Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo (vyriausiojo architekto) pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-482

  ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIAUS VEDĖJO (VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Veiklos planavimas.

  4. Priežiūra ir kontrolė.

  5. Informacinių technologijų valdymas.

  6. Stebėsena ir analizė.

  7. Administracinių paslaugų teikimas.

  8. Sprendimų įgyvendinimas.

  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  9. Teritorijų planavimas, statyba, architektūra, kraštotvarka, paminklosauga ir paveldosauga.

  10. Teritorijų planavimas, statyba, architektūra, kraštotvarka, paminklosauga ir paveldosauga.

  11. Informacinės technologijos.

  12. Savivaldybės teisės aktų įgyvendinimas vertingų Savivaldybės kultūros paveldo objektų tvarkymo ir priežiūros kraštovaizdžio, architektūros – želdynų, miškų ir Savivaldybės estetikos objektų tvarkymo ir priežiūros srityse.

  13. Vertingų Savivaldybės kultūros paveldo objektų tvarkymo ir priežiūros kraštovaizdžio, architektūros – želdynų, miškų ir Savivaldybės estetikos objektų tvarkymo ir priežiūros srityse.

  14. Architektūra ir teritorijų planavimas.

  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  15. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

  16. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

  17. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

  18. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

  19. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

  20. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

  21. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

  22. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

  23. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

  24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

  25. Vykdo Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 10 straipsnyje nurodytas Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas.

  26. Analizuoja inžinerinės infrastruktūros būklę ir plėtrą, rengia ir teikia siūlymus šiais klausimais.

  27. Įstatymų nustatytais atvejais nagrinėja administracinių nusižengimų bylas Skyriaus kompetencijos ribose.

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  28.1. išsilavinimas – turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

  29. Atitikimas kitiems reikalavimams:

  29.1. atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo (2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425) 10 straipsnio reikalavimus.

  30. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:

  30.1. vyriausiojo architekto.

  VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  31. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  31.1. komunikacija – 5;

  31.2. analizė ir pagrindimas – 4;

  31.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

  31.4. organizuotumas – 4;

  31.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

  32. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  32.1. lyderystė – 4;

  32.2. veiklos valdymas – 4;

  32.3. strateginis požiūris – 4.

  33. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  33.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.

  34. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  34.1. veiklos planavimas – 5;

  34.2. dokumentų valdymas – 5.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai