Apskaitos skyriaus kasininko pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017 m. kovo 1 d.

  įsakymu Nr. AV-067

  APSKAITOS SKYRIAUS KASININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖ
   1. Apskaitos skyriaus kasininkas yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – C.

   II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  3.1.turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

  3.2. Turėti 1 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį biudžetinėse įstaigose;

  3.3. Mokėti dirbti  ,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“ ir buhalterinėmis apskaitos programomis;

  3.4. Išmanyti raštvedybos pagrindus;

  3.5. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, metodinius nurodymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą;

  3.6. Mokėti taikyti praktiniame darbe įstatymų, nutarimų reikalavimus;

  3.7. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

  3.8. Būti pareigingam, darbščiam, sąžiningam, komunikabiliam.

   III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  4.1. Apskaito visas pinigines lėšas ir laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose socialines išmokas, laidojimo pašalpas, kompensacijas ir kitas socialines išmokas;

  4.2. Dalyvauja inventorizuojant materialines vertybes;

  4.3. Tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;

  4.4. Kelia kvalifikaciją ir dalyvauja mokymo programose;

  4.5. Priima pinigus, vadovaujantis kasos pajamų ir išlaidų orderiais arba juos atstojančiais dokumentais;

  4.6. Gauna pagal atitinkamai įformintus dokumentus banko įstaigose pinigus ir vertybinius popierius darbuotojų darbo užmokesčiui, pensijoms, komandiruotėms ir kitoms išlaidoms išmokėti;

  4.7. Išmoka iš kasos  pagal kasos išlaidų  orderius arba juos atstojančius dokumentus;

  4.8. Veda kasos knygas, remiantis pajamų ir išlaidų dokumentais, sutikrina faktiškas pinigų  sumas su jų likučiais kasos knygoje;

  4.9. Spausdina  kompiuteriu buhalterinius ir kasos dokumentus;

  4.10. Tikrina  kasos patalpų saugumą, informuoja apie tai Administracijos direktorių;

  4.11. Vykdo įgaliojimų ir kitų numeruotų blankų apskaitą;

  4.12. Tvarko griežtos apskaitos blankų gavimo ir išdavimo apskaitą;

  4.13. Atlieka vietinius ir tarptautinius mokėjimo pervedimus;

  4.14. Išrašo sąskaitas faktūras atsiskaitantiems juridiniams asmenims;

  4.15. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Administracijos direktoriaus pavedimus savo kompetencijos klausimais.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
   5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Apskaitos skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai