Birštono savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyriaus nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  Administracijos direktoriaus

  2014 m. balandžio 18  d.

  įsakymu Nr. AV-105

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI
   I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šie nuostatai nustato Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, valdymą ir struktūrą, šių nuostatų tvirtinimo ir pakeitimo tvarką.

  2. Skyrius yra Birštono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

  3. Skyrius nėra juridinis asmuo, turi savo blankus, antspaudą.

  4. Skyriaus steigėjas yra Birštono savivaldybė (į.k. 111103013, buveinė – Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas). Skyrius likviduojamas arba reorganizuojamas steigėjo sprendimu.

  5. Skyriaus buveinė – Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas.

  6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Seimo nutarimais, Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais, Birštono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais.

   II. SKYRIAUS VALDYMAS IR STRUKTŪRA
  7. Skyriui vadovauja vedėjas – karjeros valstybės tarnautojas. Jį, pagal Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymą, skiria ir atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius.

  8. Skyriaus darbuotojai yra valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Juos priima į pareigas ir iš jų atleidžia, skatina ir skiria drausmines nuobaudas Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  9. Skyriaus darbuotojų pareigybių skaičių, pavadinimus ir aprašymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

  10. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja Skyriaus vedėjo pavaduotojas arba Administracijos direktoriaus paskirtas karjeros valstybės tarnautojas.

  11. Skyriaus darbuotojai dirba vadovaudamiesi šiais nuostatais ir pareigybių aprašymais, kuriuos tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

  12. Keičiantis Skyriaus vedėjui ir/ar darbuotojams, visos jų žinioje esančios bylos, dokumentai, antspaudai ir materialinės vertybės perduodamos perdavimo ir priėmimo aktu.

   III. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
  13. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

  13.1. Organizuoti investicijų, projektų, tyrimų ir galimybių studijų rengimą, projektų koordinavimą ir vykdyti jų įgyvendinimo kontrolę;

  13.2. Koordinuoti paramos iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir programų, kitų vietos ir tarptautinių finansavimo šaltinių gavimą;

  13.3. Organizuoti mokymus, seminarus ir konferencijas ES paramos, investicijų projektų, paramos verslui rengimo klausimais;

  13.4. Kurti ir plėtoti strateginio planavimo sistemą;

  13.5. Įgyvendinti Birštono savivaldybės plėtros strateginį planą pagal Skyriaus kompetenciją.

  14. Skyrius atlieka šias funkcijas:

  14.1. Formuoja investicijų politiką, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektus, rengia siūlymus dėl išlaidų įvairioms programoms ir investicijoms skyrimo;

  14.2. Rengia paraiškas, projektus gauti paramą iš ES ir kitų užsienio šalių bei fondų, organizuoja tyrimų, galimybių studijų ir kitų projektui reikalingų dokumentų (medžiagos) rengimą;

  14.3. Bendradarbiauja su vidaus ir užsienio partneriais investicijų, projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

  14.4. Sistemina, analizuoja bei apibendrina informaciją apie investicijų poreikius, ieško investicijų šaltinių;

  14.5. Rengia paraiškas, projektus finansinei paramai gauti iš Lietuvos Respublikoje esančių ir administruojamų programų ir fondų atskirai ir bendradarbiaudamas su kitais administracijos padaliniais;

  14.6. Vykdo investicijų, projektų koordinavimą ir įgyvendinimo kontrolę;

  14.7. Organizuoja Savivaldybės veiklos strateginio plano rengimą, derina jį su nacionaliniais ir regiono plėtros planais;

  14.8. Koordinuoja savivaldybės plėtros strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą Skyriuje, renka duomenis savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų įgyvendinimo priežiūros rodikliams pagrįsti, analizuoja Savivaldybės plėtros strateginio plano įgyvendinimą;

  14.9. Dalyvauja regioninių, nacionalinių plėtros planų, strategijų kūrime, atnaujinime ir įgyvendinime;

  14.10. Atstovauja Savivaldybei rengiant bei įgyvendinant Kauno regiono plėtros programas;

  14.11. Palaiko ryšius su savivaldybės bendruomenėmis, teikia joms informaciją investicijų projektų rengimo, paraiškų pildymo klausimais;

  14.12. Konsultuoja Savivaldybės administracijos bei savivaldybės įstaigų darbuotojus skyriaus kompetencijos klausimais;

  14.13. Kaupia informaciją, konsultuoja ES struktūrinių, kitų fondų paramos teikimo klausimais;

  14.14. Koordinuoja ir įgyvendina Savivaldybės turizmo politiką;

  14.15. Koordinuoja smulkaus ir vidutinio verslo fondo veiklą;

  14.16. Skyriaus kompetencijos klausimais rengia Birštono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

  14.17. Ruošia paraiškas – užduotis viešiesiems pirkimams vykdyti, susijusiems su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.

  14.18. Organizuoja raštvedybą ir archyvų tvarkymą Skyriuje pagal norminius dokumentus.

  IV.  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
  15. Skyrius turi teisę:

  15.1. Gauti iš valstybės valdymo institucijų, įmonių, organizacijų ir kitų žinybų, savivaldybės struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;

  15.2. Teikti, pagal savo kompetenciją, pasiūlymus Savivaldybės merui, Savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriui;

  15.3. Kelti kvalifikaciją;

  15.4. Kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas teises.

   V. ATSAKOMYBĖ
  16. Už šių nuostatų nevykdymą ir netinkamą pareigų atlikimą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  VI. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS
  17. Skyriaus nuostatai ir jų pakeitimai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai