Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiojo informatikos specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. lapkričio 25 d.

  įsakymu Nr. AV-433

  ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INFORMATIKOS SPECIALISTO

  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Informacinių technologijų valdymas.
  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  3. Informacinių technologijų veiklos koordinavimas Savivaldybėje.
  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  5. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

  6. Diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.

  7. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.

  8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

  9. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.

  10. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.

  11. Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.

  12. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

  13. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

  14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.

  15. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.

  16. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.

  17. Vykdo viešuosius pirkimus, susijusius su informacinėmis technologijomis.

  18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  19.2. studijų kryptis – informatika;

  arba:

  19.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  19.4. darbo patirtis – kompiuterinių sistemų administravimo patirtis;

  19.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

  20. Atitikimas kitiems reikalavimams:

  20.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

  21. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:

  21.1. ECDL Standartinį sertifikatą.

  VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  22.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

  22.2. organizuotumas – 3;

  22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

  22.4. analizė ir pagrindimas – 3;

  22.5. komunikacija – 3.

  23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  23.1. informacinių technologijų valdymas – 3;

  23.2. viešųjų pirkimų išmanymas – 3.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai