Gegužės 10 d. Birštono tarybos posėdis ir svarbiausi jo sprendimai

Gegužės 10 d., penktadienį, vyko Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai.
Tarybos posėdžio metu, po slapto balsavimo, buvo patvirtinta nauja Birštono savivaldybės administracijos direktorė. Ja tapo Jovita Tirvienė, anksčiau ėjusi Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos pareigas. Jovita Tirvienė ne vienerius metus dirba vietos savivaldos srityje, turi sukaupusi didelę patirtį projektų valdymo klausimais, turi darbo patirties mokslo ir verslo sektoriuose.
Taip pat slaptu balsavimu buvo patvirtintas naujas Administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Vincas Revuckas. Anksčiau V. V. Revuckas 12 metų ėjo Birštono savivaldybės Administracijos direktoriaus pareigas. Jo vadovavimo Administracijai metu, Birštono savivaldybėje įvyko esminiai pokyčiai, Birštono kurortas suklestėjo, buvo įgyvendinti svarbūs projektai tiek Birštono mieste, tiek ir kaimiškoje teritorijoje.
Taryba pritarė sprendimui patvirtinti Birštono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ar inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ar remonto 2019–2021 metų prioritetinį objektų sąrašą. Patvirtinus šį sąrašą, yra siekiama suformuoti ilgalaikę kelių ir gatvių remonto bei priežiūros darbų strategiją, kryptingai gerinti Savivaldybės teritorijos infrastruktūrą ir tinkamai įsisavinti Kelių priežiūros ir plėtros programos bei savivaldybės biudžeto lėšas. Birštono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ar inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ar remonto 2019–2021 metų prioritetinį objektų sąrašą sudarė komisija, sudaryta Administracijos direktoriaus įsakymu. Komisija, atrinkdama objektus, atsižvelgė į Birštono seniūnijos ir biudžetinės įstaigos Birštono miesto tvarkymo tarnybos siūlymus bei Birštono savivaldybės gyventojų prašymus. Taip pat įvertino realią gatvių ir kelių būklę apžiūrų metu. Darbų apimtys 2019–2021 metams nustatytos preliminariai, atsižvelgiant į pastaraisiais metais Lietuvos automobilių kelių direkcijos skiriamų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų dydį, o darbų vertės įvertintos pagal anksčiau atliktus tokio paties pobūdžio darbus. Kapitalui formuoti planuojama atlikti naujos statybos ir rekonstravimo darbus, kai keičiamas esamos kelio dangos tipas, bei kapitalinio remonto darbus, kai atnaujinama esama kelio danga ir jo pagrindai. Savivaldybės tarybai patvirtinus Birštono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ar inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ar remonto 2019–2021 metų prioritetinį objektų sąrašą, teisės aktų nustatyta tvarka bus rengiami viešieji pirkimai techniniams projektams parengti ir rangos darbams vykdyti. Kelių priežiūros ir plėtros programai 2019 metais skiriama 544 100 Eur, iš jų ne mažiau 55 procentai panaudojama kapitalui formuoti, ne mažiau 5 procentai – saugaus eismo priemonėms, likusi dalis – einamiesiems tikslams.
Posėdžio metu, Taryba patvirtino Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Birštono savivaldybei pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių paskirstymo 2019 metais objektams sąrašą. Buvo parengtas juridinis pagrindas 2019 metais naudoti Birštono savivaldybei Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas vietinės reikšmės keliams Birštono savivaldybei pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių konkretiems objektams. Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
sudaryta komisija, sudarė Birštono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros prioritetinius sąrašus 2018–2020 metams. Vadovaujantis minėtais sąrašais, Komisija pasiūlė Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Birštono savivaldybei pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių paskirstymo 2019 metais objektams sąraše, dalį lėšų, skirtų kurortams, panaudoti Mokyklos gatvės, Birštone, statybos darbams užbaigti. Taip pat siūloma atlikti paprastą šaligatvių remontą prie jau renovuotų gyvenamųjų namų Pušyno g. 5, 9, 11, Kęstučio g. 25, 25A, taip pat įvažiavimo į S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, 23A, 23B, šaligatvių remontą. Šaligatviai minėtose gatvėse nebuvo remontuoti nuo pat jų įrengimo pradžios ir yra avarinės būklės.
Taryba nutarė patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti paskirstymo 2019 metais objektams sąrašą. Vadovaujantis minėtu sąrašu, komisija siūlo lėšas skirti Mokyklos gatvės užbaigimui, Birštono seniūnijos vietinės reikšmės kelio BR-15 (kelias A16 – Būdos) atkarpos kapitalinio remonto užbaigimui bei Birštono seniūnijos vietinės reikšmės kelių inventorizacijai.
Posėdžio metu buvo patvirtinta Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašo nauja redakcija. Sąraše yra iš viso 9 nenaudojami, apleisti, keliantys pavojų, avarinės būklės, netvarkomi pastatai.
Taryba nusprendė nustatyti 2020 metams žemės mokesčio tarifus (nuo 0,01 iki 4 proc. žemės mokestinės vertės). Žemės mokesčio įstatyme nustatyta, kad Savivaldybės taryba iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos, o metais, kuriais (vyksta masinis vertinimas) perskaičiuojama žemės sklypų vertė, iki gruodžio 1 dienos nustato konkretų žemės mokesčio tarifą. Šis tarifas galios savivaldybės teritorijoje kitą mokestinį laikotarpį. Savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: pagrindinę žemės naudojimo paskirtį; žemės sklypo naudojimo būdą; žemės sklypo naudojimą arba nenaudojimą; žemės sklypo dydį; mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį) žemės sklypo buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus). Žemės mokesčio įstatyme nustatytos tarifo ribos – nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės. 2019 metais Registrų centras atliko masinį žemės vertinimą ir pagal jo metu nustatytas vertes žemės mokestis bus apskaičiuojamas penkerius metus.
Taryba priėmė sprendimą patvirtinti Birštono savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašą. Naujai patvirtinto aprašo nuostatos bus taikomos bendrovėms, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip ½ balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso Savivaldybei: AB Birštono sanatorija „Versmė“, UAB „Birštono vandentiekis“ ir UAB „Birštono šiluma“. Birštono savivaldybė nėra įsteigusi savivaldybės įmonių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos apraše nustatyta, kad Savivaldybės administracijos direktorius „ne rečiau kaip kas 4 metus pateikia savivaldybės valdomai įmonei lūkesčių raštą, kurio tikslas – nustatyti savivaldybės lūkesčius, tikslus ir jų matavimo rodiklius, susijusius su konkrečia savivaldybės valdoma įmone ir prisidedančius prie savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų pasiekimo“.
Taryba pritarė sprendimui nustatyti, kad 2019 metais Žemės mokesčiu neapmokestinamas fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, priklausančio žemės sklypo plotas, neviršijantis 3 ha kaimo vietovėje, 0,8 ha Pakalnės g., Prienų g., Kampiškių g., Turistų g., Birštono mieste ir 0,10 ha – likusioje Birštono miesto dalyje. Birštono miesto Pakalnės, Prienų, Turistų ir Kampiškių gatvių gyventojams taikoma 80 proc. žemės mokesčio lengvata. Žemės mokesčiu 2018 metais nebuvo apmokestinami fiziniai asmenys, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nebuvo darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, ir kuriems priklausantis žemės sklypo plotas neviršijo 3 ha kaimo vietovėje, 0,8 ha Pakalnės g., Prienų g., Kampiškių g., Turistų g., Birštono mieste ir 0,10 ha – likusioje Birštono miesto dalyje. Kaimo vietovėje 3 ha neapmokestinamąjį dydį 2018 metais taikė 28 proc. savivaldybių, 61 proc. savivaldybių taikė nuo 1 iki 2 ha neapmokestinamąjį dydį, iki 1 ha – 7 proc. , o virš 3 ha – 4 proc. savivaldybių. Miesto teritorijoje 0,10 ha neapmokestinamąjį dydį taikė 24 proc. savivaldybių, nuo 0,03 iki 0,06 ha taikė 31 proc. savivaldybių, 0,15 ir daugiau ha taikė 45 proc. savivaldybių. Dėl Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytų neapmokestinamųjų dydžių 2018 metais sumažinta bendra apskaičiuota žemės mokesčio suma sudarė 20,2 tūkst. Eur.
Tarybos posėdžio metu, Taryba nutarė nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2020 metams: 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės (išskyrus nekilnojamąjį turtą, nurodytą šio sprendimo 1.2 papunktyje); 3,0 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui, kuris yra Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąraše. Savivaldybės taryba nustato iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 d. Taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus). 2019 metams buvo nustatytas 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, o turtui, kuris yra Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąraše, – 3,0 proc. nuo mokestinės turto vertės.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai