BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos                                                                        direktoriaus 2014 m. kovo 28 d.

  įsakymu Nr. AV-092

   

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Birštono savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Birštono savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

  2. Skyriaus paskirtis – planuoti, paskirstyti ir tvarkyti Birštono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) finansinius išteklius.

  3. Skyrius yra Birštono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, įsteigtas Savivaldybės tarybos, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui ir sprendžiantis skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus.

  4. Skyrius neturi juridinio asmens teisių, turi savo antspaudą ir blanką, yra finansuojamas iš savivaldybės biudžeto.

  5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

   

  II. SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Skyriaus tikslai – užtikrinti Savivaldybės finansinių išteklių planavimą, paskirstymą ir tvarkymą.

  7. Skyriaus uždaviniai:

  7.1. rengti savivaldybės biudžeto projektą ir organizuoti patvirtinto biudžeto vykdymą;

  7.2. rengti Savivaldybės finansinių ataskaitų bei savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

  7.3. vykdyti savivaldybės biudžeto apskaitą;

  7.4. rengti Savivaldybės privatizavimo fondo išlaidų sąmatos projektą bei jo įvykdymo ataskaitą;

  7.5. planuoti paskolų poreikį, vykdyti gautų paskolų apskaitą;

  7.6. administruoti ir apskaityti nuomos mokestį už valstybinę žemę, apskaityti vietines rinkliavas ir kitas pajamas, įskaitomas į savivaldybės biudžetą.

  8. Skyrius, įgyvendindamas jam  pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  8.1. rengia savivaldybės biudžeto projektą ir nustatyta tvarka teikia svarstyti bei tvirtinti Savivaldybės tarybai;

  8.2. teikia Finansų ministerijai pagal nustatytas formas informaciją apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdymą;

  8.3. tikrina savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų sąmatų sudarymo teisingumą, apskaičiavimų, jų priedų atitiktį patvirtintoms sąmatoms;

  8.4. rengia savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų sąrašą, vadovaudamasis patvirtintu savivaldybės biudžetu, jo pajamų paskirstymo ketvirčiais dokumentais ir patvirtintomis programų sąmatomis;

  8.5. priima savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų paraiškas lėšoms gauti ir tikrina jų atitiktį pagal patvirtintą savivaldybės biudžetą;

  8.6. rengia nurodymus lėšoms pervesti, mokėjimo pavedimus ir finansuoja savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus, priemones ir programas;

  8.7. atlieka savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinės veiklos analizę, kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus savivaldybės biudžetui formuoti;

  8.8. priima, tikrina ir nagrinėja savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktus programų sąmatų projektus, rodiklius, apskaičiavimus ir šių dokumentų priedus;

  8.9. atlieka savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo analizę;

  8.10. rengia savivaldybės biudžeto projekto plano rodiklius;

  8.11. derina Strateginio veiklos plano programų ir Savivaldybės finansinių išteklių planų ir jų įvykdymo rodiklius;

  8.12. nagrinėja savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ir kitų subjektų prašymus dėl biudžeto asignavimų pakeitimo, ketvirtinio paskirstymo pakeitimo, dėl papildomų biudžeto asignavimų ar kitų lėšų, teikia pasiūlymus dėl jų skyrimo;

  8.13. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl savivaldybės biudžeto tikslinimo ir asignavimų keitimo;

  8.14. rengia pažymas-pranešimus asignavimų valdytojams apie asignavimų pakeitimus;

  8.15. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl biudžeto projekto rengimo, biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo, biudžeto asignavimų naudojimo tvarkos, dėl papildomų bei planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų lėšų paskirstymo, paskolų ėmimo, buhalterinės apskaitos bei atskaitomybės ir pan.;

  8.16. rengia savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo mėnesio ataskaitas ir teikia Finansų ministerijai;

  8.17. priima savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų mėnesio, ketvirčių ir metų biudžeto programų sąmatų įvykdymo ataskaitas, tikrina duomenų atitiktį Biudžeto skyriaus apskaitos duomenims, atlieka analizę;

  8.18. rengia ketvirčių ir metų savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitas;

  8.19. priima ir analizuoja duomenis apie asignavimų valdytojų mokėtinas ir gautinas sumas, rengia suvestines mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia duomenis Finansų ministerijai;

  8.20. rengia metinių savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir nustatyta tvarka teikia svarstyti bei tvirtinti Savivaldybės tarybai;

  8.21. rengia metines konsoliduotąsias ataskaitas ir teikia jas Finansų ministerijai;

  8.22. tvarko savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą pagal programas, asignavimų valdytojus, finansavimo šaltinius, ekonominę ir funkcinę klasifikaciją;

  8.23. tvarko tarpusavio atsiskaitymų su valstybės biudžetu apskaitą;

  8.24. rengia Savivaldybės privatizavimo fondo išlaidų sąmatų projektus ir nustatyta tvarka teikia juos svarstyti bei tvirtinti Savivaldybės tarybai;

  8.25. apskaito Savivaldybės privatizavimo fondo pajamas ir išlaidas;

  8.26. finansuoja Savivaldybės privatizavimo fonde numatytas priemones – perveda lėšas gavėjams;

  8.27. rengia savivaldybės privatizavimo fondo įvykdymo metines ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia jas tvirtinti Savivaldybės tarybai;

  8.28. planuoja paskolų poreikį, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl paskolų ėmimo;

  8.29. teikia Finansų ministerijai ataskaitas apie Savivaldybės skolinimosi limitų panaudojimą ir skolos būklę;

  8.30. vykdo Savivaldybės gautų ir grąžintų paskolų apskaitą, perveda lėšas paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti, kontroliuoja paskolų grąžinimą reikiamu laiku sutartyse numatytais terminais, palūkanų sumokėjimą;

  8.31. administruoja nuomos mokestį už valstybinę žemę, priima, tikrina žemės nuomos mokesčio deklaracijas, rengia pranešimus dėl žemės nuomos mokesčio;

  8.32. rengia Savivaldybės tarybos sprendimus nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo klausimais;

  8.33. apskaito nuomos mokestį už valstybinę žemę, vietines rinkliavas ir kitas nemokestines pajamas, įskaitomas į savivaldybės biudžetą, rengia ataskaitas apie jų vykdymą;

  8.34. vykdo nuomos mokesčio už valstybinę žemę surinkimą, teikia medžiagą mokesčio nepriemokoms išieškoti;

  8.35. mokesčio mokėtojams teikia paaiškinimus ir informaciją žemės nuomos mokesčio kausimais;

  8.36. atlieka viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo proceso procedūras viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) ir teikia savivaldybės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį Finansų ministerijai;

  8.37. nagrinėja skundus, pranešimus, prašymus, gautus Skyriaus vardu bei pagal Skyriui priskirtas funkcijas, rengia atsakymus į juos ar atsakymų projektus;

  8.38. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

  8.39. dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe.

  9. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas bendraudamas ir bendradarbiaudamas su Savivaldybės administracijos padaliniais bei savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojais.

   

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  10.1. gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų duomenis ir informaciją, reikalingus savivaldybės biudžeto ir nebiudžetinių fondų sąmatų projektams rengti ir vykdymui organizuoti, biudžeto ir nebiudžetinių fondų įvykdymo ataskaitoms ir finansinėms ataskaitoms rengti;

  10.2. gauti iš žemės nuomos mokesčio mokėtojų paaiškinimus ir dokumentus, jeigu tai reikalinga nuomos mokesčio apskaičiavimo teisingumui nustatyti;

  10.3. dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės administracijos pasitarimuose priimant sprendimus ir teikiant pasiūlymus dėl savivaldybės biudžeto sudarymo, jo tikslinimo, žemės nuomos mokesčio, kitų mokesčių lengvatų teikimo ir kitais klausimais;

  10.4. pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui;

  10.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu pagal savo kompetenciją atstovauti Savivaldybei kitose institucijose;

  10.6. apriboti, prireikus sustabdyti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, priemonių ir projektų finansavimą, jeigu paaiškėja, kad jie netinkamai arba ne pagal paskirtį naudoja lėšas, taip pat tuo atveju, kai jie laiku nepateikia skirtų lėšų naudojimo ataskaitų, suderinus su Savivaldybės administracijos direktoriumi;

  10.7. tikrinti skirtų lėšų naudojimą, duoti privalomus nurodymus šalinti nustatytus pažeidimus.

  11. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai turi teisę:

  11.1. Skyriaus vardu teikti informaciją savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams ir kitiems subjektams biudžeto planavimo, biudžeto asignavimų naudojimo, buhalterinės apskaitos klausimais;

  11.2. dalyvauti mokymuose ir kelti savo kvalifikaciją.

   

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  12. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis šiais nuostatais jo veiklą savarankiškai organizuoja Skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

  13. Skyriaus vedėjas atsako už šiuose nuostatuose skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą.

  14. Skyriaus vedėjas:

  14.1. savarankiškai planuoja ir organizuoja bei tobulina Skyriaus darbą, paskirsto funkcijas tarp Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, kontroliuoja jų veiklą;

  14.2. rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Skyriaus nuostatus ar jų pakeitimus;

  14.3. sudaro Skyriaus veiklos planus;

  14.4. teikia Skyriaus veiklos ataskaitas;

  14.5. leidžia įsakymus, privalomus savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, dėl savivaldybės biudžeto asignavimų ekonominės paskirties pakeitimo;

  14.6. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

  14.7. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo.

  15. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų ir gautų pavedimų vykdymą.

  16. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų pareigybėms keliami reikalavimai, funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose.

  17. Skyriaus tarnautojus ir darbuotojus įstatymų nustatyta tvarka į pareigas priima, iš jų atleidžia, skiria tarnybines, drausmines nuobaudas ir paskatinimus Savivaldybės administracijos direktorius.

  18. Kai Skyriaus vedėjas negali eiti pareigų, jį pavaduoja Skyriaus darbuotojas. Pavadavimas įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Skyriaus vedėjo teikimu.

  19. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo perduoti darbo reikalus (nebaigtus rengti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, antspaudus ir spaudus. Skyriaus vedėjas paskiria tarnautoją, atsakingą už perduotų darbo reikalų tvarkymą. Skyriaus vedėjas darbo reikalus perduoda Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam tarnautojui.

   

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  20. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami ar naikinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

  21. Skyrius steigiamas ar naikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

  22. Tai, kas nereglamentuota šiuose nuostatuose, sprendžiama taip, kaip numatyta LR teisės aktuose.

   

  __________________________________________

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai