Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2015 m. rugpjūčio 10 d.

  įsakymu Nr. AV-347

  ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 10.

   II. PASKIRTIS
   4. Vyriausiojo specialisto pareigybės tikslas yra rūpintis vertingų savivaldybės kultūros paveldo objektų tvarkymu ir priežiūra bei savivaldybės kraštovaizdžiu, architektūra – želdynų, miškų ir savivaldybės estetikos objektų tvarkymu ir priežiūra.
   III. VEIKLOS SRITIS
   5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse – užtikrina Savivaldybei teisės aktų įgyvendinimą vertingų savivaldybės kultūros paveldo objektų tvarkymo ir priežiūros kraštovaizdžio, architektūros – želdynų, miškų ir savivaldybės estetikos objektų tvarkymo ir priežiūros srityse.
   IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities, ekologijos ir aplinkotyros krypties arba technologijos mokslų srities, kraštotvarkos krypties arba aplinkos inžinerijos krypties, arba matavimų inžinerijos krypties, arba pramonės inžinerijos krypties.

  6.2. Būti susipažinus su lietuvos respublikos konstitucijos pagrindais, išmanyti lietuvos respublikos įstatymus, vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, kultūros paveldo objektų apsaugą, teritorijų planavimą ir statybas, raštvedybą, su kraštovaizdžio formavimo uždaviniais ir sugebėti juos taikyti praktinėje veikloje.

   

  6.3. Mokėti dirbti kompiuteriu su ms word, ms excel, ms outlook, internet explorer, autocad, arch wiev gis, is infostatyba

  6.4. Sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius kultūros paveldo, mažosios architektūros, želdinių, miškų bei kraštovaizdžio architektūros klausimais.

  7.2. Vykdo aplinkos kokybės gerinimą ir apsaugą.

  7.3. Dalyvauja komisijose, parenkant želdinių, sodininkų bendrijų sodų, kapinių, karjerų, Sąvartynų sprendinius, dalyvauja Nuolatinės statybos komisijos, Teritorijų planavimo komisijos darbe, derina teritorijų planavimo dokumentus, projektus, žemės sklypų ribų ir apribojimų planus, topografinius planus, geodezines nuotraukas, derina projektus IS Infostatyba programoje.

  7.4. Teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra paskelbti Savivaldybės saugomais kultūros paveldo objektais, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus ir teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti kultūros paveldo objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis, tikrina ir fiksuoja kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui.

  7.5. Teikia pasiūlymus Kultūros paveldo departamentui dėl kultūros paveldo objektų, derina vertingų kultūros paveldo objektų projektus ir mažųjų architektūros formų projektus kultūros paveldo teritorijose, sudaro ir išduoda Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, informuoja kultūros paveldo departamentą apie Savivaldybės priimtus sprendimus paveldosaugos klausimais, išduoda paminklosaugos sąlygas, vykdant tvarkymo darbus vertinguose kultūros paveldo objektuose ar objektuose, esančiuose saugomose teritorijose ir apsaugos zonose.

  7.6. Organizuoja teritorijų planavimo dokumentų, įgyvendinančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimus, ir paminklosaugos projektų ekspertizių rengimą ir objektų įrašymą į Nekilnojamojo turto registrą, vykdo paminklosauginius veiksmus pagal Kultūros paveldo departamento suteiktus įgaliojimus, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytus reikalavimus.

  7.7. Užtikrina želdynų, miškų apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo valdymą savivaldybėje: organizuoja ir derina želdynų, miškų, kultūros paveldo objektų ribų nustatymą, tikslinimą, koregavimą, kadastrinių planų rengimą. Derina ir sprendžia sodininkų bendrijų (sklypų ribos, statinių statyba sodo sklypuose) klausimus, vykdo savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes (skaitmenines ir geoinformacines), paruošia savivaldybės želdynų – parkų, skverų, sodininkų bendrijų, kapinių, objektų miškų teritorijose projektavimo užduotis, teikia jas projektuojančioms organizacijoms ir kontroliuoja projektavimo darbų eigą, derina sprendinius.

  7.8. Sprendžia viešųjų vietų apipavidalinimo klausimus: ruošia meno kūrinių eksponavimo ir įrengimo, reklamos išdėstymo, kitų mažosios architektūros sprendinių projektinius siūlymus. Veda apskaitą, derina, pritaria ir tvirtina projektus, susijusius su kraštovaizdžio architektūra: reklama, atminimo ženklai, kapavietės, paminklai, skulptūros, meno instaliacijos, laikini prekybos kioskai, paviljonai, lauko-vasaros kavinės, balkonų įstiklinimai, mažosios architektūros formos, bei sudaro susijusias sutartis.

  7.9. Konsultuoja asmenis vertingų savivaldybės kultūros paveldo objektų, kraštovaizdžio architektūros objektų, želdynų, miškų tvarkymo klausimais, kontroliuoja želdinimo darbų kokybę, želdinių, miškų priežiūrą, organizuoja viešus želdynų, miškų projektų rengimus, aptarimus, derinimus, tvirtinimus. Išduoda leidimus kirsti, persodinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus.

  7.10. Laiku ir pagal kompetenciją suteikta informacija asmenims: registruoja gaunamą skyriuje korespondenciją, tvarko skyriaus archyvinius dokumentus, nagrinėja gyventojų pasiūlymus, skundus ir rengia atsakymus į juos savo kompetencijos ribose. Surašo įstatymų nustatytais atvejais administracinių teisės pažeidimų protokolus.

  7.11. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojui

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai