Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės tarybos

  2019 m. vasario 15 d.

  sprendimu Nr. TS-8

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Birštono savivaldybės administracijos direktorius yra  politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, įstaigos vadovas.
   II. SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybė reikalinga Savivaldybės vykdomosios valdžios funkcijoms vykdyti bei organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės administracijos veiklą, užtikrinant personalo, finansinių ir materialinių išteklių bei technologijų valdymo strateginių tikslų įgyvendinimą.
   III. SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – įstaigos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities – įstaigai teisės aktuose nustatytų tikslų, funkcijų, uždavinių įgyvendinimo – funkcijas.
   IV. SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

  4.2  turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

  4.3. išmanyti ir gebėti taikyti Savivaldybių administracinės priežiūros, integracijos į Europos Sąjungą procesus, Vietos savivaldos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą bei įstaigos vidaus tvarką, tvarkomųjų ir organizacinių dokumentų rengimo, derinimo ir teikimo tvarką;

  4.5. sugebėti strategiškai planuoti ir organizuoti Administracijos veiklą, analizuoti, apibendrinti ir daryti išvadas;

  4.6. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

  4.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

  4.8. būti sąžiningas, pareigingas, darbštus, punktualus, gebėti bendrauti su žmonėmis, dirbti komandoje ir operatyviai reaguoti į pokyčius.

   V. SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

  5.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, seniūnijoms, į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais – Savivaldybės gyventojams ir kitiems Savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

  5.3. organizuoja Savivaldybės administracijos darbą, tvirtina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, tvirtina Savivaldybės administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą Savivaldybės administracijoje;

  5.4. administruoja asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus Savivaldybės administracijai;

  5.5. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės turtą;

  5.6. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, seniūnijų – biudžetinių įstaigų – vadovus – seniūnus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir Savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

  5.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, įgyvendina juridinio asmens dalyvio turtines ir neturtines teises bei pareigas ir atlieka kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas Savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

  5.8. organizuoja Savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

  5.9. reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Savivaldybės administracijos veiklą, teikdamas veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir merui;

  5.10. reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja Savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

  5.11. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Savivaldybės administracijoje;

  5.12. tvirtina detaliuosius planus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;

  5.13. teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai Savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus;

  5.14. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja Savivaldybės bendrojo plano arba Savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

  5.15. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos;

  5.16. organizuoja Savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų Savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą;

  5.17. užtikrindamas Savivaldybės administracijai priskirtų uždavinių įgyvendinimą, vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.

  VI. SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir merui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai