Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės tarybos

  2011 m. liepos 1 d.

  sprendimu Nr. TS-142

   BIRŠTONO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas – įstaigos vadovo pavaduotojas, į pareigas skiriamas Savivaldybės mero teikimu (Administracijos direktoriaus siūlymu) Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 15.

   II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS
   4. Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės tikslas yra vykdyti Savivaldybės vykdomajai institucijai pavestas funkcijas ir  įstatymų nustatyta tvarka padėti Savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės administracijos darbą bei ūkinę ir finansinę veiklą, užtikrinti Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą, organizuoti bei plėtoti Savivaldybės investicijų politiką ir strategiją, vykdyti Administracijos direktoriaus funkcijas jam nesant.
  III. VEIKLOS SRITIS
  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – Savivaldybės administracijos vidaus administravimo funkcijas ir specialiosios veiklos srities – viešojo administravimo funkcijas.
  III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo ir administracinio darbo patirtį;

  6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Birštono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos nuostatais;

  6.3. išmanyti savivaldybių veiklą bei viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžeto sandarą bei jo vykdymą, darbo santykių reguliavimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus norminus aktus;

  6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti organizuoti savo ir įstaigos darbą;

  6.6. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: „MS Office“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;

  6.7. mokėti savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, darbo metodus, mokėti planuoti savo darbą.

  IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo funkcijos:

  7.1. koordinuoja ir kontroliuoja Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos, Strateginio planavimo ir investicijų, Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrių veiklą;

  7.2. kontroliuoja, kaip Savivaldybės administracijos padaliniai, Birštono seniūnija ir savivaldybės įstaigos, įmonės eksploatuoja joms priskirtą Savivaldybės turtą, pastatus ir inžinerinius tinklus, elektros energijos, šildymo ir vandentiekio įrenginius;

  7.3. įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus savivaldybės teritorijoje;

  7.4. padeda Savivaldybės administracijos direktoriui administruoti asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus Savivaldybės administracijai, organizuoti Savivaldybės biudžeto vykdymą, administruoti Savivaldybės turtą;

  7.5. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus leidžia Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus įsakymus, vizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės mero potvarkių projektus, siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų parengimą;

  7.6. organizuoja bei plėtoja Savivaldybės investicijų politiką ir strategiją;

  7.7. kaupia informaciją apie investicinę aplinką bei investicijų poreikius Birštono savivaldybėje;

  7.8. kontroliuoja ir koordinuoja investicinių tarptautinių projektų bei programų rengimą bei įgyvendinimą;

  7.9. dalyvauja Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo komisijos darbe;

  7.10. kontroliuoja Birštono savivaldybės institucijų sprendimų, susijusių su Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veikla, įgyvendinimą;

  7.11. vadovauja Birštono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos darbui;

  7.12. Administracijos direktoriaus pavedimu organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų rengimą;

  7.13. priima interesantus, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų bei valstybinių institucijų skundus, prašymus ir pasiūlymus savo kompetencijos ribose;

  7.14. dalyvauja direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;

  7.15. analizuoja informaciją, gaunamą iš Savivaldybės administracijos padalinių, kitų valstybinių institucijų ir Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų bei įmonių ir teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui;

  7.16. kontroliuoja priešgaisrinės, sveikatos saugos, saugių darbo sąlygų Savivaldybės administracijoje įgyvendinimą;

  7.17. vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas jo atostogų metu, ligos ir kitais atvejais, kai Savivaldybės administracijos direktorius negali eiti pareigų.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  8. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui.

  9. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir atsako už jų netinkamą vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

  10. Tarnybines nuobaudas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui už tarnybinius nusižengimus skiria Savivaldybės taryba.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai