Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Vykdyti vertingų Savivaldybės kultūros paveldo objektų tvarkymą ir priežiūrą bei Savivaldybės kraštovaizdžio, architektūros – želdynų, miškų ir Savivaldybės estetikos objektų tvarkymą ir priežiūrą.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Savivaldybės teisės aktų įgyvendinimas vertingų Savivaldybės kultūros paveldo objektų tvarkymo ir priežiūros kraštovaizdžio, architektūros – želdynų, miškų ir Savivaldybės estetikos objektų tvarkymo ir priežiūros srityse.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities, ekologijos ir aplinkotyros krypties arba technologijos mokslų srities, kraštotvarkos krypties arba aplinkos inžinerijos krypties, arba matavimų inžinerijos krypties, arba pramonės inžinerijos krypties;

  4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, kultūros paveldo objektų apsaugą, teritorijų planavimą ir statybas, raštvedybą, su kraštovaizdžio formavimo uždaviniais ir sugebėti juos taikyti praktinėje veikloje;

  4.3. mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, AutoCad, Arch Wiev GIS, IS Infostatyba programomis;

  4.4. sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius kultūros paveldo, mažosios architektūros, želdinių, miškų bei kraštovaizdžio architektūros klausimais;

  5.2. vykdo aplinkos kokybės gerinimą ir apsaugą;

  5.3. dalyvauja komisijose, parenkant želdinių, sodininkų bendrijų sodų, kapinių, karjerų, sąvartynų sprendinius, dalyvauja Nuolatinės statybos komisijos, Teritorijų planavimo komisijos darbe, derina teritorijų planavimo dokumentus, projektus, žemės sklypų ribų ir apribojimų planus, topografinius planus, geodezines nuotraukas, derina projektus IS Infostatyba;

  5.4. teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra paskelbti Savivaldybės saugomais kultūros paveldo objektais, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus ir teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti kultūros paveldo objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis, tikrina ir fiksuoja kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui;

  5.5. teikia pasiūlymus Kultūros paveldo departamentui dėl kultūros paveldo objektų, derina vertingų kultūros paveldo objektų projektus ir mažųjų architektūros formų projektus kultūros paveldo teritorijose, sudaro ir išduoda Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, informuoja kultūros paveldo departamentą apie Savivaldybės priimtus sprendimus paveldosaugos klausimais, išduoda paminklosaugos sąlygas, vykdant tvarkymo darbus vertinguose kultūros paveldo objektuose ar objektuose, esančiuose saugomose teritorijose ir apsaugos zonose;

  5.6. organizuoja teritorijų planavimo dokumentų, įgyvendinančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimus, ir paminklosaugos projektų ekspertizių rengimą ir objektų įrašymą į Nekilnojamojo turto registrą, vykdo paminklosauginius veiksmus pagal Kultūros paveldo departamento suteiktus įgaliojimus, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytus reikalavimus;

  5.7. užtikrina želdynų, miškų apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo valdymą Savivaldybėje: organizuoja ir derina želdynų, miškų, kultūros paveldo objektų ribų nustatymą, tikslinimą, koregavimą, kadastrinių planų rengimą. Derina ir sprendžia sodininkų bendrijų (sklypų ribos, statinių statyba sodo sklypuose) klausimus, vykdo Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes (skaitmenines ir geoinformacines), paruošia Savivaldybės želdynų – parkų, skverų, sodininkų bendrijų, kapinių, objektų miškų teritorijose projektavimo užduotis, teikia jas projektuojančioms organizacijoms ir kontroliuoja projektavimo darbų eigą, derina sprendinius;

  5.8. sprendžia viešųjų vietų apipavidalinimo klausimus: ruošia meno kūrinių eksponavimo ir įrengimo, reklamos išdėstymo, kitų mažosios architektūros sprendinių projektinius siūlymus. Veda apskaitą, derina, pritaria ir tvirtina projektus, susijusius su kraštovaizdžio architektūra: reklama, atminimo ženklai, kapavietės, paminklai, skulptūros, meno instaliacijos, laikini prekybos kioskai, paviljonai, lauko-vasaros kavinės, balkonų įstiklinimai, mažosios architektūros formos bei sudaro susijusias sutartis;

  5.9. išduoda leidimus įrengti išorinę reklamą, nustato ir apskaičiuoja vietinę rinkliavą už leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimą, vykdo sumokėjimo kontrolę;

  5.10. konsultuoja asmenis vertingų savivaldybės kultūros paveldo objektų, kraštovaizdžio architektūros objektų, želdynų, miškų tvarkymo klausimais, kontroliuoja želdinimo darbų kokybę, želdinių, miškų priežiūrą, organizuoja viešus želdynų, miškų projektų rengimus, aptarimus, derinimus, tvirtinimus. Išduoda leidimus kirsti, persodinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus;

  5.11. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolus įstatymų nustatytais atvejais: reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymo, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir želdynų, želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, projektavimo, želdinių veisimą reglamentuojančių kitų teisės aktų nevykdymo ar pažeidimo, Savivaldybės tarybos patvirtintų želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pažeidimo srityse;

  5.12. laiku ir pagal kompetenciją suteikia informaciją asmenims: registruoja gaunamą Skyriuje korespondenciją, tvarko Skyriaus archyvinius dokumentus, nagrinėja gyventojų pasiūlymus, skundus ir rengia atsakymus į juos savo kompetencijos ribose;

  5.13. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos bei Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjui.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai