Birštono savivaldybės administracijos architektūros ir kraštotvarkos skyriaus nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės Administracijos direktoriaus

  2012 m. kovo 1  d.

  įsakymu Nr. AV-92

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIAUS NUOSTATAI
   I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Birštono savivaldybės Architektūros ir kraštotvarkos skyrius (toliau – Skyrius) yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kurį pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, atsižvelgdama į darbų apimtis ir Savivaldybės administracijos struktūrą, įkuria Taryba.

  2. Šie nuostatai nustato Skyriaus uždavinius, funkcijas, valdymą ir teises bei darbo organizavimo tvarką.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

  4. Skyriaus darbuotojai yra karjeros valstybės tarnautojai.

  5. Skyrius turi savo blankus, antspaudą.

   II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
  6. Skyriaus uždaviniai:

  6.1. Vykdyti savivaldybei deleguotas funkcijas žemėtvarkos, statinių projektavimo priežiūros ir geodezijos srityse;

  6.2. Organizuoti ir koordinuoti Savivaldybės veiklą vykdant teritorijų planavimą, savivaldybės teritorijos bendrojo plano, specialiųjų ir detaliųjų planų rengimą bei jų sprendinių įgyvendinimą, statybos ir architektūros reikalavimų vykdymą;

  6.3. Tvarkyti Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registrą;

  6.4. Išduoti fiziniams ir juridiniams asmenims statybą leidžiančius dokumentus;

  6.5. Organizuoti Nuolatinės statybos komisijos darbą, parengtų teritorijų planavimo dokumentų derinimą ir tvirtinimą;

  6.6. Koordinuoti Savivaldybės administracijos veiklą geodezijos, topografijos, geoinformatikos darbų srityje;

  6.7. Organizuoti ir koordinuoti adresų objektų pavadinimų suteikimą ir adresų suteikimą.

  6.8. Prižiūrėti Savivaldybės teritorijos bendrojo, specialiųjų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimą;

  6.9. Formuoti kokybišką savivaldybės gyventojų gyvenamąją aplinką;

  6.10. Vykdyti savivaldybei priskirtas valstybės saugomų objektų apsaugos funkcijas;

  6.11. Rengti Savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su skyriaus uždaviniais.

  7. Skyriaus funkcijos Teritorijų planavimo srityje:

  7.1.Organizuoti Savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, rengimą ir viešinimą;

  7.2. Rengti ir pateikti išvadas dėl detaliojo teritorijų planavimo proceso ir procedūros;

  7.3. Rengti paraiškas ir sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, išduoti planavimo sąlygų sąvadus;

  7.4. Rengti ir derinti planavimo užduotis;

  7.5. Dalyvauti rengiant savivaldybės teritorijos raidos analizę ir prognozes, strateginius planus, programas ir projektus;

  7.6. Organizuoti Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauti kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese; apibendrinti gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų ir statybos projektų, rengti medžiagą ir konsultuoti sprendžiant ginčus;

  7.7. Informuoti fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas, dokumentų rengimo tvarkas ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;

  7.8. Organizuoti teritorijų planavimo dokumentų viešinimą;

  7.9.Teikti pasiūlymus Savivaldybės Tarybai ir Administracijos direktoriui dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų realizavimo savivaldybės teritorijoje;

  7.10. Laikantis subalansuotos plėtros principų rengti teritorijų planavimo darbų programas;

  7.11. Savivaldybės tarybai ar Administracijos direktoriui pareikalavus, paruošti ataskaitą apie bendrųjų planų, kitų planų realizuotus bei nerealizuotus sprendimus ir šios veiklos pasekmes miesto – kurorto ar savivaldybės raidai;

  7.12. Organizuoti Nuolatinės statybos komisijos darbą;

  7.13. Derinti savivaldybės teritorijoje rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

  7.14. Atstovauti savivaldybės administraciją vykdant su teritorijų planavimu susijusias procedūras;

  7.15. Teikti tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Savivaldybės tarybai arba Administracijos direktoriui, pagal kompetenciją;

  7.16.Kaupia duomenis teritorijų planavimo duomenų bankui ir juos tvarkyti;

  7.17. Tvarkyti teritorijų planavimo dokumentų registrą;

  8. Žemėtvarkos srityje:

  8.1. Rengti pasiūlymus dėl Savivaldybės ribų keitimo;

  8.2. Rengti ir teikti pasiūlymus bei schemas dėl žemės sklypų formavimo;

  8.3. Teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims dėl žemės naudojimo paskirties, jos pakeitimo galimybių ir tvarkos;

  8.4. Rengti Administracijos direktoriaus įsakymų projektus aukcione parduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų sąrašams patvirtinti;

  8.5. Derinti dokumentaciją dėl sklypų dydžių ir ribų bei tikslinės žemės naudojimo paskirties;

  8.6. Rengti adresų pavadinimų suteikimo, keitimo sprendimų ir įsakymų projektus;

  8.7. Surašyti administracinės teisės pažeidimų protokolus dėl Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodekso 45- ame straipnyje numatytų pažeidimų;

  8.8. Kaupti suderintus žemės sklypo planus ir informaciją apie žemės sklypus;

  8.9. Tvarkyti, saugoti ir sisteminti M1:500 – M1:5000 mastelio kartografinę savivaldybės medžiagą.

  9. Statybos srityje:

  9.1. Rengti specialiuosius architektūros reikalavimus statinių statybai savivaldybės teritorijoje;

  9.2. Tikrinti statinių projektus, jiems pritarti ar nepritarti;

  9.3. Analizuoti inžinierinės infrastruktūros būklę ir plėtrą;

  9.4. Tikrinti ir derinti reklamos, mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo, apželdinimo projektus;

  9.5. Išduoti statybą leidžiančius dokumentus;

  9.6. Rengti ir teikti pasiūlymus dėl savivaldybės lėšomis rengiamų statybos projektų;

  9.7. Derinti dizaino ir eksterjero projektus, formuojančius savivaldybės gyvenamųjų vietovių estetinį vaizdą;

  9.8. Rengti ir derinti projektavimo užduotis savivaldybės objektams projektuoti;

  9.9. Rengti ir teikti pasiūlymus dėl laikinų statinių ir mažosios architektūros elementų išdėstymo ir įrengimo;

  10. Kultūros paveldo apsaugos srityje:

  10.1. Perduoti pranešimus, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nurodytais atvejais, apie sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objekto paskelbimą saugomu;

  10.2. Tikrinti kultūros paveldo objektų būklę, kaupti informaciją ir teikti ją Kultūros paveldo departamentui (toliau Departamentui) kultūros ministro patvirtinta tvarka;

  10.3. Informuoti Departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių; teikti valdytojams Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;

  10.4. Priimti kitus sprendimus ir atlikti veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento suteiktus įgaliojimus;

  10.5. Atlikti savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų atžvilgiu funkcijas, numatytas Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme;

  10.6 .Teikti Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros ministerijai metines nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos ir kontrolės programų vykdymo ataskaitas, taip pat šias institucijas

  10.7. Informuoti apie užfiksuotus Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus; administruoti kultūros paveldo objektų tvarkybą, kontroliuoti kultūros paveldo objektų tvarkybą ir priežiūrą;

  10.8. Rengti savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoti jų vykdymą;

  11. Organizuoti savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugų, tvarkymą ir kūrimą, inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą ir vykdo jų stebėseną.

   III. TEISĖS IR PAREIGOS
  12. Skyriaus darbuotojai turi teisę:

  12.1. Savivaldybės teritorijoje nekliudomai apžiūrėti saugomų teritorijų objektus (taip pat ir valstybinius parkus), statomus, griaunamus ir naudojamus statinius, nekilnojamąsias kultūros vertybes, gauti iš statytojų, savininkų bei naudotojų duomenis bei dokumentus šiuose nuostatuose numatytoms funkcijoms atlikti;

  12.2. Teikti Savivaldybės tarybai, Merui ir Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijos planavimo ir tvarkymo;

  12.3. Gauti ir teikti informaciją teritorijų planavimo dokumentams rengti ir duomenų bankui formuoti;

  12.4. Gauti informaciją apie inžinerinių tinklų būklę iš tuos tinklus eksploatuojančių tarnybų ir organizacijų;

  12.5. Dalyvauti Savivaldybės tarybos, posėdžiuose, kuriuose svarstomi su teritorijų planavimu, statyba ar žemės tvarkymu susiję klausimai;

  12.6. Informuoti visuomenę apie Skyriaus darbą, apie ruošiamus teritorijų planavimo dokumentų ir visuomenei svarbius statybos projektus;

  12.7. Esant reikalui dalyvauti valstybinėse pastatų ir statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijose;

  12.8. Konsultuotis su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, Visuomenės sveikatos centro, Priešgaisrinės apsaugos departamento, Kultūros paveldo departamento, kitų valstybinių institucijų ar jų padalinių darbuotojais skyriaus veiklos klausimais ir naudotis jų metodine pagalba, sprendžiant iškilusias problemas.

   IV. DARBO ORGANIZAVIMAS
  13. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurio nurodymai, reikalavimai ir pavedimai jo kompetencijai priskirtais klausimais yra privalomi visiems Skyriaus darbuotojams.

  14. Skyriaus vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus priima į darbą ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

  15. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja vedėjo pavaduotojas.

  16. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų pareigos, atsakomybė ir teisės nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos rengia skyriaus vedėjas ir tvirtina Administracijos direktorius.

  17. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų skaičių nustato Administracijos direktorius.

  18. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  19. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, atspaudus ir spaudus.

  20. Skyriaus vedėjas paskiria tarnautoją, atsakingą už perduotų reikalų tvarkymą. Vedėjas perduoda reikalus Administracijos direktoriaus paskirtam tarnautojui.

  21. Skyriaus darbas planuojamas kiekvienais metais, sudarant darbų programą ir nustatant lėšų poreikį.

   V. ATSAKOMYBĖ
  22. Skyrius Savivaldybės tarybai ar Administracijos direktoriui pareikalavus, paruošia ataskaitą apie bendrųjų planų, kitų planų realizuotus bei nerealizuotus sprendimus ir šios veiklos pasekmes Savivaldybės raidai.

  23. Skyriaus darbuotojai, pažeidę šių nuostatų reikalavimus, gali būti baudžiami drausminėmis nuobaudomis, o padarę pažeidimus ar nusikaltimus – atsako įstatymų nustatyta tvarka.

  24. Skundus dėl Skyriaus pareigūnų veiksmų nagrinėja Skyriaus vedėjas, Administracijos direktorius ar jo sudaryta komisija. Fiziniai ir juridiniai asmenys skyriaus darbuotojų neteisėtus veiksmus gali skųsti ir teisme.

  25. Skyrius atsako už publikuojamų teritorijų planavimo dokumentų bei duomenų tikslumą ir patikimumą.

   VI. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS
   26. Skyriaus nuostatai tvirtinami ir keičiami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai