Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Birštono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).
Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Birštono savivaldybėje aprašu, patvirtintu Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. AV-137 „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Birštono savivaldybėje aprašas“ (toliau – Savivaldybės aprašas).
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro Priemonei remti, Birštono savivaldybei skirta 3016,00 Eur, iš jų – 2956,00 Eur – projektams įgyvendinti.
Paraiškas Savivaldybės aprašo 4 punkte nurodytos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti nurodytoje teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.
Tinkamomis finansuoti Nevyriausybinių organizacijų tarybos, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninių organizacijų bendru sutarimu patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos:
1. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);
2. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
3. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams), ne daugiau kaip 20 proc. nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti).

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką (originalą ir dvi kopijas) pateikia Birštono savivaldybės administracijai, 212 kab.
Prie paraiškos pridedamos šių dokumentų tinkamai tvirtintos kopijos:
1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz., nuostatų, įstatų, steigimo sutarties; religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
2. pareiškėjo vykdytos dviejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;
3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal 5 priedo formą);
4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo ar sutarties;
6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą; atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą – sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;
7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.
Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Birštono savivaldybės administracijos Švietimo,.kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji jaunimo reikalų specialistė Žaneta Židonienė, telefonu 8 602 91 531 arba el. paštu zaneta.zidoniene@birstonas.lt.
Paraiškos priimamos nuo 2019 m. liepos 1 d. 8.00 val. iki 2019 m. rugpjūčio 21 d. 17.00 val.

Paraiškos forma čia.

Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai