Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės tarybos

  2007 m.  lapkričio 12 d.

  sprendimu Nr. TS-189

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Birštono savivaldybės administracijos direktorius yra Savivaldybės administracijos vadovas – įstaigos vadovas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 16.

   II. PASKIRTIS
   4. Savivaldos teisės įgyvendinimas bendruomenės interesais. Administracijos darbo planavimas, organizavimas (koordinavimas ir derinimas), vadovavimas ir kontrolė; pavaldžių tarnautojų ir darbuotojų motyvavimas ir mokymas.
   III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  5. Savivaldybės administracijos direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  5.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo ir administracinio darbo patirtį;

  5.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Birštono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos nuostatais;

  5.3. Sugebėti strategiškai planuoti ir organizuoti Administracijos veiklą, analizuoti, apibendrinti ir daryti išvadas,

  5.4. Išmanyti viešąjį administravimą, integracijos į Europos Sąjungą procesus bei teisės aktus, nustatančius valstybės tarnybą ir vietos savivaldą, raštvedybos taisykles, tvarkomųjų ir organizacinių dokumentų rengimo, derinimo ir teikimo tvarką;

  5.5. Mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą (B1 lygis pagal Europass);

  5.6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

  5.6. Būti sąžiningu, pareigingu, darbščiu, punktualiu, gebėti bendrauti su žmonėmis, dirbti komandoje ir operatyviai reaguoti į pokyčius.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  6. Tiesiogiai atsakyti už įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės tarybos kolegijos protokolinių nutarimų ir mero potvarkių įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje.

  7. Administruoti Tarybos skirtus Administracijai asignavimus.

  8. Tarybos nustatyta tvarka administruoti Savivaldybės biudžeto asignavimus, organizuoti Savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsakyti už Savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą, administruoti Savivaldybės turtą.

  9. Organizuoti ir kontroliuoti savalaikį Tarybos sprendimų bei mero potvarkių įgyvendinimą.

  10. Organizuoti Administracijos darbą, atsakyti už vidaus administravimą Administracijoje.

  11. Organizuoti Administracijos veiklos programų ir planų parengimą bei jų vykdymo kontrolę.

  12. Nustatyti Administracijos vidaus tvarką, organizuoti savalaikį ir kokybišką ją reglamentuojančių dokumentų rengimo ir jų vykdymo kontrolę.

  13. Organizuoti savalaikį ir kokybišką gyventojų siūlymų, prašymų bei skundų nagrinėjimą bei interesantų priėmimą ir aptarnavimą.

  14. Įstatymų nustatyta tvarka įgyvendinti valstybines (perduotas Savivaldybei) funkcijas.

  15. Įstatymų nustatyta tvarka skirti į pareigas ir iš jų atleisti Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus. Koordinuoti ir kontroliuoti viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą, vykdyti kitas Valstybės tarnybos įstatymo bei Tarybos priskirtas personalo valdymo funkcijas.

  16. Organizuoti Savivaldybės politikų ir tarnautojų bei darbuotojų aprūpinimą tinkamomis darbo vietomis ir reikiamomis darbo priemonėmis, atsižvelgiant į skirtas tam lėšas.

  17. Kontroliuoti ir koordinuoti Administracijos skyrių bei jų reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų veiklą.

  18. Sudaryti komisijas ir darbo grupes.

  19. Organizuoti pasitarimus Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų, organizacijų veiklos klausimais.

  20. Teikti merui Tarybos posėdžiuose svarstytinais klausimais sprendimų projektus.

  21. Tarybos pavedimu tvirtinti specialiuosius ir detaliuosius planus įstatymų ir Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

  22. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikti ataskaitas bei atsakymus į Tarybos narių paklausimus ir priimti dėl jų sprendimus.

  23. Organizuoti Tarybos narių ir Administracijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų mokymą.

  24. Organizuoti Administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą.

  25. Tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus savivaldybės struktūriniams bei struktūriniams teritoriniams padaliniams – seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams bei jam priskirtos kompetencijos klausimais savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams.

   V. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
  26. Savivaldybės administracijos direktorius atsako už:

  26.1. Įstatymų ir kitų teisės aktų nesilaikymą, Tarybos sprendimų, mero potvarkių nevykdymą;

  26.2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytų pareigų ir šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų bei pavestų užduočių neatlikimą ar netinkamą atlikimą;

  26.3. Savivaldybės administracijos nuostatų, Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių  bei Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių nesilaikymą.

  27. Birštono savivaldybės administracijos direktorius yra pavaldus Savivaldybės tarybai ir atskaitingas Savivaldybės merui.

  28. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir merui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai