Bendrojo skyriaus administracijos sekretoriaus pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2017 m. kovo 1 d.

  įsakymu Nr. AV-067

  BENDROJO SKYRIAUS ADMINISTRACIJOS SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖ
  1. Bendrojo skyriaus administracijos sekretorius yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – A2.

   II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

  3.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų saugojimo taisykles;

  3.3. Išmanyti dokumentų valdymo sistemos (toliau DVS) veikimą, žinoti dokumentų rengimo, įforminimo ir registravimo tvarką;

  3.4. Mokėti naudotis biuro technika (faksais, kopijavimo aparatais, multifunkciniais įrenginiais, skeneriais), turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją bei mokėti naudotis Microsoft Office paketo programomis;

  3.5. Sugebėti savarankiškai planuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

   III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  4.1. Priima gautus paštu, kitomis ryšio priemonėmis ar tiesiogiai pristatytus dokumentus, juos registruoja, tvarko, administruoja dokumentų valdymo sistemoje (DVS) arba pagal priklausomybę perduoda atsakingiems skyriams;

  4.2. Užregistruotus dokumentus perduoda Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui susipažinti ir užrašyti rezoliucijas;

  4.3. Per dokumentų valdymo sistemą (DVS) perduoda vykdytojams Mero, Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo vizuotus dokumentus su rezoliucijomis ir vykdymo terminais;

  4.4. Atlieka rezoliucijų vykdymo kontrolę, kontroliuoja gautų dokumentų užduočių įvykdymo terminų laikymąsi, apie užduočių vykdymo eigą, vėlavimą informuoja Administracijos direktorių ir jo pavaduotoją. Rengia reikalingas dokumentų valdymo ataskaitas;

  4.5. Dokumentų valdymo sistemoje (DVS) registruoja siunčiamus raštus, pasirašytus administracijos vadovybės. Suruošia ir laiku išsiunčia savivaldybės siunčiamą korespondenciją (el.paštu, faksu bei paštu);

  4.6. Pagal poreikį ruošia Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais projektus bei Administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo siunčiamus dokumentus (raštus, pažymas, prašymus, atsiliepimus, įgaliojimus ir pan.), techniškai rengia (spausdina, kopijuoja, skenuoja) siunčiamų dokumentų priedus;

  4.7. Teikia pareigybės dokumentacijos planą bendram administracijos dokumentacijos plano parengimui, rengia ir derina pareigybės archyvinių dokumentų apyrašus, sukomplektuoja bylas pagal patvirtintą bendrą administracijos dokumentacijos planą. Pasibaigus kalendoriniams metams suarchyvuotas pareigybės bylas perduoda savivaldybės archyvarui. Atrenka dokumentus, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, rengia dokumentų naikinimo aktą ir pateikia savivaldybės archyvarui;

  4.8. Registruoja Teisės aktų registre (toliau TAR) Administracijos direktoriaus įsakymus, kuriuos, pagal teisės aktus privaloma skelbti TAR;

  4.9. Registruoja dokumentų valdymo sistemoje DVS Administracijos direktoriaus

  Įsakymus veiklos klausimais, per DVS sistemą juos perduoda rengėjams, vykdo su jais susijusių pavedimų kontrolę bei jų kopijas perduoda Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje;

  4.10. Vykdo savo kompetencijos ribose kitus vienkartinius administracijos direktoriaus ir Bendrojo skyriaus vedėjo pavedimus.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
   5. Bendrojo skyriaus administracijos sekretorius tiesiogiai pavaldus Bendrojo skyriaus vedėjui.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai