Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjos pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV- 438

  BIUDŽETO IR APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I. SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjas yra  karjeros valstybės tarnautojas.
  II. SKYRIUS

   PASKIRTIS

  2. Organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą, kontroliuoti Skyriaus darbuotojų atliekamų darbų kokybę ir terminus, rengti biudžeto projektą, teikti jį svarstyti ir tvirtinti Savivaldybės tarybai, kontroliuoti biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymą. Visais finansiniais klausimais ruošti sprendimų projektus, raštus, susijusius su biudžeto vykdymu, spręsti Savivaldybės finansines problemas.
  III. SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas ir apskaita.
  IV. SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo (buhalterio ar finansininko kvalifikacijos) krypties išsilavinimą, 3 metų darbo patirtį ir 1 metų ekonomikos arba buhalterijos biudžetinėse įstaigose darbo patirtį, arba finansų srityje;

  4.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lymens B1 lygiu;

  4.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterio programomis;

  4.4. išmanyti  Lietuvos Respublikos Konstituciją, teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą,  biudžeto sandarą bei Skyriaus darbo sritį reglamentuojančius įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles ir mokėti taikyti juos praktikoje;

  4.5. mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti daryti išvadas ir sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

  V. SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  5.1. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus veiklą, sprendžia pagal kompetenciją priskirtus klausimus, esant reikalui, perskirsto specialistų atliekamas funkcijas, užtikrinant Skyriui pavestų uždavinių vykdymą;

  5.2. ruošia raštus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms žinyboms su Skyriaus darbu susijusiais klausimais, siekiant dalyvauti ir įtakoti biudžeto rodiklių formavime;

  5.3. kontroliuoja lėšų poreikio planavimą ir duomenų pateikimą laiku valstybinėms institucijoms dėl valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo ir mokymo lėšų finansavimo, užtikrindamas Vietos savivaldos įstatymu deleguotų ir priskirtų funkcijų finansavimą;

  5.4. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašų projektus;

  5.5 organizuoja biudžeto projekto rengimą, rengia ir teikia sprendimų projektus Savivaldybės tarybai dėl biudžeto ir jo vykdymo, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo, biudžeto tikslinimo, dalyvauja Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose;

  5.6. tikrina biudžetinių įstaigų išlaidų sąmatų teisingumą ir asignavimų tikslingumą;

  5.7. užtikrina laiku patvirtinto Savivaldybės biudžeto sudarymą pagal nustatytą klasifikaciją,  jo bei kitų planinių duomenų pateikimą Finansų ministerijai;

  5.8. kontroliuoja Savivaldybės biudžeto tiesiogiai gaunamus bei gaunamus iš mokesčių administratoriaus ir valstybės biudžeto piniginius išteklius;

  5.9. kontroliuoja biudžetinių įstaigų įsiskolinimus, teikia pasiūlymus skoloms mažinti;

  5.10. kontroliuoja ir užtikrina Savivaldybės skolinimąsi įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ribose;

  5.11. užtikrina biudžeto vykdymo atskaitomybės pateikimą laiku: Finansų ministerijai, valstybinėms institucijoms, kuruojančioms valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą ir mokinio krepšelio finansavimą mokesčių administratoriui;

  5.12. rengia  ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimų projektus dėl lėšų skolinimosi iš bankų ir valstybės biudžeto, garantijų suteikimo, lizingo sutarčių sudarymo, rengia paskolų ėmimo dokumentus, kontroliuoja paskolų naudojimą, grąžinimą ir kitų finansinių įsipareigojimų vykdymą, siekiant įgyvendinti įstaigos tikslus;

  5.13. analizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų plano vykdymą, užtikrinant informacijos pateikimą laiku Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui, informacijos skelbimą vietinėse informavimo priemonėse;

  5.14. konsultuoja asignavimų valdytojus biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės klausimais;

  5.15. atlieka finansų kontrolę Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka, teikia ataskaitas Finansų ministerijai;

  5.16. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais, siekiant įgyvendinti įstaigos tikslus;

  5.17. nagrinėja klausimus dėl mokesčių lengvatų suteikimo, mokesčių tarifų ir sumokėjimo terminų nustatymo, užtikrindamas įstatymų nuostatas;

  5.18. nagrinėja prašymus, skundus ir pasiūlymus pagal Skyriaus kompetenciją, atsako per nustatytą laiką raštu ar žodžiu;

  5.19. dalyvauja Savivaldybės tarybos, mero ir Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų veikloje, siekiant Savivaldybės administracijos tikslų įgyvendinimo;

  5.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės tarybos, mero ir Administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

  5.21. konsultuoja viešojo sektoriaus subjektus dėl konsoliduotos viešojo sektoriaus apskaitos parengimo.

  VI. SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai