Po gaisro Alytuje gauti dirvožemio tyrimų, atliktų Birštono sav., rezultatai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Kauno departamento Prienų skyrius, vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų veiksmų cheminio užteršimo atveju tvarkos aprašu, dėl Alytaus mieste UAB ,,Ekologistika“ padangų perdirbimo įmonėje 2019-10-16–2019-10-26 vykusio gaisro ir susidariusios ekstremalios situacijos atliko veiksmus galimo aplinkos taršos poveikio visuomenės sveikatai įvertinimui ir valdymui.
Siekiant įvertinti dirvožemio užterštumo atitiktį Lietuvos higienos normos HN 60:2015 ,,Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“ (toliau – HN 60:2015) Kauno departamento Prienų skyrius organizavo tikėtinai labiausiai užterštų gyvenamųjų ir visuomeninių teritorijų dirvožemio bandinių ištyrimą. Atlikus cheminės taršos ir sklaidos įvertinimą ir gautą rekomendaciją iš Alytaus departamento buvo nustatyti 2 taškai, kurie buvo įtraukti į aplinkos veiksnių, keliančių riziką gyventojų sveikatai dėl padangų gaisro, stebėsenos (monitoringo) programą: 1-asis Prienų rajone, 2-asis Birštono savivaldybėje. 2019 m. lapkričio 21 d. buvo paimtas ir ištirtas mėginys, adresu Miško g. 2, Siponių k., Birštono sav. Įvertinus Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Cheminių tyrimų skyriaus 2019 m. gruodžio 5 d. gautą protokolą Nr. Ch 11167/2019 sunkiųjų metalų (cinko, kadmio, kobalto, švino), lakiųjų organinių junginių (ksileno, tolueno, etilbenzeno, stireno), daugiaciklinių aromatinių angliavandenilių (naftaleno, antraceno, pireno), ribinės vertės neviršijo HN 60:2016 nurodytų ribinių verčių. Antrasis mėginių paėmimas bus organizuojamas 2020 m. kovo mėn.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Prienų skyriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai