Bendrojo skyriaus archyvaro pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus

  2017 m. kovo 1 d.

  įsakymu Nr. AV-067

  BENDROJO SKYRIAUS ARCHYVARO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  1. Bendrojo skyriaus archyvaras yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – B.

   II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;

  3.2. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvų sistemos darbą, archyvinių dokumentų tvarkymą, bylų saugojimą archyvuose, raštvedybą, žinoti elektroninių dokumentų valdymo pagrindus;

  3.3. Mokėti dirbti kompiuteriu, Elektronine dokumentų valdymo sistema (EAIS), Dokumentų valdymo sistema (DVS).

   III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  4.1. Rengia Savivaldybės administracijos dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymus, registrų sąrašus;

  4.2. Priima likviduotų Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų dokumentus, kurių saugojimo terminai pagal galiojančius teisės aktus nėra pasibaigę, saugoti į savivaldybės archyvą;

  4.3. Atlieka priimtų dokumentų ekspertizę, užtikrina jų laikymą, saugojimą, naudojimą;

  4.4. Sudaro dokumentų fondus;

  4.5. Priima saugoti nuolat ir ilgai saugomus Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos komitetų ir Administracijos dokumentus pagal galiojančius teisės aktus, rengia apyrašus, veda apskaitą;

  4.6. Rengia ir išduoda archyvines pažymas, patvirtinančias likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimą / neturėjimą perduotinų dokumentų toliau saugoti;

  4.7. Rengia pažymas apie darbo stažą, darbo užmokestį;

  4.8. Rengia dokumentų kopijas, išrašus turimų dokumentų pagrindu;

  4.5. Kontroliuoja saugomų dokumentų būklę, esant būtinumui, organizuoja jų atkūrimą;

  4.6. Teikia informaciją apie saugomus dokumentus įstatymų nustatyta tvarka;

  4.7. Įrašo į apskaitą nuolat  ir ilgai saugomus dokumentus, rengia apyrašus, juos derina su valstybės archyvu ir Administracijos direktoriumi;

  4.8. Pasibaigus trumpai saugomų dokumentų saugojimo terminams rengia dokumentų naikinimo aktus juos derina su valstybės archyvu ir Administracijos direktoriumi;

  4.9. Rengia nuolat, ilgai ir trumpai saugomų dokumentų suvestines;

  4.10. Dalyvauja archyvinių dokumentų inventorizavimo procese;

  4.11. Rengia atsakymus į prašymus, veda jų apskaitą;

  4.12. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Bendrojo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
   5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Bendrojo skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai