Birštono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  Ūkio ir turto valdymo skyriaus

  vedėjo pavaduotojo laikinai

  einančio administracijos direktoriaus

  pareigas 2007 m. birželio 14 d.

  įsakymu Nr. AV-129

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI
   I.BENDROJI DALIS
  1. Birštono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus nuostatai (toliau vadinama – nuostatai) reglamentuoja Birštono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau vadinama – skyrius) funkcijas, darbo organizavimo tvarką, teises ir atsakomybę.

  2. Skyrius įsteigtas Birštono savivaldybės tarybos (toliau vadinama – Taryba) sprendimu ir yra Birštono savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Administracija) struktūrinis padalinys, neturintis juridinių teisių, atliekantis valstybės deleguotas funkcijas.

  3.                         Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos Archyvų departamento generalinio direktoriaus įsakymais, Tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  4.                         Skyrius yra tiesiogiai atskaitingas Administracijos direktoriui, įgyvendina Tarybos sprendimus, vykdo Administracijos direktoriaus įsakymus, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus.

  5. Skyriaus nuostatus tvirtina, pildo ir keičia Administracijos direktorius.

  6.      Skyriaus darbo užmokesčio fondą, bendrą visai Administracijai, tvirtina Taryba.

  7. Skyrius turi antspaudą su valstybės herbu ir pavadinimu „Lietuvos Respublika*Birštono savivaldybės administracija* Civilinės metrikacijos skyrius*“.

   II. SKYRIAUS FUNKCIJOS IR KOMPETENCIJA
  8. Skyrius atlieka šias funkcijas:

  8.1. Registruoja gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, mirtį, tėvystės pripažinimą, tėvystės nustatymą, įvaikinimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą,

  8.2. Įtraukia į apskaitą užsienyje gimusių vaikų gimimus, užsienyje bei bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienyje nutrauktas santuokas, užsienyje registruotas Lietuvos Respublikos piliečių mirtis,

  8.3. Veda liudijimų blankų, gaunamų iš Teisingumo ministerijos apskaitą, išduoda gimimo, santuokos, ištuokos, mirties, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimus,

  8.4. Remdamasis civilinės būklės aktų įrašais, išduoda asmenims jų prašymu pakartotinius civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, civilinės būklės aktų įrašų kopijas (nuorašus),

  8.5. Asmenims jų prašymu atkuria, pakeičia, ištaiso, papildo, anuliuoja civilinės būklės aktų įrašus ir išduoda tai patvirtinančius dokumentus,

  8.6. Parengia dokumentus Teisingumo ministerijai duoti leidimą arba atsisakymą leisti pakeisti piliečiams vardą, pavardę bei tautybę,

  8.7. Parengia dokumentus ir teikia išvadas klaidingiems civilinės būklės aktų įrašams ištaisyti, atsiradus pirminiams civilinės būklės aktų įrašams, parengia dokumentus ir teikia išvadas atkurtiesiems civilinės būklės aktų įrašams anuliuoti,

  8.8. Išduoda Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvoje nuolat gyvenantiems asmenims be pilietybės pažymas apie jų šeimyninę padėtį, būtinas registruojant santuoką užsienyje,

  8.9. Veda iškilmingą (jei to pageidauja asmenys) santuokos ir gimimo registravimo ceremonialą,

  8.10. Ruošia ataskaitas, žinias, dokumentus:

  • Teisingumo ministerijai kasmet iki sausio 15 d. žinias apie ataskaitiniais metais įrašytų civilinės būklės aktų įrašų ir panaudotų (taip pat sugadintų bei prarastų) civilinės būklės aktų registravimo liudijimų blankų skaičių,
  • Administracijos direktoriui iki vasario 1 d. veiklos ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus, pagal poreikį skyriaus darbo mėnesines ir pusmetines  ataskaitas
  • Birštono policijos komisariatui kartą per mėnesį aprašą su mirusiųjų asmens tapatybės dokumentais,
  • Statistikos departamentui kartą per mėnesį mirties faktą liudijančius dokumentus,

  8.11. Atstovauja skyriaus interesus teismuose civilinėse bylose dėl juridinio fakto nustatymo,

  8.12. Išduoda Birštono savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms jų sudėtį patvirtinančias pažymas,

  8.13. Nuo 2007-07-01 vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijas,

  8.14. Teikia skyriaus dokumentacijos planą bendram administracijos dokumentacijos plano parengimui, rengia ir derina skyriaus dokumentų apyrašus, sukomplektuoja pagal patvirtintą bendrą dokumentacijos planą bylas ir pasibaigus kalendoriniams metams suarchyvuotas skyriaus bylas perduoda saugoti į savivaldybės archyvą, sudaro abėcėlinius žurnalus,

  8.15. Rengia skyriaus inicijuojamų viešųjų pirkimų konkursų sąlygas,

  8.16. Tvarko ir teikia skyriaus kompetencijos klausimais statistinius duomenis,

  8.17. Skyriaus kompetencijos klausimais teikia informaciją savivaldybės interneto svetainei www.birstonas.lt, elektronines paslaugas gyventojams ir ūkio subjektams,

  8.18. Priima bei konsultuoja asmenis skyriaus kompetencijos klausimais, nagrinėja ir atsako į jų prašymus, skundus, pasiūlymus,

  8.19. Vykdo kitas įstatymais, norminiais teisės aktais, savivaldybės Tarybos spendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.

   III. SKYRIAUS TEISĖS
  9.Skyrius, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, savo kompetencijos ribose turi teisę:

  9.1. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą,

  9.2. Gauti iš valstybės ir vietos savivaldos institucijų, Administracijos struktūrinių padalinių, savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų reikiamą informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais,

  9.3. Teikti Administracijos direktoriui pasiūlymus vykdomų funkcijų klausimais,

  9.4. Teikti Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui paraiškas dėl būtinų lėšų poreikio,

  9.5. Rengti ir teikti svarstymui Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus vykdomų funkcijų klausimais,

  9.6. Skyriaus kompetencijos ribose vykdyti susirašinėjimą su respublikos, savivaldybės įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bei gyventojais,

  9.7. Atstovauti savivaldybės archyvui Respublikos archyvų fondo rengiamuose seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose pagal savo kompetenciją,

  9.8. Administracijos lėšomis kelti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją,

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
  10. Skyriui vadovauja vedėjas. Jis užtikrina, kad būtų vykdomos skyriui priskirtos funkcijos.

  11. Skyriaus vedėjas yra viešojo administravimo valstybės karjeros tarnautojas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  12. Kitų skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių ir etatus nustato ir įsakymu tvirtina Administracijos direktorius. Valstybės tarnautojai priimami į pareigas ir atleidžiami iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

  13. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atskaitingi Administracijos direktoriui per skyriaus vedėją.

  14. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių charakteristikas, kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę nustato pareigybių aprašymai ar pareigybių nuostatai.

  15. Skyriaus veiklą kontroliuoja Administracijos direktorius ir kitos institucijos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  V. SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ
  16. Skyrius atsako už:

  16.1. Teisės aktų juridinių nuostatų teisingą įgyvendinimą,

  16.2. Padarytas klaidas ar nusikaltimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka,

  16.3.dokumentų, esančių skyriuje, išsaugojimą iki perdavimo į archyvą,

  16.4. Skyriaus žinioje esančių civilinės būklės aktų registravimo liudijimų apskaitą ir saugojimą,

  16.5. Gautų duomenų apie asmenis konfidencialumą,

  16.6. Skyriaus žinioje esančių antspaudų išsaugojimą bei naudojimą pagal paskirtį.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai