Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018 m. gruodžio 31d.

  įsakymu Nr. AV-438

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI
   
   I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šie nuostatai nustato Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, valdymą ir struktūrą, šių nuostatų tvirtinimo ir pakeitimo tvarką.

  2. Skyrius yra Birštono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

  3. Skyrius nėra juridinis asmuo, turi savo blankus, antspaudą.

  4. Skyriaus steigėjas yra Birštono savivaldybė (į. k. – 111103013). Skyrius likviduojamas arba reorganizuojamas steigėjo sprendimu.

  5. Skyriaus buveinė – Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas.

  6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Seimo nutarimais, Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais, Birštono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais.

   II. SKYRIAUS VALDYMAS IR STRUKTŪRA
  7. Skyriui vadovauja vedėjas – karjeros valstybės tarnautojas. Jį, pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, skiria ir atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius.

  8. Skyriaus darbuotojai yra valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Juos priima į pareigas ir iš jų atleidžia, skatina ir skiria drausmines nuobaudas Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  9. Skyriaus darbuotojų pareigybių skaičių, pavadinimus ir aprašymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

  10. Nesant Skyriaus vedėjo, jį pavaduoja Skyriaus vedėjo pavaduotojas arba Administracijos direktoriaus paskirtas karjeros valstybės tarnautojas.

  11. Skyriaus darbuotojai dirba vadovaudamiesi šiais nuostatais ir pareigybių aprašymais, kuriuos tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

  12. Keičiantis Skyriaus vedėjui ir  /ar darbuotojams, visos jų žinioje esančios bylos, dokumentai, antspaudai ir materialinės vertybės perduodamos perdavimo ir priėmimo aktu.

   III. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
  13. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

  13.1. organizuoti investicijų, projektų, tyrimų ir galimybių studijų rengimą, projektų koordinavimą ir vykdyti jų įgyvendinimo kontrolę;

  13.2. koordinuoti paramos iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir programų, kitų vietos ir tarptautinių finansavimo šaltinių gavimą;

  13.3. organizuoti mokymus, seminarus ir konferencijas ES paramos, investicijų projektų, paramos verslui rengimo klausimais;

  13.4. kurti ir plėtoti strateginio planavimo sistemą;

  13.5. įgyvendinti Birštono savivaldybės plėtros strateginį planą pagal Skyriaus kompetenciją;

  13.6. kartu su Savivaldybės administracijos padaliniais organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, užtikrinant pirkimo procedūrų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimams ir racionalų lėšų panaudojimą bei didinant viešųjų pirkimų efektyvumą;

  13.7. koordinuoti Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą;

  13.8. didinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, operatyvumą, tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką Savivaldybės administracijoje, siekiant užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams.

  14. Skyrius atlieka šias funkcijas:

  14.1. formuoja investicijų politiką, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektus, rengia siūlymus dėl išlaidų įvairioms programoms ir investicijoms skyrimo;

  14.2. rengia paraiškas, projektus gauti paramą iš ES ir kitų užsienio šalių bei fondų, organizuoja tyrimų, galimybių studijų ir kitų projektui reikalingų dokumentų (medžiagos) rengimą;

  14.3. bendradarbiauja su vidaus ir užsienio partneriais investicijų, projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

  14.4. sistemina, analizuoja bei apibendrina informaciją apie investicijų poreikius, ieško investicijų šaltinių;

  14.5. rengia paraiškas, projektus finansinei paramai gauti iš Lietuvos Respublikoje esančių ir administruojamų programų bei fondų atskirai ir bendradarbiaudamas su kitais Administracijos padaliniais;

  14.6. vykdo investicijų, projektų koordinavimą ir įgyvendinimo kontrolę;

  14.7. organizuoja Savivaldybės veiklos strateginio plano rengimą, derina jį su nacionaliniais ir regiono plėtros planais;

  14.8. koordinuoja Savivaldybės plėtros strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą Skyriuje, renka duomenis Savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų įgyvendinimo priežiūros rodikliams pagrįsti, analizuoja Savivaldybės plėtros strateginio plano įgyvendinimą;

  14.9. dalyvauja regioninių, nacionalinių plėtros planų, strategijų kūrime, atnaujinime ir įgyvendinime;

  14.10. atstovauja Savivaldybei rengiant bei įgyvendinant Kauno regiono plėtros programas;

  14.11. palaiko ryšius su Savivaldybės bendruomenėmis, teikia joms informaciją investicijų projektų rengimo, paraiškų pildymo klausimais;

  14.12. konsultuoja Savivaldybės administracijos bei Savivaldybės įstaigų darbuotojus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  14.13. kaupia informaciją, konsultuoja ES struktūrinių, kitų fondų paramos teikimo klausimais;

  14.14. koordinuoja ir įgyvendina Savivaldybės turizmo politiką;

  14.15. koordinuoja smulkaus ir vidutinio verslo fondo veiklą;

  14.16. priima, apibendrina ir sistemina Savivaldybės administracijos padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus, rengia, derina, tikslina, teikia tvirtinti kiekvienų einamųjų biudžetinių metų planuojamų atlikti Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą ir skelbia viešųjų pirkimų suvestinę;

  14.17. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimus ir skelbia pirkimus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

  14.18. tvarko pirkimų verčių apskaitą;

  14.19. tikrina Savivaldybės administracijos padalinių parengtų ir pateiktų pirkimo dokumentų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, teikia siūlymus jiems pataisyti;

  14.20. konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentus;

  14.21. registruoja ir tvarko Savivaldybės administracijos vykdomų pirkimų dokumentų registrą Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje, užtikrina jų saugumą ir tinkamą naudojimą. Registruoja viešuosius pirkimus vykdančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas, viešųjų pirkimų komisijų posėdžių protokolus, gautus ir siunčiamus viešųjų pirkimų komisijos raštus;

  14.22. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) viešųjų pirkimų procedūrų ir kitas ataskaitas bei kitą reikalingą informaciją;

  14.23. kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus mažos vertės pirkimus ir, ataskaitiniams finansiniams metams pasibaigus, teikia Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus visų per finansinius metus Savivaldybės administracijos atliktų mažos vertės viešųjų pirkimų ataskaitą;

  14.24. rengia ir teikia informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, kontroliuojančioms organizacijoms, tiekėjams ir Savivaldybės administracijos vadovybei;

  14.25. kaupia ir analizuoja informaciją apie Savivaldybės administracijos atliktus arba nutrauktus viešuosius pirkimus ir tobulina pirkimo dokumentus, procedūrų vykdymą;

  14.26. Skyriaus kompetencijos klausimais rengia Birštono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

  14.27. ruošia paraiškas-užduotis viešiesiems pirkimams vykdyti, susijusiems su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu;

  14.28. organizuoja raštvedybą ir archyvų tvarkymą Skyriuje pagal norminius dokumentus.

  IV.  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
  15. Skyrius turi teisę:

  15.1. gauti iš valstybės valdymo institucijų, įmonių, organizacijų ir kitų žinybų, Savivaldybės struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;

  15.2. teikti pagal savo kompetenciją pasiūlymus Savivaldybės merui, Savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriui;

  15.3. kelti kvalifikaciją;

  15.4. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas funkcijas.

   V. ATSAKOMYBĖ
  16. Už šių nuostatų nevykdymą ir netinkamą pareigų atlikimą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  VI. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS
  17. Skyriaus nuostatai ir jų pakeitimai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai