Birštono savivaldybės administracija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojo (lygis – A, kategorija – 12) pareigoms eiti

Specialieji reikalavimai pretendentui:
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilyginą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, statybos, bendrąjį, detalųjį ir specialųjį planavimą, žemės reformą, saugomas teritorijas, kadastro ir registro funkcijas, dokumentų rengimo, raštvedybos taisykles ir mokėti jas taikyti praktikoje;
3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4. mokėti anglų kalbą (A2 lygis pagal Europass);
5. mokėti dirbti kompiuteriu su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, AutoCad, Revit, ArchiCad, ArchWiev GIS, IS Infostatyba programomis.
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ (konkurso paskelbimo data – 2018-07-05, skelbimo Nr. – 38745). Dokumentai teikiami Valstybės tarnybos departamento svetainėje www.vtd.lt per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.
Išsamesnė informacija teikiama Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriuje adresu: Jaunimo g. 2, Birštonas, 215 kab., telefonu (8 319) 56 409, el. p. vilma.klebauskiene@birstonas.lt.

Administracijos direktorius                                                                            Valentinas Vincas Revuckas

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai