Birštono savivaldybės administracijos biudžeto skyriaus vedėjos pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017 m. rugpjūčio 30 d.

  įsakymu Nr. AV- 289

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Biudžeto skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas

  2. Pareigybės lygis – A

  3. Pareigybės kategorija – 13

   II. PASKIRTIS
  Biudžeto skyriaus vedėjos pareigybės paskirtis reikalinga organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą, nustatyti darbuotojų pareigų paskirstymą, kontroliuoti Skyriaus darbuotojų atliekamų darbų kokybę ir terminus, rengti biudžeto projektą, teikti jį svarstyti ir tvirtinti Savivaldybės tarybai, kontroliuoti biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymą. Visais finansiniais klausimais ruošti sprendimų projektus, raštus susijusius su biudžeto vykdymu, spręsti savivaldybės finansines problemas.
   III. VEIKLOS SRITIS
   5. Bendroji veiklos sritis – finansų valdymas ir apskaita.
   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo (buhalterio ar finansininko kvalifikacijos) krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų ekonomisto, buhalterio, finansininko biudžetinėse įstaigose darbo patirtį;

  6.2. mokėti užsienio kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

  6.3. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“

  6.4. Išmanyti  Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą,  biudžeto sandarą bei skyriaus darbo sritį reglamentuojančius įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles ir mokėti taikyti juos praktikoje.

  6.5. Mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti daryti išvadas ir sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. Organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą, sprendžia pagal kompetenciją priskirtus klausimus, esant reikalui perskirsto specialistų atliekamas funkcijas, užtikrinant skyriui pavestų uždavinių vykdymą;

  7.2. Ruošia raštus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms žinyboms su skyriaus darbu susijusiais klausimais, siekiant dalyvauti ir įtakoti biudžeto rodiklių formavime;

  7.3. Kontroliuoja lėšų poreikio planavimą ir savalaikį duomenų pateikimą valstybinėms institucijoms dėl valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo ir mokinio krepšelio finansavimo, užtikrindamas Vietos savivaldos įstatymu deleguotų ir priskirtų funkcijų finansavimą;

  7.4. Rengia ir teikia savivaldybės tarybai biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašų projektus;

  7.5 Organizuoja biudžeto projekto rengimą, rengia ir teikia sprendimų projektus savivaldybės tarybai dėl biudžeto ir jo vykdymo, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo, biudžeto tikslinimo, dalyvauja savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose;

  7.6. Tikrina biudžetinių įstaigų išlaidų sąmatų teisingumą ir asignavimų tikslingumą;

  7.7. Užtikrina savalaikį patvirtinto savivaldybės biudžeto sudarymą pagal nustatytą klasifikaciją,  jo bei kitų planinių duomenų pateikimą Finansų ministerijai;

  7.8. Kontroliuoja savivaldybės biudžeto tiesiogiai gaunamus bei gaunamus iš mokesčių administratoriaus ir valstybės biudžeto piniginius išteklius;

  7.9. Kontroliuoja biudžetinių įstaigų įsiskolinimus, teikia pasiūlymus skoloms mažinti;

  7.10. Kontroliuoja ir užtikrina savivaldybės skolinimąsi įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ribose;

  7.11. Užtikrina savalaikį biudžeto vykdymo atskaitomybės pateikimą: Finansų ministerijai, valstybinėms institucijoms, kuruojančioms valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą ir mokinio krepšelio finansavimą, mokesčių administratoriui;

  7.12. Rengia  ir teikia savivaldybės tarybai sprendimų projektus dėl lėšų skolinimosi iš bankų ir valstybės biudžeto, garantijų suteikimo, lizingo sutarčių sudarymo, rengia paskolų ėmimo dokumentus, kontroliuoja paskolų naudojimą, grąžinimą ir kitų finansinių įsipareigojimų vykdymą, siekiant įgyvendinti įstaigos tikslus;

  7.13. Analizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų plano vykdymą, užtikrinant savalaikį informacijos pateikimą savivaldybės merui ir administracijos direktoriui, informacijos skelbimą vietinėse informavimo priemonėse;

  7.14. Konsultuoja asignavimų valdytojus biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės klausimais;

  7.15. Atlieka finansų kontrolę Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka, teikia ataskaitas Finansų ministerijai;

  7.16. Rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, siekiant įgyvendinti įstaigos tikslus;

  7.17. Nagrinėja klausimus dėl mokesčių lengvatų suteikimo, mokesčių tarifų ir sumokėjimo terminų nustatymo, užtikrindamas įstatymų nuostatas;

  7.18. Nagrinėja prašymus, skundus ir pasiūlymus pagal skyriaus kompetenciją, atsako per nustatytą laiką raštu ar žodžiu;

  7.19. Dalyvauja savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus sudarytų komisijų veikloje, siekiant savivaldybės administracijos tikslų įgyvendinimo;

  7.20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

  7.13. Konsultuoja viešojo sektoriaus subjektus dėl konsoliduotos viešojo sektoriaus apskaitos parengimo.

   VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
   8. Skyriaus vedėjas pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai