Birštono savivaldybės administracijos birštono seniūnijos seniūno pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017 m. vasario 28 d.

  įsakymu  Nr. AV-063

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIRŠTONO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 13.

   II. PASKIRTIS
   4. Seniūno pareigybė reikalinga Valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Viešojo administravimo įstatymais ir kitais teisės aktais įgaliotai veiklai vykdyti, įgyvendinant valstybės ar vietos savivaldos institucijų aktus bei administruojant numatytas viešąsias paslaugas.
   III. VEIKLOS SRITIS
  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas veikia viešojo administravimo, viešųjų pirkimų, turto valdymo ir priežiūros, šeimos, vaikų ir jaunimo socialinių teisių apsaugos bei personalo valdymo srityse.
   IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  Valstybės  tarnautojas,  einantis  šias  pareigas, turi  atitikti  šiuos  specialiuosius  reikalavimus:

  6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

  7. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

  8. Gerai išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, darbo saugą, gamtos apsaugą, socialinę paramą, administracinius teisės pažeidimus, notarinius veiksmus, dokumentų rengimą ir įforminimą, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos nuostatus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, seniūnijos nuostatus ir šį pareigybės aprašymą;

  9. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  10. Mokėti dirbti su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

  11. Atlieka seniūnijos vidaus administravimą;

  12. Administruoja seniūnijai skirtus asignavimus, vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;

  13. Rengia seniūnijos biudžeto projekto programų sąmatas, biudžeto išlaidų sąmatas su priedais pagal finansavimo šaltinius ir valstybės funkcijas;

  14. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

  15. Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;

  16. Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka atlieka jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

  17. Seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą;

  18. Išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

  19. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

  20. Pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus;

  21. Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

  22. Registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;

  23. Nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;

  24. Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

  25. Prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, rengia seniūnijos nuostatus, pareigybių aprašymus, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

  26. Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų;

  27. Pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus, skubiai informuoja Vaiko teisių apsaugos tarnybą apie gresiantį pavojų vaiko sveikatai ir gyvybei;

  28. Užtikrina seniūnijai perduoto turto apsaugą ir tinkamą naudojimą;

  29. Užtikrina ir atsako už tikslingą seniūnijos autotransporto panaudojimą;

  30. Organizuoja seniūnijai priskirtų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir kapinių priežiūrą bei tvarkymą;

  31. Organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus, vykdo darbų atlikimo priežiūrą bei viešuosius ir visuomenei naudingus darbus dirbančių asmenų kontrolę;

  32. Organizuoja seniūnijos vietinės reikšmės gatvių, šaligatvių ir kelių tvarkymo darbus;

  33. Įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones savo padalinyje;

  34. Dalyvauja Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų darbe;

  35. Vykdo Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo įgaliotų asmenų nurodymus civilinės saugos srityje;

  36. Šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

  37. Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;

  38. Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

  39. Organizuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimą;

  40. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;

  41. Vykdo kitus mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

  42. Registruoja savaeigę žemės ūkio techniką, keturračius motociklus ir atlieka jų technines apžiūras;

  43. Seniūnijos teritorijoje organizuoja seniūnaičių rinkimus, dalyvauja viešuose svarstymuose ir koordinuoja seniūnaičių sueigas ir posėdžius;

  44. Organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;

  45. Vyksta į pareiškėjų namus ar kitas nurodytas vietas su kitų institucijų ( policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, pataisos inspekcijos, miškininkų ir aplinkos apsaugos, medicininės pagalbos ) atstovais;

  46. Išduoda leidimus prekiauti seniūnijos viešose vietose;

  47. Išduoda leidimus laidoti seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse;

  48. Organizuoja ir koordinuoja bendruomenių veiklą, rengiant vietos bendruomenių savivaldos programą;

  49. Vykdo ir kitas teisės aktais nustatytas funkcijas bei kitus su Savivaldybės administracijos bei seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  50. Seniūnas yra pavaldus Birštono savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai