Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINta

  Birštono savivaldybės tarybos

  2019 m. vasario 15 d.

  sprendimu Nr. TS-9

   BIRŠTONO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. skyrius

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas – įstaigos vadovo pavaduotojas.
   II. SKYRIUS

  PAREIGYBĖS PASKIRTIS

  2. Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės tikslas – vykdyti Savivaldybės tarybos jam pavestas Savivaldybės vykdomosios valdžios funkcijas, padėti Savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės administracijos darbą bei ūkinę ir finansinę veiklą, užtikrinti Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą, organizuoti bei plėtoti Savivaldybės investicijų politiką ir strategiją, vykdyti Administracijos direktoriaus funkcijas jam nesant.
  III. SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – Savivaldybės administracijos vidaus administravimo funkcijas ir specialiosios veiklos srities – viešojo administravimo funkcijas.
  IV. SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

  4.2. išmanyti ir gebėti taikyti Savivaldybių administracinės priežiūros, integracijos į Europos Sąjungą procesus, Vietos savivaldos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, vietos savivaldą, savivaldybių veiklą, biudžeto sandarą bei jo vykdymą, bei įstaigos vidaus tvarką, tvarkomųjų ir organizacinių dokumentų rengimo, derinimo ir teikimo tvarką;

  4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  4.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti organizuoti savo ir įstaigos darbą;

  4.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

  4.6. mokėti savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, darbo metodus, mokėti planuoti savo darbą;

  4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

  V. SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. koordinuoja ir kontroliuoja Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos, Strateginio planavimo ir investicijų, Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrių veiklą;

  5.2. kontroliuoja, kaip Savivaldybės administracijos padaliniai, Birštono seniūnija ir savivaldybės įstaigos, įmonės eksploatuoja joms priskirtą Savivaldybės turtą, pastatus ir inžinerinius tinklus, elektros energijos, šildymo ir vandentiekio įrenginius;

  5.3. įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus savivaldybės teritorijoje;

  5.4. padeda Savivaldybės administracijos direktoriui administruoti asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus Savivaldybės administracijai, organizuoti Savivaldybės biudžeto vykdymą, administruoti Savivaldybės turtą;

  5.5. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus leidžia Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus įsakymus, vizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės mero potvarkių projektus, siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų parengimą;

  5.6. organizuoja bei plėtoja Savivaldybės investicijų politiką ir strategiją;

  5.7. kaupia informaciją apie investicinę aplinką bei investicijų poreikius Birštono savivaldybėje;

  5.8. kontroliuoja ir koordinuoja investicinių tarptautinių projektų bei programų rengimą bei įgyvendinimą;

  5.9. dalyvauja Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo komisijos darbe;

  5.10. kontroliuoja Birštono savivaldybės institucijų sprendimų, susijusių su Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veikla, įgyvendinimą;

  5.11. vadovauja Birštono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos darbui;

  5.12. Administracijos direktoriaus pavedimu organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų rengimą;

  5.13. priima interesantus, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų bei valstybinių institucijų skundus, prašymus ir pasiūlymus savo kompetencijos ribose;

  5.14. dalyvauja direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;

  5.15. analizuoja informaciją, gaunamą iš Savivaldybės administracijos padalinių, kitų valstybinių institucijų ir Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų bei įmonių ir teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui;

  5.16. kontroliuoja priešgaisrinės, sveikatos saugos, saugių darbo sąlygų Savivaldybės administracijoje įgyvendinimą;

  5.17. vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas jo atostogų metu, ligos ir kitais atvejais, kai Savivaldybės administracijos direktorius negali eiti pareigų;

  5.18. neviršydamas teisės aktų nustatytų įgaliojimų, vykdo kitus su Birštono savivaldybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

  VI. SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui, o teisės aktų nustatyta tvarka arba prireikus – Savivaldybės tarybai ir merui.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai