Apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus

  2013 m. lapkričio 14 d.

  įsakymu Nr. AV-342

  APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Apskaitos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – ,,A“.

  3.Pareigybės kategorija – 11.

   II. PASKIRTIS
   4. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga vykdyti teisės aktais nustatytas įstaigos buhalterio pavaduotojo funkcijas bei savivaldybės institucijų sprendimais suteiktus jam įgaliojimus bei pavedimus.
   III. VEIKLOS SRITIS
   5. Finansai ir apskaita.
   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Skyriaus vedėjo pavaduotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo (buhalterijos ar finansininko) krypties išsilavinimą.

  6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų buhalterinės apskaitos biudžetinėse įstaigose darbo patirtį;

  6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

  6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės

  aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius,

  socialinį darbą ir socialinę paramą, dokumentų valdymą ir raštvedybą;

  6.5. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

  6.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

  6.7. žinoti raštvedybos ir kalbos kultūros taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles.

  6.7. mokėti dirbti kompiuteriu, turėti darbo su kompiuterinėmis buhalterinės apskaitos programomis įgūdžių;

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS
  7. Skyriaus vedėjo pavaduotojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. laikosi viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų;

  7.2. teisingai apskaito savivaldybės biudžeto lėšas pagal patvirtintas sąmatas;

  7.3. analizuoja lėšų panaudojimą ir teikia pasiūlymus dėl jų panaudojimo gerinimo;

  7.4. tvarko savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, apskaitą;

  7.5. teisingai ir laiku priskaičiuoja darbo užmokestį, laiku atsiskaito su Valstybine mokesčių inspekcija, Socialinio draudimo fondo valdyba, Statistikos skyriais;

  7.6. laiku ir tiksliai fiksuoja piniginių lėšų ir turto judėjimo operacijos buhalterinės apskaitos dokumentuose;

  7.7. teisės aktų nustatyta dalyvauja savivaldybės administracijos turto, piniginių lėšų kasmetinėje inventorizacijoje;

  7.8. tinkamai saugo buhalterinius ir kitus dokumentus, pagal reikalavimus įformina bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;

  7.9. apskaito valstybės deleguotų funkcijų išlaidas;

  7.10. nustatytu laiku finansuojančiai įstaigai teikia ketvirtines bei metinę atskaitomybę ir kitus reikiamus duomenis apie valstybės deleguotų funkcijų gautus asignavimus ir jų panaudojimą;

  7.11. teisingai tvarko Europos sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tikslinių lėšų apskaitą;

  7.12. teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui buhalterinės apskaitos klausimais;

  7.13. veda atsiskaitymus su tiekėjais ir rengia Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitas;

  7.14. dalyvauja Savivaldybei rengiant ir atnaujinant Savivaldybės plėtros strategiją;

  7.15. pavaduoja Apskaitos skyriaus vedėją, jam nesant;

  7.16. vykdo kitas teisės aktais nustatytas įstaigos Apskaitos skyriaus pavaduotojo funkcijas bei savivaldybės institucijų sprendimais suteiktus jam įgaliojimus bei pavedimus.

  7.17. vykdo kitus su įstaigos tikslais ar savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  8. Skyriaus vedėjo pavaduotojas pavaldus skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai