Birštono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą, įgyvendinti teisės aktų nuostatas socialinės politikos srityje, analizuoti Savivaldybėje vykdomos socialinės paramos politikos įgyvendinimo rezultatus, koordinuoti Savivaldybės teritorijoje veikiančių socialines paslaugas teikiančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų darbą socialinės paramos ir socialinių paslaugų srityse.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo administravimas ir užtikrinimas Birštono savivaldybės teritorijoje.
   IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės arba socialinio darbo krypties išsilavinimą;

  4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

  4.3. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, socialinę paramą, savivaldos veiklą, personalo administravimą, civilinius ir administracinius santykius, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų struktūrą ir veiklą, savivaldos institucijų priimtus sprendimus ir potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus;

  4.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos šalių socialinės paramos sistemomis bei su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

  4.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbą;

  4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  4.7. mokėti dirbti kompiuteriu, MS Word, MS Exsel, Internet Explorer ir kitomis programomis;

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus veiklą;

  5.2. užtikrina socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo bei kito socialinio darbo srityse priimtų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje;

  5.3. ruošia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  5.4. organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriaus veikla;

  5.5. leidžia įsakymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  5.6. organizuoja pagal poreikį Skyriaus specialistų ir socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;

  5.7. sudaro sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis pagal Savivaldybės tarybos ar Administracijos direktoriaus patvirtintą sutarčių tvirtinimo tvarką;

  5.8. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo bei kitomis ministerijomis, kitų miestų ir rajonų Socialinės paramos skyriais ir kitomis institucijomis, sprendžiant Savivaldybės socialines bei vaiko teisių apsaugos ir gerovės problemas;

  5.9. organizuoja Socialinių reikalų ir Socialinės paramos komisijų, Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensacijų skyrimo komisijos, Asmenų nukreipimo į stacionarias socialinės globos įstaigas komisijos, Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo komisijos, Daugiavaikės motinos teisei gauti LR antrojo laipsnio valstybinę pensiją vertinimo komisijos bei kitų, sprendžiančių socialinius ir kitus socialinio darbo bei vaiko gerovės klausimus, komisijų darbą, dalyvauja tų komisijų veikloje;

  5.10. kontroliuoja socialinių programų projektų rengimą ir jų įgyvendinimą;

  5.11. kontroliuoja Skyriaus archyvo tvarkymą;

  5.12. analizuoja socialinę situaciją Savivaldybės teritorijoje;

  5.13. kontroliuoja Savivaldybės teritorijoje socialinę paramą ir socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims teikiančių institucijų veiklą;

  5.14. kontroliuoja asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė globa ir slauga, apgyvendinimą globos įstaigose;

  5.15. teikia Savivaldybės tarybai ar kitoms institucijoms pasiūlymus dėl socialinės paskirties institucijų reorganizavimo ar likvidavimo;

  5.16. organizuoja ir kontroliuoja išmokų vaikams išmokėjimą Savivaldybės gyventojams ir priima sprendimus;

  5.17. kontroliuoja socialinės paramos, kompensacijų už atliekų tvarkymą skyrimą ir priima tais klausimais sprendimus;

  5.18. priima sprendimus dėl moksleivių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis;

  5.19. teikia merui, Savivaldybės tarybai, Administracijai pasiūlymus dėl socialinės paramos plėtojimo, pašalpų, kompensacijų skyrimo, globos (rūpybos) steigimo ir kitais klausimais;

  5.20. teisės aktų ir Savivaldybės tarybos ar Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka priima sprendimus skirti gyventojams materialinę paramą;

  5.21. bendradarbiauja su Užimtumo tarnyba, padedant socialiai remtiniems asmenims įsidarbinti, persikvalifikuoti, skiriant socialines išmokas;

  5.22. rengia darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas;

  5.23. kontroliuoja socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo kokybę;

  5.24. kontroliuoja labdaros ir paramos teikimą socialiai remtiniems asmenims;

  5.25. teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl būsto ir aplinkos pritaikymo pagal neįgaliųjų asmenų poreikius, dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis;

  5.26. kontroliuoja būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems darbus atliekančių subjektų veiklą, dalyvauja darbus priimančių komisijų darbe;

  5.27. teikia teismams ieškinius, pareiškimus, prašymus, skundus, atsiliepimus ir ruošti visą teismui reikalingą dokumentaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  5.28. dalyvauja teismo posėdžiuose, sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  5.29. konsultuoja interesantus pašalpų, kompensacijų, išmokų, lengvatų, globėjų ir rūpintojų skyrimo klausimais;

  5.30. informuoja Savivaldybės gyventojus socialinės paramos ir socialinių paslaugų bei kito socialinio darbo klausimais per masines informavimo ir kitas priemones;

  5.31. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, besirūpinančiomis gyventojų socialinėmis reikmėmis;

  5.32. tvirtina išduodamas pažymas interesantams apie Skyriuje gaunamas išmokas;

  5.33. teikia juridinę konsultaciją su socialine parama ir kitu socialiniu darbu susijusiais ir kitais klausimais;

  5.34. kontroliuoja paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti;

  5.35. nagrinėja fizinių asmenų, norinčių tapti vaiko globėju / rūpintoju ar įtėviu, prašymus, įstatymų nustatyta tvarka renka informaciją apie šiuos asmenis, teikia pirminę informaciją ir konsultaciją dėl globos / rūpybos nustatymo, įvaikinimo;

  5.36. bendradarbiauja su savivaldybės Globos centru, kitų savivaldybių administracijomis dėl tinkamiausio globėjo / rūpintojo ar budinčio globėjo parinkimo vaikui, kuriam reikalinga globa / rūpyba;

  5.37. kuruoja atvejo vadybą Savivaldybėje dėl socialinę riziką patiriančių šeimų;

  5.38. analizuoja vaiko gerovės būklę Savivaldybėje, planuoja ir skatina vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimą;

  5.39. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės Savivaldybėje įgyvendinimo užtikrinimo ir tobulinimo;

  5.40. rengia Savivaldybės socialinių paslaugų priemones, numatytas Savivaldybės strateginiame plėtros plane, ir organizuoja jų įgyvendinimą;

  5.41. vykdo ir kitus su Savivaldybės administracijos bei Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pevedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai