Bendrojo skyriaus kompiuterių sistemų specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017 m. kovo 1 d.

  įsakymu Nr. AV-067

  BENDROJO SKYRIAUS KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I. PAREIGYBĖ
  1. Bendrojo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – A2.

  SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM DARBUOTOJUI
  3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  3.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

  3.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, informacines technologijas, sugebėti jais vadovautis;

  3.3. Išmanyti Asmens duomenų teisinės apsaugos, Telekomunikacijų, Autorių teisių ir gretutinių teisių, Elektroninio parašo, Valstybės tarnybos įstatymus, Dokumentų rengimo ir įforminimo, Raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;

  3.4. Išmanyti apie kompiuterinę techniką, programinę įrangą, duomenų perdavimą ir bendro naudojimo programas, interneto technologijas, duomenų bazes, lokaliuosius tinklus;

  3.5. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

    III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  4.1. Konsultuoja ir moko Savivaldybės administracijos darbuotojus dirbti su kompiuterine ir programine įranga;

  4.2. Užtikrina informacinių technologijų įrangos funkcionavimą, šalina smulkius Savivaldybės administracijos informacinių technologijų įrangos gedimus;

  4.3. Administruoja Savivaldybės interneto svetainę www.birstonas.lt, skelbia ir atnaujina bendrąją Savivaldybės informaciją, konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus informacijos Savivaldybės interneto svetainėje skelbimo ir atnaujinimo klausimais;

  4.4. Užtikrina valstybinių registrų duomenų gavimą ir naudojimą Savivaldybės administracijoje, atlieka registrų tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams programinės įrangos priežiūrą;

  4.5. Tvarko ir administruoja Savivaldybei priskirtas informacinių sistemų duomenų bazes (registrus);

  4.6. Administruoja elektroninės demokratijos paslaugas, skelbia garso įrašus bei teisės aktus;

  4.7. Pavaduoja Skyriaus vyriausiąjį informatikos specialistą atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;

  4.8. Vykdo kitus su Savivaldybės administracija bei Bendrojo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

    IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
  5. Bendrojo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas tiesiogiai pavaldus Bendrojo skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai