Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas (toliau – Skyriaus vedėjo pavaduotojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Skyriaus vedėjui padėti organizuoti skyriaus darbą ir užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, susijusių su priskirtomis skyriui funkcijomis, ir Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą, vykdyti Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Valstybės ir savivaldybės institucijų teisės aktų įgyvendinimas architektūros ir teritorijų planavimo srityse.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;

  4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, statybos, bendrąjį, detalųjį ir specialųjį planavimą, žemės reformą, saugomas teritorijas, kadastro ir registro funkcijas, dokumentų rengimo, raštvedybos taisykles ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  4.4. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

  4.5. mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, AutoCad, Revit, ArchiCad, ArchWiev GIS, IS Infostatyba programomis.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. tvarko adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerių) suteikimą ir keitimą;

  5.2. priima bei išduoda fiziniams bei juridiniams asmenims reikiamą planavimo bei projektavimo dokumentaciją;

  5.3. pritaria statinių projektams, derina teritorijų planavimo dokumentus, žemės sklypų ribų ir apribojimų planus, topografinius planus, geodezines nuotraukas;

  5.4. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis projektavimo, statybos, teritorijų planavimo ir žemėtvarkos klausimais ir kitais priskirtais veiklos klausimais;

  5.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus priskirtais veiklos klausimais;

  5.6. dalyvauja Savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje, pagal pareikalavimą atlieka objektų patikrą, analizuoja inžinerinės infrastruktūros būklę ir plėtrą;

  5.7. gavus įgaliojimą, atstovauja Savivaldybei teisme pagal savo kompetenciją;

  5.8. rengia dokumentus pagal savo kompetenciją, vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus funkcijomis susijusius nuolatinio ir nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

  5.9. nesant Skyriaus vedėjo (atostogos, laikinas nedarbingumas, tarnybinės komandiruotės ir kt.), atlieka jo funkcijas.

   VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai