Birštono seniūnijos seniūno pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu  Nr. AV-438

  BIRŠTONO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I.  SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Birštono seniūnijos seniūnas (toliau – seniūnas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  I. SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Vykdyti Valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Viešojo administravimo įstatymais ir kitais teisės aktais įgaliotą veiklą, įgyvendinant valstybės ar vietos savivaldos institucijų aktus bei administruojant numatytas viešąsias paslaugas.
  III. SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Seniūnijos veiklos organizavimas viešojo administravimo srityje.
  IV. SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis  šias  pareigas, turi  atitikti  šiuos  specialiuosius  reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

  4.2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir mokėti vairuoti automobilį;

  4.3. būti susipažinęs ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, darbo saugą, gamtos apsaugą, socialinę paramą, administracinius teisės pažeidimus, notarinius veiksmus, dokumentų rengimą ir įforminimą, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Savivaldybės administracijos nuostatus, Seniūnijos nuostatus;

  4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  4.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterio programomis.

  V. SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. atlieka Seniūnijos vidaus administravimą;

  5.2. administruoja Seniūnijai skirtus asignavimus;

  5.3. rengia Seniūnijos biudžeto projekto programų sąmatas, biudžeto išlaidų sąmatas su priedais pagal finansavimo šaltinius ir valstybės funkcijas;

  5.4. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų, rengia Seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti Seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu Seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria Seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

  5.5. Seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja Seniūnijos veiklą;

  5.6. išduoda Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

  5.7. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka Seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne Seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į Seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

  5.8. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus;

  5.9. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

  5.10. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;

  5.11. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;

  5.12. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos Seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

  5.13. prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus Seniūnijos veiklos klausimais, rengia Seniūnijos nuostatus, pareigybių aprašymus, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

  5.14. prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų;

  5.15. pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus, skubiai informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą apie gresiantį pavojų vaiko sveikatai ir gyvybei;

  5.16. užtikrina Seniūnijai perduoto turto apsaugą ir tinkamą naudojimą;

  5.17. užtikrina ir atsako už tikslingą Seniūnijos autotransporto panaudojimą;

  5.18. organizuoja Seniūnijai priskirtų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir kapinių priežiūrą bei tvarkymą;

  5.19. organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus, vykdo darbų atlikimo priežiūrą bei  viešuosius ir visuomenei naudingus darbus dirbančių asmenų kontrolę;

  5.20. organizuoja Seniūnijos vietinės reikšmės gatvių, šaligatvių ir kelių tvarkymo darbus;

  5.21. įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones savo padalinyje;

  5.22. dalyvauja Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų darbe;

  5.23. vykdo Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo įgaliotų asmenų nurodymus civilinės saugos srityje;

  5.24. šaukia Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

  5.25. dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su Seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai arba įgalioja tai daryti kitą Seniūnijos valstybės tarnautoją;

  5.26. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;

  5.27. organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengia sutarčių projektus ir atlieka sutarčių vykdymo kontrolę;

  5.28. ne rečiau kaip kartą per metus teikia Seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;

  5.29. teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;

  5.30. registruoja savaeigę žemės ūkio techniką, keturračius motociklus ir atlieka jų technines apžiūras;

  5.31. Seniūnijos teritorijoje organizuoja seniūnaičių rinkimus, šaukia seniūnaičių ar Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais;

  5.32. vyksta į pareiškėjų namus ar kitas nurodytas vietas su kitų institucijų ( policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, pataisos inspekcijos, miškininkų ir aplinkos apsaugos, medicininės pagalbos ) atstovais;

  5.33. išduoda leidimus prekiauti Seniūnijos viešose vietose;

  5.34. išduoda leidimus laidoti Seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse;

  5.35. vykdo kitus mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  I. SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai