Apskaitos skyriaus buhalterio pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017  m. kovo 1 d.

  įsakymu Nr. AV-067

  APSKAITOS SKYRIAUS BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I.  PAREIGYBĖ
  1. Apskaitos skyriaus buhalteris yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – A2.

   II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities, vadybos ar finansų, ar apskaitos studijų krypties išsilavinimą;

  3.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį viešajame sektoriuje;
  3.3. Mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus praktikoje;
  3.4. Gerai išmanyti buhalterinės apskaitos principus;
  3.5. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą;
  3.6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
  3.7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  3.8. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros įstatymus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus apskaitą, įgyvendinant Europos Sąjungos paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisykles, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

  3.9. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti dirbti su kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook arba MS Outlook Express, Internet Explorer ir buhalterinėmis programomis.

   III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  4.1. Tvarko buhalterinę apskaitą, naudodamasis buhalterinės apskaitos programa LABBIS;

  4.2. Vykdo buhalterinės apskaitos taisykles ir nurodymus;
  4.3. Apskaito lėšas už teikiamas paslaugas nuomininkams savivaldybės nuosavybės teise priklausančiuose butuose;

  4.4. Išsiunčia skolų tarpusavio suderinimo aktus debitoriams ir kreditoriams;

  4.5. Kontroliuoja, ar teisingai ir laiku atsiskaitoma su Socialinio draudimo fondo valdyba, Statistikos departamentu;
  4.6. Tvarko nebiudžetinių lėšų apskaitą;

  4.7. Pagal reikalavimus ruošia buhalterinius dokumentus perdavimui į archyvą ir nustatyta tvarka perduoda į savivaldybės archyvą;

  4.8. Suformuoja mėnesio apskaitos registrus;

  4.9. Užtikrina, kad apskaitoje būtų taikomos kompiuterizavimo priemonės, tobulesnės apskaitos formos bei metodai;

  4.10. Registruoja DVS programoje perduotus pranešimus Socialinio draudimo fondo valdybai;
  4.11. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
   5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Apskaitos skyriaus vedėjui.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai