Birštono savivaldybės administracijos biudžeto ir apskaitos skyriaus nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus  2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO IR APSKAITOS SKYRIAUS NUOSTATAI
   I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Birštono savivaldybės administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Birštono savivaldybės administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

  2. Skyriaus paskirtis – planuoti, paskirstyti ir tvarkyti Birštono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) iždo, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės administracijos materialinius ir finansinius išteklius.

  3. Skyrius yra Birštono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, įsteigtas Savivaldybės tarybos, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus.

  4. Skyrius neturi juridinio asmens teisių, turi savo antspaudą ir blanką, yra finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto.

  5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

   II. SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
  6. Skyriaus tikslai – užtikrinti Savivaldybės finansinių išteklių planavimą, paskirstymą, tvarkymą ir naudojimą.

  7. Skyriaus uždaviniai:

  7.1. rengti Savivaldybės biudžeto projektą ir organizuoti patvirtinto biudžeto vykdymą;

  7.2. rengti Savivaldybės finansinių ataskaitų bei Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

  7.3. vykdyti Savivaldybės biudžeto apskaitą;

  7.4. planuoti paskolų poreikį, vykdyti gautų paskolų apskaitą;

  7.5. administruoti ir apskaityti nuomos mokestį už valstybinę žemę, apskaityti vietines

  rinkliavas ir kitas pajamas, įskaitomas į Savivaldybės biudžetą.

  7.6. vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, organizuoti ir tvarkyti Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos biudžetinių, specialiųjų, Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos ir kitų lėšų buhalterinę apskaitą;

  7.7. racionaliai ir taupiai naudoti Savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitas disponuojamas lėšas pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

  7.8. užtikrinti finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;

  7.9. užtikrinti apskaitos informacijos patikimumą.

  8. Skyriaus funkcijos:

  8.1. organizuoja ateinančių metų biudžeto projekto rengimą, surenka biudžetinių įstaigų veiklos programas bei paraiškas, įvertina jų ekonominį pagrįstumą ir parengia biudžeto lėšų poreikio projektą;

  8.2. organizuoja biudžeto lėšų poreikio projekto svarstymą kartu su įstaigų vadovais, vyriausiaisiais finansininkais ir Savivaldybės tarybos nariais;

  8.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais Savivaldybės biudžeto kontroliniais skaičiais ir Savivaldybės tarybos narių pasiūlymais, sudaro ateinančių metų biudžeto projektą;

  8.4. vadovaudamasis Savivaldybės finansų kontrolės taisyklėmis, atlieka Savivaldybės, Savivaldybės administracijos finansų kontrolę;

  8.5. organizuoja biudžetinių įstaigų veiklos ir patvirtintų programų finansavimą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas sąmatas ir įstaigų pateiktas paraiškas;

  8.7. renka informaciją apie biudžetinių organizacijų lėšų poreikį ir rengia pasiūlymus, kaip racionaliai paskirstyti biudžeto lėšas;

  8.8. kontroliuoja, renka ir teikia informaciją Savivaldybės institucijoms apie Savivaldybės įstaigų biudžeto išlaidų panaudojimą, nukrypimus, teikia pasiūlymus, kaip racionaliau panaudoti lėšas;

  8.9. esant biudžeto išlaidų nukrypimams, inicijuoja įstaigų finansinės veiklos auditą;

  8.10. vykdo biudžeto kasos funkcijas;

  8.11. rengia informaciją apie biudžetinės sąskaitos įplaukas bei išlaidas ir teikia ją Savivaldybės administracijos direktoriui;

  8.12. tikrina ir analizuoja, ar laiku į Savivaldybės biudžetą patenka pajamos ir kaip vykdomos biudžeto išlaidos; palaiko ryšius su Valstybine mokesčių inspekcija;

  8.13. rengia ir pateikia atitinkamoms institucijoms Savivaldybės biudžeto įvykdymo suvestinę atskaitomybę, valstybės ir savivaldybės turto ataskaitas;

  8.14. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginės plėtros bei veiklos planus;

  8.15. dalyvauja rengiant investicinių programų projektus;

  8.16. dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti;

  8.17. dalyvauja įgyvendinamų projektų priežiūros komitetų, koordinavimo, darbo grupių ar komisijų veikloje;

  8.18. teikia pasiūlymus dėl papildomų Savivaldybės biudžeto lėšų bei kitų išteklių panaudojimo ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

  8.19. rengia pasiūlymus apie vietinių rinkliavų rinkimą ir šių rinkliavų rinkimo nuostatus bei taisykles, derina jas su Finansų ministerija ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti;

  8.20. kontroliuoja vietinių rinkliavų rinkimą;

  8.21. rengia pasiūlymus steigti, reorganizuoti ir likviduoti iš Savivaldybės biudžeto lėšų išlaikomas įstaigas, įmones ir organizacijas;

  8.22. vadovaudamasis galiojančiais Savivaldybės tarybos sprendimais, teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl mokestinių lengvatų įmonėms suteikimo;

  8.23. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų projektus finansų ir apskaitos klausimais;

  8.24. analizuoja bei teikia pasiūlymus dėl kreditų gavimo;

  8.25. nagrinėja ir ruošia atsakymus, teikia reikiamus duomenis, rašytinius ir žodinius paaiškinimus, konsultacijas, rekomendacijas institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims jų pateiktais, su skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais;

  8.26. organizuoja ir moko Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansininkus biudžeto planavimo ir išlaidų analizės;

  8.27. analizuoja biudžetinių įstaigų specialiųjų programų sąmatas ir teikia pasiūlymus dėl jų panaudojimo;

  8.28. pasibaigus ketvirčiui teikia informaciją Savivaldybės tarybai apie biudžeto pajamų plano vykdymą;

  8.30. rengti Savivaldybės finansinių ataskaitų bei Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

  8.31. sudaro Savivaldybės administracijai ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai išlaikyti reikalingas biudžeto išlaidų sąmatas pagal valstybės funkcijas ir ekonominius klasifikacijos straipsnius;

  8.32. sudaro atskiras išlaidų sąmatas Savivaldybės administracijai priskirtoms valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti pagal kiekvieną valstybės funkciją ir ekonominės klasifikacijos straipsnius;

  8.33. įtraukia į apskaitą materialines vertybes, ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, priklausantį Savivaldybės administracijai, skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą, organizuoja materialinių vertybių inventorizaciją;

  8.34. apskaičiuoja ir nustatytu laiku išmoka Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojams, Savivaldybės tarybos nariams darbo užmokestį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, atlieka išskaitymus iš darbo užmokesčio ir privalomas įmokas valstybei;

  8.35. vykdo finansines operacijas;

  8.36. tvarko negyvenamų patalpų nuomos, komunalinių ir eksploatacinių paslaugų apskaitą;

  8.37. perveda lėšas pagal sudarytas finansavimo sutartis Savivaldybės finansuojamų programų vykdytojams;

  8.38. vykdo ES ir kitų organizacijų lėšomis finansuojamų investicijų projektų apskaitą pagal kiekvieną projektą atskirai, rengia reikalingas ataskaitas paramos davėjams ir kitoms institucijoms;

  8.39. vykdo atsiskaitymus už prekes, paslaugas ir darbus su tiekėjais ir rangovais;

  8.40. tvarko gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą;

  8.41. sudaro Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinę ir biudžeto atskaitomybę nustatytais terminais;

  8.42. teikia nustatytos formos ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;

  8.43. atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę pagal patvirtintas finansų kontrolės taisykles;

  8.44. pagal nustatytas taisykles rengia ir tvarko dokumentus;

  8.45. tvarko Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka archyvines bylas ir perduoda saugoti į Savivaldybės archyvą;

  8.46. atlieka kitas įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal Biudžeto ir apskaitos skyriaus kompetenciją.

  8.29. vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

  9. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas, bendraudamas ir bendradarbiaudamas su Savivaldybės administracijos padaliniais bei Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojais.

   III. SKYRIAUS TEISĖS
  10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  10.1. gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų duomenis ir informaciją, reikalingus Savivaldybės biudžeto ir nebiudžetinių fondų sąmatų projektams rengti ir vykdymui organizuoti, biudžeto ir nebiudžetinių fondų įvykdymo ataskaitoms ir finansinėms ataskaitoms rengti;

  10.2. gauti iš žemės nuomos mokesčio mokėtojų paaiškinimus ir dokumentus, jeigu tai

  reikalinga nuomos mokesčio apskaičiavimo teisingumui nustatyti;

  10.3. dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės administracijos pasitarimuose priimant sprendimus ir teikiant pasiūlymus dėl Savivaldybės biudžeto sudarymo, jo tikslinimo, žemės nuomos mokesčio, kitų mokesčių lengvatų teikimo ir kitais klausimais;

  10.4. pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui;

  10.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu pagal savo kompetenciją atstovauti Savivaldybei kitose institucijose;

  10.6. apriboti, prireikus sustabdyti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, priemonių ir projektų finansavimą, jeigu paaiškėja, kad jie netinkamai arba ne pagal paskirtį naudoja lėšas, taip pat tuo atveju, kai jie laiku nepateikia skirtų lėšų naudojimo ataskaitų, suderinus su Savivaldybės administracijos direktoriumi;

  10.7. tikrinti skirtų lėšų naudojimą, duoti privalomus nurodymus šalinti nustatytus Pažeidimus;

  10.8. teikti siūlymus dėl apskaitos politikos pakeitimų ir papildymų;

  10.9. teikti siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui apskaitos organizavimo ir buhalterinio darbo gerinimo klausimais, inicijuoti įvairių su apskaita ir kontrole susijusių klausimų sprendimą;

  10.10. reikalauti iš programų ir pavedimų vykdytojų dokumentų kopijų ir duomenų apie panaudotas lėšas ir kontroliuoti jų vykdymą;

  10.11. atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą, jei tai prieštarauja teisės aktams;

  10.12. ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka;

  10.13. reikalauti iš Savivaldybės struktūrinių padalinių:

  10.13.1. pateikti laiku ir tinkamai įformintus dokumentus, susijusius su apskaita;

  10.13.2. laikytis nustatytų materialinių vertybių sunaudojimo normų ir apsaugos reikalavimų;

  10.13.3. nepriimti dokumentų, kurie neatitinka Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų.

  11. Biudžeto ir apskaitos skyriaus darbuotojai, įgyvendindami jiems pavestas užduotis ir funkcijas, vykdo šias pareigas:

  11.1. dalyvauja mokymuose ir kelia savo kvalifikaciją;

  11.2. vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;

  11.3. atlieka tik teisėtas finansines operacijas ir užtikrina, kad jos būtų įformintos pagal reikalavimus;

  11.4. seka teisės aktų pasikeitimus ir juos taiko atliekant pavestą darbą;

  11.1. Skyriaus vardu teikia informaciją Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams ir kitiems subjektams biudžeto planavimo, biudžeto asignavimų naudojimo, buhalterinės apskaitos klausimais.

   IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
  12. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis šiais nuostatais jo veiklą savarankiškai organizuoja Skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

  13. Skyriaus vedėjas atsako už šiuose nuostatuose Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą.

  14. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų ir gautų pavedimų vykdymą.

  15. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų pareigybėms keliami reikalavimai, funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

  16. Skyriaus tarnautojus ir darbuotojus įstatymų nustatyta tvarka į pareigas priima, iš jų atleidžia, skiria tarnybines, drausmines nuobaudas ir paskatinimus Savivaldybės administracijos

  direktorius.

  17. Kai Skyriaus vedėjas negali eiti pareigų, jį pavaduoja vedėjo pavaduotojas. Pavadavimas įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Skyriaus vedėjo teikimu.

  18. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo perduoti darbo reikalus (nebaigtus rengti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, antspaudus ir spaudus. Skyriaus vedėjas paskiria tarnautoją, atsakingą už perduotų darbo reikalų tvarkymą. Skyriaus vedėjas darbo reikalus perduoda Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam tarnautojui.

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  19. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami ar naikinami Savivaldybės administracijos

  direktoriaus įsakymu.

  20. Skyrius steigiamas ar naikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

  21. Tai, kas nereglamentuota šiuose nuostatuose, sprendžiama taip, kaip numatyta LR teisės aktuose.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai