Birštono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus veiklos nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI
   I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Birštono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus nuostatai (toliau vadinama – Skyriaus veiklos nuostatai) nustato Birštono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir Skyriaus nuostatais.

  3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, steigiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius klausimus.

  4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu ,,Birštono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius“.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
  5. Skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. organizuoti Savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų posėdžių darbą;

  5.2. organizuoti Savivaldybės tarybos ir Administracijos dokumentų valdymą;

  5.3. organizuoti fizinių ir juridinių asmenų priėmimą, jų prašymų, pasiūlymų, pareiškimų bei skundų nagrinėjimą;

  5.4. rūpintis Administracijos darbuotojų darbo sauga;

  5.5. užtikrinti likviduotų  įmonių, įstaigų ir organizacijų, Administracijos padalinių archyvinių dokumentų tinkamą saugojimą;

  5.6. organizuoti Savivaldybės tarybos ir Administracijos padalinių aprūpinimą materialinėmis-techninėmis priemonėmis;

  5.7. užtikrinti administracinių patalpų apsaugą, švarą ir tvarką;

  5.8. užtikrinti civilinę saugą;

  5.9. vykdyti geografinių informacinių sistemų skaitmeninių duomenų bazių administravimą, REGIA paslaugos, IS Infostatyba, TPDRIS, ŽPDR-IS informacinių sistemų duomenų tvarkymą.

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias Savivaldybei priskirtas valstybines funkcijas:

  6.1. civilinės būklės aktų registravimą;

  6.2.  įstatymų priskirtų registrų tvarkymą ir duomenų teikimą valstybės registrams;

  6.3. civilinės saugos;

  6.4. priešgaisrinės saugos;

  6.5. Savivaldybei pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymą:

  6.5.1 priima likviduotų Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų dokumentus saugoti į archyvą, užtikrina jų laikymą, saugojimą, naudojimą, atlieka priimtų dokumentų ekspertizę;

  6.5.2. išduoda turimų dokumentų pagrindu archyvines pažymas, rengia atsakymus į užklausimus;

  6.5.3. teikia informaciją valstybinių archyvų sistemos įstaigoms apie saugomus dokumentus.

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka kitas jam priskirtas funkcijas:

  7.1. Savivaldybės tarybos posėdžių, komitetų, komisijų darbo organizavimo:

  7.1.1. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės tarybos dokumentų tvarkymą, jų tinkamą įforminimą ir perdavimą  archyvui;

  7.1.2. atlieka Savivaldybės tarybos, jos komitetų bei komisijų posėdžių, pasitarimų techninį aptarnavimą;

  7.2. Administracijos dokumentų valdymo ir archyvo darbo organizavimo:

  7.2.1. tvarko gautus ir siunčiamus dokumentus, registruoja juos Dokumentų valdymo sistemoje, daro jų skaitmenines kopijas, referuoja Savivaldybės merui bei Administracijos direktoriui apie gaunamų raštų vykdymą, kontroliuoja, kaip vykdomi raštai pagal rezoliucijas, išsiunčia juos vykdytojams arba adresatams, atlieka pašto siuntų ir kitos korespondencijos priėmimą;

  7.2.2. rengia Skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;

  7.2.3. tvarko Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais registrą;

  7.2.4. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius planus ir ataskaitas, kitus Administracijos veiklą reglamentuojančius norminius dokumentus;

  7.2.5. kontroliuoja pagal Skyriaus kompetenciją dokumentų valdymo būklę, teikia metodinę pagalbą, organizuoja mokymus Administracijos padaliniams;

  7.2.6. rengia Administracijos suvestinius dokumentacijos planus, registrų sąrašus ir nustatyta tvarka teikia juos derinti;

  7.2.7. ruošia bylų saugojimo, dokumentų tikrinimo ir atrinktų naikinti bylų aktus, kitus dokumentus archyvo klausimais, atlieka dokumentų vertės ekspertizę, organizuoja Dokumentų ekspertų komisijos darbą;

  7.2.8. palaiko ryšius su atitinkamomis valstybinėmis archyvų įstaigomis;

  7.2.9. organizuoja nustatyta tvarka slaptos informacijos raštvedybą, slaptų dokumentų apsaugą.

  7.3. fizinių ir juridinių asmenų priėmimo:

  7.3.1. registruoja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, pareiškimus bei skundus, tvarko jų apskaitą, prižiūri, ar laiku atsakoma pareiškėjams, pareiškėjų pageidavimu rengia dokumentų kopijas bei išrašus;

  7.3.2. organizuoja fizinių ir juridinių asmenų, delegacijų, svečių priėmimą;

  7.4. administracinių patalpų priežiūros, Administracijos padalinių aprūpinimo materialinėmis-techninėmis priemonėmis organizavimo:

  7.4.1. prižiūri administracinius pastatus ir patalpas, rūpinasi vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, vėdinimo sistemų, elektros energijos tiekimo vidaus tinklų eksploatacija, patalpų švara ir tvarka;

  7.4.2. organizuoja Savivaldybės administracijos ir tarybos aprūpinimą transporto priemonėmis, rūpinasi jų priežiūra, remontu, draudimu;

  7.4.3. aprūpina Administracijos padalinius kanceliarinėmis, švaros ir kt. prekėmis;

  7.5. Administracijos darbuotojų darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimo;

  7.6. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

   III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
  8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

  9. Kitus Skyriaus darbuotojus į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui.

  10. Skyriaus vedėjo ar kito Skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

  11. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

   IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  12. Skyriaus darbuotojai turi teisę:

  12.1. Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti Administracijai, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;

  12.2. gauti iš įstaigos struktūrinių padalinių, įstaigai pavaldžių įstaigų dokumentus ir informaciją, kurių reikia Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms atlikti;

  12.3. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Savivaldybės turtu ir informacija kitokia tvarka nei nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

  12.4. reikalauti tinkamo materialinio aprūpinimo ir saugių darbo sąlygų;

  12.5. nevykdyti pavedimų ar užduočių, jei jie prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams;

  12.6 naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  13. Skyriaus darbuotojai privalo:

  13.1. laiku vykdyti Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  13.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;

  13.3. tausoti Savivaldybės turtą, taupyti materialines vertybes bei lėšas;

  13.4. atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

  13.5. laikytis Administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklų, tarnybinės veiklos etikos principų.

   V. SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS
  14. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

  15. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

  16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

  17. Jei iš pareigų atleidžiamas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

   VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  18. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

  19. Skyriaus veiklos nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

  20. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai