Birštono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d.

  įsakymu Nr. AV-471

  SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Sprendimų įgyvendinimas.

  4. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas.

  5. Priežiūra ir kontrolė.

  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  6. Socialinės paramos ir socialinių paslaugų administravimas.

  7. Nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos, socialinių paslaugų įstaigos.

  8. Socialinė parama.

   IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

  10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

  11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

  12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

  13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

  14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

  15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

  16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

  17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

  18. Organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriaus veikla.

  19. Leidžia įsakymus Skyriaus kompetencijos klausimais.

  20. Kontroliuoja Savivaldybės teritorijoje socialinę paramą ir socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims teikiančių institucijų veiklą.

  21. Teikia teismams ieškinius, pareiškimus, prašymus, skundus, atsiliepimus ir ruošti visą teismui reikalingą dokumentaciją Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais bei dalyvauja teismo posėdžiuose.

  22. Bendradarbiauja su Savivaldybės Globos centru, kitų savivaldybių administracijomis dėl tinkamiausio globėjo / rūpintojo ar budinčio globėjo parinkimo vaikui, kuriam reikalinga globa / rūpyba.

  23. Kuruoja atvejo vadybą Savivaldybėje, analizuoja vaiko gerovės būklę Savivaldybėje, planuoja ir skatina vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimą bei teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės Savivaldybėje įgyvendinimo užtikrinimo ir tobulinimo.

  24. Pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

  25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
  26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  26.2. studijų kryptis – teisė (arba);

  26.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

  arba:

  26.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  26.5. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

  26.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

  VI. KOMPETENCIJOS
  27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  27.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

  27.2. organizuotumas – 4;

  27.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

  27.4. analizė ir pagrindimas – 4;

  27.5. komunikacija – 4.

  28. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  28.1. strateginis požiūris – 4;

  28.2. veiklos valdymas – 4;

  28.3. lyderystė – 4.

  29. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  29.1. konfliktų valdymas – 4.

  30. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  30.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 4;

  30.2. teisės išmanymas – 4.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai