Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (vyriausiojo kalbos tvarkytojo) pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018 m. vasario 28 d.

  įsakymu Nr. AV-070

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (VYRIAUSIOJO KALBOS TVARKYTOJO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Vyriausiasis kalbos tvarkytojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – „A“.

  3. Pareigybės kategorija – 10.

  I. PASKIRTIS
   4. Įgyvendinti Valstybinę (perduotą savivaldybėms) valstybinės kalbos kontrolės funkciją, užtikrinti Valstybinės kalbos politikos, kaip vienos svarbiausiųjų Valstybės bendrosios politikos dalies, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo siekiamybės eigą savivaldybės teritorijoje, kontroliuoti ir reglamentuoti Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų norminių teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo reikalavimus. Turi išmanyti viešos informacijos skleidimo principus.
   III. VEIKLOS SRITIS
   5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės – funkciją.
   IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių kalbos filologijos krypties išsilavinimą.

  7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, sugebėti jais vadovautis.

  8. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą, teisės aktų rengimą.

   

  9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti. Užmegzti ir palaikyti gerus ryšius su žiniasklaida.

  10. Mokėti:

  10.1. dirbti kompiuterio MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

  10.2. anglų arba vokiečių kalbą ne žemesniu kaip A2 lygiu (pagal Europass);

  10.3. valdyti, kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

  10.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taikyti Dokumentų rengimo taisykles.

  10.5. rašyti straipsnius, rengti pranešimus spaudai.

   V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  11. Kontroliuoja, kaip Birštono savivaldybėje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai.

  12. Įgyvendina specialius Valstybinės kalbos inspekcijos nurodymus.

  13. Kontroliuoja, kaip Birštono savivaldybėje vykdomi savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos.

  14. Kontroliuoja, ar Birštono savivaldybės įmonėse, įstaigose ir organizacijose raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai tvarkomi taisyklinga valstybine kalba; ar įmonės, įstaigos, organizacijos susirašinėja valstybine kalba.

  15. Kontroliuoja, ar Birštono savivaldybės teritorijoje esančių valstybės, savivaldybės ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir kiti darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas.

  16. Kontroliuoja, ar Birštono savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba.

  17. Kontroliuoja, ar Birštono savivaldybės fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba.

  18. Tikrina, ar oficialūs Birštono savivaldybės renginiai vyksta valstybine kalba, ar kitomis kalbomis vykstantys renginiai verčiami į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą.

  19. Kontroliuoja, ar oficialios, sunormintos Lietuvos Respublikos vietovardžių lytys Birštono savivaldybėje rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos.

  20. Kontroliuoja ar Birštono savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas ir Firmų vardų darymo taisykles.

  21. Kontroliuoja ar taisyklinga valstybinė kalba vartojama Birštono savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose.

  22. Kontroliuoja ar Birštono savivaldybės viešieji užrašai taisyklingi.

  23. Derina viešųjų užrašų, iškabų projektus.

  24. Reikalauja iš atsakingų pareigūnų pašalinti nustatytus trūkumus, pagal savo kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus.

  25. Nagrinėja pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytų administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.

  26. Rengia Birštono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų kalbos klausimais projektus.

  27. Savo iniciatyva ir pagal savo kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius kalbos klausimais, tvarko svetainės skiltį „Valstybinė kalba“.

  28. Konsultuoja Birštono savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais.

  29. Kontroliuoja savivaldybės administracinių aktų kalbos vartojimo taisyklingumą – vizuoja savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir tikrinti, ar jie parengti pagal Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.

  30. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais suteiktus įgaliojimus.

  31. Rengia informacinius leidinius.

  32. Rengia pranešimus, skelbimus Birštono savivaldybės interneto svetainėje apie Birštono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų veiklą.

  33. Tikrina, ar Birštono savivaldybės įstaigų, įmonių, organizacijų interneto svetainėse vartojama taisyklinga valstybinė kalba.

  34. Surenka reikiamą informaciją apie Administracijos veiklą, reikalingą žiniasklaidos atstovams.

  35. Rengia Administracijos direktoriaus, Administracijos skyrių svarbių pasitarimų, susirinkimų protokolus.

  36. Atlieka kitus Administracijos direktoriaus, Bendrojo skyriaus vedėjo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

   VI. PAVALDUMAS
  37. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Bendrojo skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai