos vidurinį išsilavinimą nelietuvių mokomąja kalba 1991 metais ar vėliau); 3) baigę užsienyje veikiančias lietuviškas gimnazijas arba vidurines mokyklas; 4) išlaikę mokyklinį (valstybinį) gimtosios arba valstybinės lietuvių kalbos brandos egzaminą).

Papildomai kompetencijai pagrįsti dokumentų sąrašas (pateikti nebūtina, bet pateikus bus vertinama tuo atveju, jeigu didžiausią vienodą balų skaičių, bet ne mažiau nei 6 balus atrankoje surinko keli Pretendentai:)
– Vadovavimo sveikatos sistemos subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtį patvirtinančio dokumento kopija;
– Darbdavio ar (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdyti veiklą) ir darbo kokybę);
– Kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);
– Užsienio kalbos mokėjimo lygi patvirtinančio dokumento kopija (papildomai kompetencijai pagrįsti);
Viešosios įstaigos Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio koeficientas – 7,4.
Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (konkurso paskelbimo data – 2018-07-03, skelbimo Nr. 52787). Dokumentai teikiami el.būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį
– https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login?ReturnUrl=%2fprasymai%2fServices).
Kilus pagrįstų abejonių dėl Pretendentų atitikties Konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu Pretendentų yra prašoma pateikti papildomų duomenų.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Išsamesnė informacija teikiama Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriuje adresu: Jaunimo g. 2, Birštonas, 215 kab., telefonu (8 319) 56 409, el. p. vilma.klebauskiene@birstonas.lt.

Administracijos direktorius

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai