Bendrojo skyriaus vyriausiojo informatikos specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2011 m. sausio 31d.

  įsakymu Nr. AV-22

  BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INFORMATIKOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Bendrojo skyriaus vyriausiasis informatikos specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės  kategorija – 11.

   II. PASKIRTIS
  4. Pareigybė reikalinga užtikrinti:

  4.1. Kompiuterinės, programinės, telefoninės, biuro įrangos priežiūrą bei atnaujinimą;

  4.2. Kompiuterinio tinklo administravimą;

  4.3. Savivaldybės darbuotojų konsultavimą informacinių technologijų klausimais;

  4.4. Savivaldybės internetinės svetainės administravimą ir tobulinimą.

   III. VEIKLOS SRITIS
   5. Informacinių technologijų veiklos koordinavimas Savivaldybėje.
   IV. SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM VALSTYBĖS  TARNAUTOJUI
  6. Bendrojo skyriaus vyriausiasis informatikos specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

  6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, informacines technologijas, sugebėti jais vadovautis;

  6.3. Išmanyti Asmens duomenų teisinės apsaugos, Telekomunikacijų, Autorių teisių ir gretutinių teisių, Elektroninio parašo, Valstybės tarnybos įstatymus, Dokumentų rengimo ir įforminimo, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;

  6.4. Puikiai išmanyti kompiuterinę techniką, programinę įrangą, duomenų perdavimą ir bendro naudojimo programas, interneto technologijas, duomenų bazes, lokaliuosius tinklus;

  6.5. Būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, gebantis savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje;

  6.6. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius, informacinius dokumentus, išvadas.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Bendrojo skyriaus vyriausiasis informatikos specialistas vykdo šias funkcijas:

  7.1. Sprendžia jo kompetencijai priklausančius klausimus;

  7.2. Koordinuoja Savivaldybės administracijos bei seniūnijos veiklą informatikos srityje, jai metodiškai vadovauja;

  7.3. Analizuoja informacinės sistemos (elektroninės aparatūros panaudojimas, programinė įranga, teisinė apsauga, informatikos paslaugų teikimas) darbą, nustato prioritetines jos plėtojimo kryptis, skatina pažangių technologijų diegimą ir naudojimą;

  7.4. Prižiūri bei atnaujina Savivaldybės valdomus serverius, Administracijos darbuotojų ir tarybos narių kompiuterius, telefoninę bei biuro techniką;

  7.5. Administruoja Savivaldybės kompiuterinio tinklo darbą, organizuoja interneto, elektroninio pašto, Savivaldybės interneto svetainės, duomenų bazių priežiūrą;

  7.6. Inicijuoja ir vykdo projektus, susijusius su informacinių technologijų plėtra;

  7.7. Pagal kompetenciją vykdo Savivaldybės institucijų sprendimus, kontroliuoja jų vykdymą;

  7.8. Teikia Savivaldybės tarybai sprendimų projektus kompetencijos klausimais;

  7.9. Ruošia ir derina konkursų sąlygas, atlieka sutarčių vykdymo kontrolę, vykdant viešuosius pirkimus savo kompetencijos ribose;

  7.10. Vykdo kitus teisės aktais ir Savivaldybės institucijų sprendimais suteiktus įgaliojimus bei pavedimus.

   VI. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
   8. Bendrojo skyriaus vyriausiasis informatikos specialistas atsako už pareigybės aprašyme išdėstytų funkcijų vykdymą ir yra atskaitingas skyriaus vedėjui bei Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai