Apskaitos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus

  2012 m. birželio 8 d.

  įsakymu Nr. AV-197

  APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Apskaitos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 13.

  II. PASKIRTIS
  4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga Administracijos ir seniūnijos buhalterinės apskaitos tvarkymui pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus bei vadovauti skyriui.
  III. VEIKLOS SRITIS
  5. Finansai ir apskaita.
   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

  6.2. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities buhalterinės apskaitos arba ekonomikos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų buhalterinės apskaitos biudžetinėse įstaigose darbo patirtį;

  6.3. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

  6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

  6.5. išmanyti raštvedybos taisykles;

  6.6. mokėti dirbti „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ ir buhalterinėmis programomis;

  6.7. būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, iniciatyvus, gebėti bendrauti, kelti kvalifikaciją;

  6.8. mokėti vieną užsienio kalbą pradedančio vartotojo A2 lygiu.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS
  7. Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

  7.1. formuoja ir įgyvendina Savivaldybės administracijos apskaitos politiką;

  7.2. užtikrina Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių laikymąsi,

  7.3.  vykdo Savivaldybės administracijos išankstinę finansų kontrolę;

  7.4. organizuoja Apskaitos skyriaus darbą, deleguoja (paskirsto) funkcijas ir atsakomybę skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, bei vykdo vyriausiojo buhalterio funkcijas;

  7.5. laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;

  7.6.  vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų,  Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir Apskaitos skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus;

  7.7. dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės plėtros strateginį planą;

  7.8. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir Tarybos sprendimų  projektus;

  7.9. kontroliuoja Apskaitos skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą, kad būtų:

  7.9.1. teisingai naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms ir valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, bei kiti finansiniai ištekliai pagal patvirtintas sąmatas;

  7.9.2. laikomasi buhalterinės apskaitos taisyklių ir instrukcijų;

  7.9.3. plačiai taikomas apskaitos kompiuterizavimas, naujų technologijų diegimas bei buhalterinės apskaitos metodikos tobulinimas;

  7.9.4. analizuojamas Savivaldybės administracijos finansinių išteklių panaudojimas ir valdymas bei teikiami pasiūlymai dėl jų panaudojimo gerinimo;

  7.9.5. teisingai tvarkoma Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, apskaita, laiku parengiamos suvestinės statistinės ir kitos ataskaitos;

  7.9.6. apskaitoma Savivaldybės, Savivaldybės administracijos vardu gauta parama;

  7.9.7. tiksliai tvarkoma Savivaldybės administracijos veiklos rezultatų (lėšų už teikiamas paslaugas pajamų ir išlaidų), nebiudžetinių fondų ir kitų finansinių išteklių buhalterinė apskaita;

  7.9.8. teisingai ir laiku priskaičiuojamas darbo užmokestis, mokesčiai ir laiku atsiskaitoma su Valstybine mokesčių inspekcija bei Socialinio draudimo fondo valdyba, Statistikos departamentu;

  7.9.9. laiku ir tiksliai fiksuojamos piniginių lėšų ir turto judėjimo operacijos buhalterinės apskaitos dokumentuose;

  7.9.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atliekama Savivaldybės administracijos finansinių išteklių, turto ir atsiskaitymų kasmetinė inventorizacija;

  7.9.11. nustatytu laiku išieškomos skolos įstaigai ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės;

  7.9.12. tinkamai saugomi buhalteriniai ir kiti Apskaitos skyriaus dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į Savivaldybės archyvą;

  7.9.13. teisingai tvarkoma Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tikslinių lėšų apskaita;

  7.9.14. užtikrinamas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinis aptarnavimas;

  7.10. nustatytu laiku parengia Savivaldybės administracijos mėnesines, ketvirtines, metinę atskaitomybes ir kitus reikiamus duomenis apie gautus biudžeto asignavimus bei jų panaudojimą;

  7.11.  laiku ir tiksliai sudaro pagal valstybės funkcijas Savivaldybės administracijos biudžeto projektus;

  7.12. laiku ir kokybiškai parengia išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas;

  7.13. dalyvauja komisijų darbe, darbo grupių veikloje;

  7.14. laiku vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus;

  7.15. vykdo kitas teisės aktais nustatytas pagal kompetenciją įstaigos vyriausiojo buhalterio funkcijas;

  7.16. teikia pagal pareikalavimą apskaitos dokumentus ir registrus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms;

  7.17. sudaro Savivaldybės administracijos savalaikį finansinių ataskaitų rinkinių ir pateikia Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS);

  7.18. užtikrina visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitos registrus, buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;

  7.19. kontroliuoja skyriaus bylų nomenklatūros tvarkymą ir bylų perdavimą į archyvą;

  7.20. teikia duomenis, informaciją rengiantiesiems sutartis ir Savivaldybės administracijos dokumentus;

  7.21.  parenka buhalterinius suvestinius apskaitos registrus, organizuoja jų tvarkymą.

  7.22. vykdo kitus su įstaigos tikslais ar savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
   8. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai