Birštono savivaldybės administracijos Birštono seniūnijos veiklos nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu  Nr. AV-438

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIRŠTONO SENIŪNIJOS VEIKLOS NUOSTATAI
   I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Birštono seniūnija yra Birštono savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys – jos filialas (toliau – Seniūnija), veikiantis tam tikroje Birštono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijos dalyje. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas nustato Birštono savivaldybės taryba.

  2. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Birštono savivaldybės tarybos sprendimais, Birštono savivaldybės administracijos nuostatais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  3. Seniūnijos paskirtis – spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus atitinkamoje Savivaldybės tarybos priskirtoje teritorijoje, plėtoti vietos savivaldą bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.

  4. Seniūnijos veikla organizuojama pagal Seniūnijos metinį veiklos planą. Seniūnijos nuostatus, darbuotojų skaičių ir pareigybes, seniūno, Seniūnijos darbuotojų darbo užmokesčio dydį tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Seniūnija pavaldi ir atskaitinga Savivaldybės administracijos direktoriui.

  5. Seniūnijos veikla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto, Seniūnijai skiriami asignavimai. Kiekvienais metais Savivaldybės taryba, tvirtindama Savivaldybės biudžetą, skiria Seniūnijos veiklai įgyvendinti reikalingas lėšas.

  6.   Iš Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių  yra sudaromos seniūnaitijos, renkami seniūnaičiai. Gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas (seniūnaitijų sudarymo projektą) tvirtina Savivaldybės meras Administracijos direktoriaus teikimu. Seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

  7. Seniūnas yra seniūnijos vadovas, seniūnijai skirtų asignavimų valdytojas. Seniūnija turi savo antspaudą su Savivaldybės herbu, kurį naudoja teisės aktų nustatyta tvarka.

  I. SENIŪNIJOS IR SENIŪNO FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI
  8. Seniūnijos veiklą reglamentuoja Administracijos direktoriaus patvirtinti Seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnijos veikla organizuojama pagal Seniūnijos metinį veiklos planą.

  9. Seniūnija:

  9.1.  užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės institucijų sprendimų ir įsakymų, mero potvarkių įgyvendinimą Seniūnijos teritorijoje;

  9.2. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;

  9.3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir parkų tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

  9.4. organizuoja ir pasitelkia darbingus nedirbančius, nesimokančius asmenis, gaunančius piniginę socialinę paramą  visuomenei naudingai veiklai atlikti, viešuosius darbus, vykdo darbų priežiūrą ir apskaitą;

  9.5. dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

  9.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;

  9.7. dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

  9.8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

  9.9. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

  9.10. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

  9.11. dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka tvarko  archyvinius dokumentus ir atiduoda juos saugoti;

  9.12. organizuoja visuomenei naudingus darbus bei viešuosius darbus asmenims, atsiųstiems juos atlikti pagal teismų sprendimus;

  9.13. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

  9.14. dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;

  9.15. informuoja Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių apie pastebėto smurto prieš vaikus ir vaikų nepriežiūros atvejus;

  9.16. organizuoja Seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, šaligatvių, aikščių valymą ir priežiūrą, saugų eismą, poilsiaviečių priežiūrą ir tvarkymą bei gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

  9.17. Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti, jeigu Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

  9.18. neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

  9.19. tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

  9.20. prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybei priklausantis turtas, esantis Seniūnijos teritorijoje; organizuoja Seniūnijoje apskaitomo nekilnojamojo turto priežiūrą;

  9.21. dalyvauja organizuojant arba organizuoja Seniūnijos gyventojų poilsį, laisvalaikio centrų veiklą, rūpinasi Seniūnijos bendruomenės aktyvaus poilsio, sporto, kultūros renginių organizavimu, etnokultūros puoselėjimu, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsauga bei priežiūra;

  9.22. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

  9.23. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

  10. Seniūnas:

  10.1. vadovauja Seniūnijai, atlieka Seniūnijos vidaus administravimą, vykdo jam priskirtas funkcijas, atstovauja Seniūnijai santykiuose su kitais struktūriniais padaliniais bei juridiniais ir fiziniais asmenimis;

  10.2. administruoja Seniūnijai skirtus asignavimus;

  10.3. organizuoja Seniūnijos veiklą ir užtikrina Seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymą;

  10.4. teikia siūlymus Administracijos direktoriui dėl Savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų projektų, rengia Seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti Seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu Seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria Seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus;

  10.5. išduoda Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

  10.6. išduoda leidimus laidoti, jeigu Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atliekama kapinių priežiūra;

  10.7. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka Seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne Seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į Seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

  10.8. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;

  10.9. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio objektų priežiūros;

  10.10. teikia Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;

  10.11. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

  10.12. nustatyta tvarka išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose, prižiūri prekybą viešosiose vietose;

  10.13. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos Seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Seniūnijai priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, teikia pasiūlymus dėl pavadinimų gatvėms ir numerių pastatams bei kitiems objektams suteikimo, vietinio susisiekimo transporto ir saugaus eismo organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

  10.14. prireikus rengia Administracijos direktoriaus įsakymų, Tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus Seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

  10.15. šaukia Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

  10.16. dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su Seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai arba įgalioja tai daryti kitą Seniūnijos valstybės tarnautoją;

  10.17. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Administracijos direktoriui;

  10.18. teisės aktų nustatyta tvarka renka statistinius duomenis ir teikia juos teritorinėms statistikos įstaigoms bei Savivaldybės institucijoms;

  10.19. bendradarbiauja su rajono policijos komisariato, kitų teisėsaugos organų darbuotojais nusikalstamumo prevencijos srityje; palaiko ryšius su kitomis valstybinėmis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis  Seniūnijos teritorijoje;

  10.20. konsultuoja Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;

  10.21. nustatyta tvarka registruoja gyventojų prašymus, skundus, pareiškimus, nagrinėja juos, atsako pareiškėjams; priima gyventojus jiems rūpimais klausimais;

  10.22. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Seniūnijai reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti iš Seniūnijai skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus, rengia pirkimo dokumentus, kontroliuoja pirkimo verčių apskaitą, atlieka kitus veiksmus, reikalingus viešiesiems pirkimams įgyvendinti;

  Seniūnas asmeniškai atsakingas už sprendimų, susijusių su Seniūnijos viešaisiais pirkimais, priėmimą;

  10.23. išduoda charakteristikas asmenims, norintiems įsigyti civilinį ginklą, bei vaikams, kurių motinos siekia gauti antrojo  laipsnio valstybinę  pensiją. Kitais atvejais charakteristikos gali būti išduodamos, kai tai yra tiesiogiai numatyta teisės aktuose;

  10.24. ne rečiau kaip kartą per metus teikia Seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;

  10.25. vykdo kitas teisės aktuose seniūnui ar Seniūnijai priskirtas funkcijas.

   III. SENIŪNIJOS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS
  11. Seniūnijos sudėtis: seniūnas, seniūno pavaduotojas ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

  12. Seniūnijai vadovauja seniūnas. Jis yra karjeros valstybės tarnautojas. Seniūną į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymais.

  13. Seniūno, vyriausiojo specialisto ir Seniūnijos darbuotojų funkcijas ir pavaldumą reglamentuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti pareigybių aprašymai.

  14. Seniūnui, vyriausiajam specialistui, darbuotojams kasmetines atostogas suteikia Savivaldybės Administracijos direktorius. Seniūną jo atostogų, komandiruočių, stažuočių ar ligos metu pavaduoja kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

  15. Gyventojų pasiūlymai, pareiškimai bei skundai nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo bei Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

  16. Seniūnijos veiklą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius.

   IV. TEISĖ IR ATSAKOMYBĖ
  17. Seniūnas ir specialistai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

  17.1. gauti nustatyta tvarka iš Savivaldybės tarybos, mero bei kitų struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti;

  17.2. teikti informaciją Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams;

  17.3. kelti kvalifikaciją už Savivaldybės, valstybės biudžeto lėšas, valstybės fondų ir kitas valstybės lėšas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatytos tvarkos;

  17.4. dalyvauti seniūnų asociacijos ir žinybiniuose pasitarimuose;

  17.5. kitas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose išdėstytas teises.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  18. Seniūnija likviduojama arba reorganizuojama Savivaldybės tarybos sprendimu. Nutraukus Seniūnijos veiklą, jos turtas bei dokumentai perduodami Savivaldybės administracijai ar kitiems Savivaldybės sprendime nurodytiems subjektams.

  19. Atleidžiant iš užimamų pareigų, Seniūnijos valstybės tarnautojų reikalų ir dokumentų perdavimas įforminamas perdavimo ir priėmimo aktu. Aktą pasirašo Administracijos direktoriaus įsakyme nurodyti asmenys.

  20. Su šiais veiklos nuostatais Seniūnijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami pasirašytinai.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai