Birštono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Savivaldybės administracijos  direktoriaus

  2016 m. vasario 29 d.

  įsakymu Nr. AV-048

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 13.

   II. PASKIRTIS
   4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą, organizuoti Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą socialinės politikos srityje, analizuoti savivaldybėje vykdomos socialinės paramos politikos įgyvendinimo rezultatus, koordinuoti savivaldybės teritorijoje veikiančių socialinės globos, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų bei atskirų asmenų darbą socialinės paramos ir socialinių paslaugų bei kito socialinio darbo srityse.
   III. VEIKLOS SRITIS
   5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo administravime.
   IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės arba socialinio darbo krypties  išsilavinimą;

  6.2.  Ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

  6.3. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, socialinę paramą, savivaldos veiklą, personalo administravimą, civilinius ir administracinius santykius, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų struktūrą ir veiklą, savivaldos institucijų priimtus sprendimus ir potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus; būti susipažinęs su Europos Sąjungos šalių socialinės paramos sistemomis;

  6.4. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbą;

  6.5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  6.6. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;

  6.7. Išmanyti teisės aktų, Savivaldybės tarybos ir kolegijos sprendimų, mero potvarkių, įsakymų rengimo ir tvarkymo taisykles;

  6.8. Mokėti dirbti kompiuteriu, MS Word, MS Exsel, Internet Explorer ir kitomis programomis;

  6.9. Būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas ir iniciatyvus.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Siekiant Skyriaus veiklos funkcionalumo ir efektyvumo, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo:

  7.1. Užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų, ministerijų, žinybų bei kitų subjektų socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo bei kito socialinio darbo srityse priimtų teisės aktų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;

  7.2. Organizuoti ir koordinuoti Skyriaus veiklą;

  7.3. Palaikyti ryšį su Socialinės apsaugos ir darbo bei kitomis ministerijomis, kitų miestų ir rajonų Socialinės paramos skyriais bei Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, kitomis institucijomis, sprendžiant savivaldybės socialines, kito socialinio darbo ir kitas problemas;

  7.4. Organizuoti Socialinių reikalų ir Socialinės paramos komisijų, Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensacijų skyrimo komisijos, Asmenų nukreipimo į stacionarias socialinės globos įstaigas komisijos, Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo komisijos, Daugiavaikės motinos teisei gauti LR antrojo laipsnio valstybinę pensiją vertinimo komisijos bei kitų, sprendžiančių socialinius ir kitus socialinio darbo klausimus, komisijų darbą, dalyvauti tų komisijų veikloje;

  7.5. Organizuoti specialiųjų poreikių lygių nustatymą asmenims ir priimti tuo klausimus sprendimus;

  7.6. Organizuoti nustatytos formos neįgaliojo, šalpos (socialinės) pensijos gavėjo, šalpos kompensacijos gavėjo, nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. Sausio 11-13 d. Ir po to vykdytos SSRS agresijos pažymėjimų blankų gamybą ir išdavimą savivaldybės gyventojams;

  7.7. Organizuoti savivaldybėje gyvenančių asmenų visuomenei naudingos veiklos atlikimą;

  7.8. Kontroliuoti socialinių ir kitokių programų projektų rengimą ir jų įgyvendinimą;

  7.9. Organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus raštvedybą ir archyvo tvarkymą;

  7.10. Organizuoti interesantų priėmimą Skyriuje;

  7.11. Organizuoti viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriaus veikla, atlikti sutarčių vykdymo kontrolę, vykdant viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos ribose;

  7.12. Leisti įsakymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  7.13. Organizuoti pagal poreikį Skyriaus specialistų ir socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;

  7.14. Sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis pagal Savivaldybės tarybos ar Administracijos direktoriaus patvirtintą sutarčių tvirtinimo tvarką;

  7.15. Dalyvauti komisijų darbe;

  7.16. Vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas bei mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus pavedimus.

  8. Siekiant Skyriui priskirtų funkcijų užtikrinimo socialinės paramos ir socialinių paslaugų bei kito socialinio darbo srityse, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdyti:

  8.1. Analizuoti socialinę situaciją savivaldybės teritorijoje;

  8.2. Kontroliuoti savivaldybės teritorijoje socialinę paramą ir socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims teikiančių institucijų veiklą;

  8.3. Kontroliuoti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė globa ir slauga, apgyvendinimą globos įstaigose;

  8.4. Teikti Savivaldybės tarybai ar kitoms institucijoms pasiūlymus dėl socialinės paskirties institucijų reorganizavimo ar likvidavimo;

  8.5. Organizuoti ir kontroliuoti išmokų vaikams ir šalpos išmokų išmokėjimą savivaldybės gyventojams ir priimti tais klausimais sprendimus;

  8.6. Kontroliuoti socialinės paramos, kompensacijų už atliekų tvarkymą skyrimą ir priimti tais klausimais sprendimus;

  8.7. Priimti sprendimus dėl moksleivių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis;

  8.8. Teikti Savivaldybės tarybai, kolegijai, administracijai, merui pasiūlymus dėl socialinės paramos plėtojimo, pašalpų, kompensacijų skyrimo, globos (rūpybos) steigimo ir kitais klausimais;

  8.9. Teisės aktų ir Savivaldybės tarybos ar Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka priimti sprendimus skirti gyventojams materialinę paramą;

  8.10. Palaikyti ryšius su teritorine ir kitomis darbo biržomis, padedant socialiai remtiniems asmenims įsidarbinti, persikvalifikuoti, skiriant socialines išmokas;

  8.11. Tirti ir analizuoti socialinių institucijų veiklą, sekti ir fiksuoti socialinius pokyčius;

  8.12. Kontroliuoti socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo kokybę;

  8.13. Kontroliuoti labdaros ir paramos teikimą socialiai remtiniems asmenims;

  8.14. Teikti Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl būsto ir aplinkos pritaikymo pagal neįgalių asmenų poreikius, dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis.

  9. Siekiant įvykdyti teisės aktų nuostatas gyventojų, jų interesų atstovavimo, informavimo bei konsultavimo srityse, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo:

  9.1. Teikti teismams ieškinius, pareiškimus, prašymus, skundus, atsiliepimus ir ruošti visą teismui reikalingą dokumentaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  9.2. Dalyvauti teismo posėdžiuose, sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  9.3. Turint Savivaldybės mero ar administracijos direktoriaus įgaliojimą atstovauti savivaldybę teisminėse instancijose;

  9.4. Konsultuoti interesantus pašalpų, kompensacijų, išmokų, lengvatų, globėjų ir rūpintojų skyrimo klausimais;

  9.5. Informuoti savivaldybės gyventojus socialinės paramos ir socialinių paslaugų bei kito socialinio darbo klausimais per masines informavimo ir kitas priemones;

  9.6. Kontroliuoti būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems darbus atliekančių subjektų veiklą, dalyvauti darbus priimančių komisijų darbe;

  9.7. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, besirūpinančiomis gyventojų socialinėmis reikmėmis;

  9.8. Tvirtinti išduodamas pažymas interesantams apie Skyriuje gaunamas išmokas;

  9.9. Teikti juridinę konsultaciją su socialine parama ir kitu socialiniu darbu susijusiais ir kitais klausimais;

  10. Atlikti Birštono savivaldybės administracinės komisijos atsakingojo sekretoriaus funkcijas.

  11. Vykdyti kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  12. Socialinės paramos skyriaus vedėjas pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai