Birštono seniūnijos seniūno pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. lapkričio 20  d.

  įsakymu Nr. AV-422

  BIRŠTONO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I.  SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

  II. SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  3. Apdoroja Seniūnijos veiklai vykdyti aktualią informaciją.

  4. Atstovauja Seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

  5. Konsultuoja su Seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

  6. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

  7. Priima su Seniūnijos veikla susijusius sprendimus.

  8. Rengia ir teikia informaciją su Seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

  9. Rengia ir teikia pasiūlymus su Seniūnijos veikla susijusiais klausimais.

  10. Rengia su Seniūnijos veikla susijusius dokumentus.

  11. Vadovauja Seniūnijos veiklų vykdymui arba prireikus vykdo Seniūnijos veiklas.

  12. Valdo Seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

  13. Išduoda Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais.

  14. Pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus.

  15. Užtikrina ir atsako už tikslingą Seniūnijos autotransporto panaudojimą.

  16. Organizuoja Seniūnijos vietinės reikšmės gatvių, šaligatvių ir kelių tvarkymo darbus, organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengia sutarčių projektus ir atlieka sutarčių vykdymo kontrolę.

  17. Registruoja savaeigę žemės ūkio techniką, keturračius motociklus ir atlieka jų technines apžiūras.

  18. Išduoda leidimus prekiauti Seniūnijos viešose vietose, nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose.

  19. Įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones savo padalinyje.

  20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

  21. Vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnyje, 321  straipsnio 1 dalies 2–3 papunkčiuose ir 2 dalyje nurodytas funkcijas.

  III. SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  22.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

  22.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

  22.4. studijų kryptis – žemės ūkis (arba);

  22.5. studijų kryptis – teisė (arba);

  arba:

  22.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  22.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

  23. Transporto priemonių pažymėjimai:

  23.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

  IV. SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  24.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

  24.2. organizuotumas – 4;

  24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

  24.4. analizė ir pagrindimas – 4;

  24.5. komunikacija – 4.

  25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  25.1. strateginis požiūris – 4;

  25.2. veiklos valdymas – 4;

  25.3. lyderystė – 4.

  26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  26.1. informacijos valdymas – 4.

  27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  27.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 4.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai