Birštono savivaldybės administracijos Birštono seniūnijos veiklos nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės Administracijos direktoriaus

  2012 m. kovo 30 d.

  įsakymu Nr. AV-124

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIRŠTONO SENIŪNIJOS VEIKLOS NUOSTATAI
   I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Birštono seniūnija yra Birštono savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys – jos filialas (toliau – Seniūnija), veikiantis tam tikroje Birštono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijos dalyje. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas nustato Birštono savivaldybės taryba.

  2. Seniūnijos kodas: 188641416. Seniūnijos adresas: Birštono sav., Birštono Vienkiemio k., Birštono g. 14, LT-59219.

  3. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Birštono savivaldybės tarybos sprendimais, Birštono savivaldybės administracijos nuostatais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  4. Seniūnija turi herbinį antspaudą su Vyčiu. Seniūnijos veikla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Kiekvienais metais Savivaldybės taryba, tvirtindama savivaldybės biudžetą, tvirtina Seniūnijos veiklos programą ir skiria jai įgyvendinti reikalingas lėšas.

  5. Seniūnijos veiklos nuostatus, darbuotojų skaičių, pareigybes, seniūno, seniūnijos darbuotojų darbo užmokesčio dydį tvirtina administracijos direktorius, Seniūnija pavaldi ir atskaitinga savivaldybės administracijos direktoriui.

  6. Seniūnijoje iš gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų renkami seniūnaičiai Tarybos sprendimu patvirtintose seniūnaitijose.

  7. Seniūnijos paskirtis – spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus atitinkamoje Savivaldybės priskirtoje teritorijoje, plėtoti vietos savivaldą bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.

   II. SENIŪNIJOS IR SENIŪNO UŽDAVINIAI IR  FUNKCIJOS
  8. Seniūnija:

  8.1. Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų;

  8.2. Teikia socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms;

  8.3. Tvarko namų ūkio knygas kaimo vietovėje;

  8.4. Renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

  8.5. Neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

  8.6. Registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;

  8.7. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemones;

  8.8. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;

  8.9. Dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

  8.10. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

  8.11. Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas;

  8.12. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;

  8.13. Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacines visuomenės plėtros programas;

  8.14. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos  taisyklių nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus ir atiduoda juos saugoti;

  8.15. Organizuoja viešuosius darbus;

  8.16. Organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą;

  8.17. Pagal kompetenciją organizuoja kapinių priežiūrą;

  8.18. Prižiūri ir atsako už valstybės ir savivaldybės turtą,  kuriuo naudojasi seniūnija ir dėl kurio seniūnas yra pasirašęs materialinės atsakomybės sutartis;

  8.19. Prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas savivaldybei priklausantis turtas, esantis seniūnijai priskirtoje  teritorijoje;

  8.20. Nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;

  8.21. Organizuoja priskirtas būsto paslaugas;

  8.22. Organizuoja želdinių priežiūrą;

  8.23. Organizuoja laisvalaikio centrų veiklą;

  8.24. Prireikus organizuoja viešųjų tualetų paslaugas.

  9. Seniūnas:

  9.1. Užtikrina seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymą, rengia seniūnijos veiklos programas;

  9.2. Atlieka seniūnijos vidaus administravimą;

  9.3. Išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

  9.4. Išduoda leidimus laidoti;

  9.5. Nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas;

  9.6. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą;

  9.7. Teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio objektų priežiūros;

  9.8. Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias  paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų dėl jų suteikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems viėšųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

  9.9. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose;

  9.10. Pasitelkia piniginę socialinę paramą gaunančią šeimą (vieną gyvenantį asmenį) dalyvauti savivaldybės administracijos pagal Vyriausybės ir jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką organizuojamuose visuomenei naudinguose darbuose;

  9.11. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

  9.12. Mero pavedimu rengia ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja bei kontroliuoja jų vykdymą;

  9.13. Šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

  9.14. Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos tarnautoją;

  9.15. Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų ir seniūnaičių pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;

  9.16. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

  9.17. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;

  9.18. Administruoja seniūnijai skirtus asignavimus bei vykdo kitas teisės aktuose seniūnui ar seniūnijai priskirtas funkcijas.

   III. SENIŪNIJOS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS
  10. Seniūnijos sudėtis: seniūnas, seniūno pavaduotojas ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

  11. Seniūnijai vadovauja seniūnas. Jį konkurso būdu skiria ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius Valstybės tarnybos ir Vietos savivaldos įstatymų nustatyta tvarka.

  12. Seniūno, seniūno pavaduotojo ir seniūnijos darbuotojų funkcijas ir pavaldumą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti pareigybių aprašymai.

  13. Seniūnui, seniūno pavaduotojui, darbuotojams kasmetines atostogas suteikia administracijos direktorius. Seniūną jo atostogų, komandiruočių, stažuočių ar ligos metu pavaduoja seniūno pavaduotojas.

  14. Gyventojų pasiūlymai, pareiškimai bei skundai nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

  15. Seniūnijos veiklą kontroliuoja savivaldybės administracijos direktorius.

   IV. TEISĖ IR ATSAKOMYBĖ
  16. Seniūnas ir specialistai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

  16.1. Gauti nustatyta tvarka iš Birštono savivaldybės tarybos, mero bei kitų struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti;

  16.2. Teikti informaciją administracijos struktūriniams padaliniams;

  16.3. Kelti kvalifikaciją už  savivaldybės, valstybės biudžeto lėšas, valstybės fondų ir kitas valstybės lėšas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos norminių  aktų nustatytos tvarkos;

  16.4. Dalyvauti žinybiniuose pasitarimuose;

  16.5. Kitas Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose išdėstytas  teises.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  17. Nutraukus seniūnijos veiklą tarybos sprendimu, jos turtas bei dokumentai perduodami savivaldybės administracijai ar kitiems Savivaldybės sprendime nurodytiems subjektams.

  18. Atleidžiant iš užimamų pareigų, seniūnijos valstybės tarnautojų reikalų ir dokumentų perdavimas įforminamas perdavimo ir priėmimo aktu. Aktą pasirašo administracijos direktoriaus įsakyme nurodyti asmenys.

  19. Su šiais veiklos nuostatais seniūnijos valstybės tarnautojai  ir darbuotojai supažindinami pasirašytinai.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai