Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo (vyriausiojo architekto) pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2015 m. vasario 27 d.

  įsakymu Nr. AV- 056

  ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIAUS VEDĖJO (VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas (vyriausiasis architektas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 14.

  II. PASKIRTIS
   4. Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo (vyriausiojo architekto) pareigybė reikalinga vadovauti Architektūros ir urbanistikos skyriui, savivaldybėje organizuoti ir kontroliuoti valstybės ir savivaldybės institucijų teisės aktų architektūros, urbanistikos, teritorijų planavimo, kraštotvarkos, statybos, aplinkosaugos, paminklosaugos ir žemėtvarkos srityse įgyvendinimą arba juos įgyvendinti.
  III. VEIKLOS SRITIS
  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje ir specialiosiose veiklos srityse – valstybės ir savivaldybės institucijų teisės aktų architektūros, urbanistikos, teritorijų planavimo, kraštotvarkos, statybos, aplinkosaugos, paminklosaugos ir žemėtvarkos srityse įgyvendinimas.
  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties magistro išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teritorijų planavimo arba projektavimo, arba teritorijų planavimo priežiūros srityse.

  6.2. Turėti galiojantį kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Savivaldybės vyriausiojo architekto pareigybės funkcijas.

  6.3. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe Lietuvos Respublikos civilinį ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksus, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, Biudžeto sandaros, Investicijų, Teritorijų planavimo, Žemės, Žemės reformos, Statybos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, architektūrą, urbanistiką, teritorijų planavimą, žemėtvarką, aplinkosaugą, paminklosaugą, statybą, bei darbo santykių reguliavimą.

  6.4. Išmanyti raštvedybos pagrindus, mokėti dirbti MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS Access“, „Internet Explorer“, „AutoCad“, Revit, „ArcView GIS 9“, ,,Infostatyba“ programomis.

  6.5. Mokėti užsienio (anglų arba vokiečių) kalbą (A2 lygis pagal Europass).

  6.6. Gebėti valdyti, kaupti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus, išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Kad būtų įgyvendintos skyriaus nuostatuose nustatytos funkcijos, skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

  7.1. Planuoja bei organizuoja skyriaus veiklą, ją koordinuoja su kitais savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais bei savivaldybei pavaldžiomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis.

  7.2. Rengia skyriaus nuostatus, skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia Administracijos direktoriui tvirtinti.

  7.3. Vertina sau pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.

  7.4. Organizuoja miesto bendrojo planavimo darbus, savivaldybės ar jos dalių bendrųjų, specialiųjų ar detaliųjų planų rengimą.

  7.5. Organizuoja teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną.

  7.6. Derina teritorijų planavimo dokumentus.

  7.7. Derina žemės sklypų ribų ir apribojimų planus, rengiamus savivaldybės institucijų dokumentus šiais klausimais bendraautoriaus teisėmis.

  7.8. Teikia siūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo savivaldybės teritorijoje.

  7.9. Analizuoja inžinerinės infrastruktūros būklę ir plėtrą, rengia ir teikia siūlymus šiais klausimais Administracijos direktoriui ir tarybai.

  7.10. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis statybos, teritorijų planavimo ir žemėtvarkos klausimais.

  7.11. Pritaria statinių projektams ir išduoda statybą leidžiančius dokumentus.

  7.12. Organizuoja Nuolatinės statybos komisijos darbą.

  7.13. Dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje.

  7.14. Organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su skyriaus veikla, ruošia ir derina konkursų sąlygas, atlieka sutarčių vykdymo kontrolę, vykdo viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos ribose.

  7.15. Ruošia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

  7.16. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  7.17. Organizuoja registrų ir duomenų banko tvarkymą, ataskaitų teikimą kompetencijai priskirtais klausimais.

  7.18. Organizuoja skyriaus archyvo tvarkymą.

  7.19 Organizuoja Savivaldybės administracijos ir Tarybos vardu pasirašomų sutarčių rengimą, jų vykdymo kontrolę ir ataskaitų apie sutartis teikimą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
   8. Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas (vyriausiasis architektas) tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai