Birštono savivaldybės administracijos apskaitos skyriaus nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus

  2012 m. birželio 8 d.

  įsakymu Nr. AV-197

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APSKAITOS SKYRIAUS NUOSTATAI
   I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šie nuostatai apibrėžia Birštono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, sandarą, valdymą, teises, darbo organizavimą, likvidavimą.

  2. Apskaitos skyrius yra Administracijos struktūrinis padalinys, neturintis juridinio asmens teisių, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

  3. Apskaitos skyriaus paskirtis – organizuoti ir tvarkyti Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir laiku pateikti.

  4. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos norminiais aktais ir kitomis instrukcijomis, Savivaldybės tarybos ir kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

   II. APSKAITOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
  5. Apskaitos skyriaus uždaviniai:

  5.1. Vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, organizuoti ir tvarkyti Savivaldybės administracijos biudžetinių, specialiųjų, Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos ir kitų lėšų buhalterinę apskaitą;

  5.2. Racionaliai ir taupiai naudoti Savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitas disponuojamas lėšas pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

  5.3. Užtikrinti finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;

  5.4. Užtikrinti apskaitos informacijos patikimumą.

  6. Apskaitos skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka tokias funkcijas:

  6.1. Sudaro Savivaldybės administracijai išlaikyti reikalingas biudžeto išlaidų sąmatas pagal valstybės funkcijas ir ekonominius klasifikacijos straipsnius;

  6.2. Sudaro atskiras išlaidų sąmatas Savivaldybės administracijai priskirtoms valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti pagal kiekvieną valstybės funkciją ir ekonominės klasifikacijos straipsnius;

  6.3. Įtraukia į apskaitą materialines vertybes, ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, priklausantį Savivaldybės administracijai, skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą, organizuoja materialinių vertybių inventorizaciją;

  6.4. Apskaičiuoja ir nustatytu laiku išmoka Savivaldybės administracijos darbuotojams, Savivaldybės tarybos nariams darbo užmokestį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, atlieka išskaitymus iš darbo užmokesčio ir privalomas įmokas valstybei;

  6.5. Vykdo finansines operacijas;

  6.6. Tvarko negyvenamų patalpų nuomos, komunalinių ir eksploatacinių paslaugų apskaitą;

  6.7. Perveda lėšas pagal sudarytas finansavimo sutartis Savivaldybės finansuojamų programų vykdytojams;

  6.8. Vykdo ES ir kitų organizacijų lėšomis finansuojamų investicijų projektų apskaitą pagal kiekvieną projektą atskirai, rengia reikalingas ataskaitas paramos davėjams ir kitoms institucijoms;

  6.9. Vykdo atsiskaitymus už prekes, paslaugas ir darbus su tiekėjais ir rangovais;

  6.10. Tvarko gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą;

  6.11. Sudaro Savivaldybės administracijos finansinę ir biudžeto atskaitomybę ir nustatytais terminais pateikia Finansų skyriui;

  6.12. Teikia nustatytos formos ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;

  6.13. Teikia institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims reikiamus duomenis, rašytinius ir žodinius paaiškinimus, konsultacijas, rekomendacijas Apskaitos skyriaus kompetencijos klausimais;

  6.14. Atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę pagal patvirtintas finansų kontrolės taisykles;

  6.15. Pagal nustatytas taisykles rengia ir tvarko dokumentus;

  6.16.Tvarko Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka archyvines bylas ir perduoda saugoti į Savivaldybės archyvą;

  6.17. Atlieka kitas įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal Apskaitos skyriaus kompetenciją.

   III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
  7. Apskaitos skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  7.1. Teikti siūlymus dėl apskaitos politikos pakeitimų ir papildymų;

  7.2. Teikti siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui apskaitos organizavimo ir buhalterinio darbo gerinimo klausimais, inicijuoti įvairių su apskaita ir kontrole susijusių klausimų sprendimą;

  7.3. Reikalauti iš programų ir pavedimų vykdytojų dokumentų kopijų ir duomenų apie panaudotas lėšas ir kontroliuoti jų vykdymą;

  7.4. Atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą, jei tai prieštarauja teisės aktams;

  7.5. Ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka;

  7.6. Reikalauti iš Savivaldybės struktūrinių padalinių:

  7.6.1. Pateikti laiku ir tinkamai įformintus dokumentus, susijusius su apskaita;

  7.6.2. Laikytis nustatytų materialinių vertybių sunaudojimo normų ir apsaugos reikalavimų;

  7.6.3. Nepriimti dokumentų, kurie neatitinka Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų.

  8. Apskaitos skyriaus darbuotojai, įgyvendindami jiems pavestas užduotis ir funkcijas, turi šias pareigas:

  8.1. Nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

  8.2. Vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;

  8.3. Atlikti tik teisėtas finansines operacijas ir užtikrinti, kad jos būtų įformintos pagal reikalavimus;

  8.4. Sekti teisės aktų pasikeitimus ir juos taikyti atliekant pavestą darbą;

   IV. APSKAITOS SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
  9. Apskaitos skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Apskaitos skyrius vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

  10. Apskaitos skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka vedėjo pavaduotojas.

  11. Apskaitos skyriaus tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Apskaitos skyriaus vedėjui ir atskaitingi Savivaldybės administracijos direktoriui per Apskaitos skyriaus vedėją.

  12. Apskaitos skyriaus tarnautojus ir darbuotojus į pareigas priima ir iš jų atleidžia, jiems skiria tarnybines, drausmines nuobaudas ir paskatinimus Savivaldybės administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

  13. Apskaitos skyriaus tarnautojams ir darbuotojams keliami specialieji reikalavimai ir funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  14. Šiuos Nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

  15. Apskaitos skyrius reorganizuojamas ar naikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai