Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo (vyriausiojo architekto) pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIAUS VEDĖJO (VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas (vyriausiasis architektas) (toliau – Skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Organizuoti ir kontroliuoti valstybės ir savivaldybės institucijų teisės aktų architektūros, urbanistikos, teritorijų planavimo, kraštotvarkos, statybos, aplinkosaugos, paminklosaugos ir žemėtvarkos srityse įgyvendinimą Savivaldybėje arba juos įgyvendinti.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Valstybės ir savivaldybės institucijų teisės aktų architektūros, urbanistikos, teritorijų planavimo, kraštotvarkos, statybos, aplinkosaugos, paminklosaugos ir žemėtvarkos srityse įgyvendinimas.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties magistro išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo arba projektavimo, arba teritorijų planavimo priežiūros srityse;

  4.2. turėti galiojantį kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Savivaldybės vyriausiojo architekto pareigybės funkcijas;

  4.3. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe Lietuvos Respublikos civilinį ir Administracinių nusižengimų kodeksus, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, Biudžeto sandaros, Investicijų, Teritorijų planavimo, Žemės, Žemės reformos, Statybos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, architektūrą, urbanistiką, teritorijų planavimą, žemėtvarką, aplinkosaugą, paminklosaugą, statybą bei darbo santykių reguliavimą;

  4.4. išmanyti raštvedybos pagrindus, mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Access, Internet Explorer, AutoCad, Revit, ArcView GIS 9, Infostatyba programomis;

  4.5. mokėti užsienio (anglų arba vokiečių) kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

  4.6. gebėti valdyti, kaupti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus, išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. planuoja bei organizuoja Skyriaus veiklą, ją koordinuoja su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais bei Savivaldybei pavaldžiomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis;

  5.2. rengia Skyriaus nuostatus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia Administracijos direktoriui tvirtinti;

  5.3. vertina sau pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  5.4. organizuoja ir dalyvauja Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka rengiant Savivaldybės bendrąjį planą, Savivaldybės dalies bendrąjį planą, specialiuosius ar detaliuosius planus;

  5.5. organizuoja teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną;

  5.6. derina teritorijų planavimo dokumentus;

  5.7. derina žemės sklypų ribų ir apribojimų planus, rengiamus Savivaldybės institucijų dokumentus šiais klausimais bendraautorio teisėmis;

  5.8. teikia siūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo Savivaldybės teritorijoje;

  5.9. analizuoja inžinerinės infrastruktūros būklę ir plėtrą, Administracijos direktoriui ir tarybai rengia ir teikia siūlymus šiais klausimais;

  5.10. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis statybos, teritorijų planavimo ir žemėtvarkos klausimais;

  5.11. vadovaudamasis teritorijų planavimą ir statinių projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštu pritaria projektiniams pasiūlymams ir teritorijų vystymo koncepcijoms;

  5.12. pritaria statinių projektams ir išduoda statybą leidžiančius dokumentus;

  5.13. organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą;

  5.14. dalyvauja Savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;

  5.15. organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriaus veikla, ruošia ir derina konkursų sąlygas, atlieka sutarčių vykdymo kontrolę, vykdo viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos ribose;

  5.16. kai Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme nurodytų objektų planavimo ar projektavimo atvejais rengiami architektūriniai konkursai geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti, derina konkurso sąlygas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytiems konkursų rengimo tikslams ir architektūros kokybės siekiui, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme nurodytus architektūros kokybės kriterijus ir dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje;

  5.17. atlieka kitas Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir kituose veiklą, kurią turi teisę vykdyti architektai, reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas funkcijas architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus;

  5.18. ruošia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

  5.19. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

  5.20. organizuoja registrų ir duomenų banko tvarkymą, ataskaitų teikimą kompetencijai priskirtais klausimais;

  5.21. organizuoja Skyriaus archyvo tvarkymą;

  5.22. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas įstatymų nustatytais atvejais: reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymo, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir želdynų, želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, projektavimo, želdinių veisimą reglamentuojančių kitų teisės aktų nevykdymo ar pažeidimo, statinio statybos, pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, Savivaldybės tarybos patvirtintų želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pažeidimo srityse;

  5.23. organizuoja Savivaldybės administracijos ir Tarybos vardu pasirašomų sutarčių rengimą, jų vykdymo kontrolę ir ataskaitų apie sutartis teikimą Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai