Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI
   I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyriaus) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, struktūrą ir teises.

  2. Skyriaus paskirtis – dalyvauti formuojant Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto politiką, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo, kultūros ir sporto viešąjį administravimą Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigose, prižiūrėti kitų Savivaldybės įstaigų, kuriose organizuojamas vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas, vaikų užimtumas, šios srities veiklą.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro, kultūros ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Savivaldybės institucijų sprendimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais.

  4. Skyrius teisės aktų nustatyta tvarka turi antspaudą, blanką su herbu ir savo pavadinimu.

  5. Skyriaus veiklą, įgyvendinant valstybės švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo politiką, koordinuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kultūros ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

   II. SKYRIAUS VALDYMAS IR STRUKTŪRA
  6. Skyriaus uždaviniai:

  6.1. užtikrinti valstybės ir Savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje; Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo, mokslo ir sporto, kultūros bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymų, Savivaldybės teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, kultūrą, sportą ir jaunimo politiką, vykdymą;

  6.2. organizuoti, stebėti ir tobulinti bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą;

  6.3. kuruoti ir koordinuoti sportinę, kultūrinę veiklą, užtikrinančią vaikų ir jaunimo papildomą ugdymą, užimtumą bei suaugusiųjų įtraukimą į aktyvų dalyvavimą kultūriniame ir sportiniame gyvenime.

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. analizuoja švietimo būklę, teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei, Švietimo, mokslo ir sporto, Kultūros bei Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijoms Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo būklę Savivaldybėje;

  7.2. rengia Savivaldybės ilgalaikius švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo dalį;

  7.3. teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

  7.4. organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą, užtikrindamas, kad visi Savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

  7.5. koordinuoja Savivaldybės švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;

  7.6. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;

  7.7. organizuoja Savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;

  7.8. dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;

  7.9. atlieka Savivaldybės ugdymo įstaigų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;

  7.10. inicijuoja ir dalyvauja organizuojant švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo projektų arba programų rengimą, jų teikimą fondams, konkursams bei juos įgyvendinant;

  7.11. rengia sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo veiklą reglamentuojančiais klausimais, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:

  7.11.1. Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, leidimų steigti filialus;

  7.11.2. Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų nuostatų pakeitimų ir papildymų;

  7.11.3. pritarimo Savivaldybės mokyklų  strateginiams ir ugdymo planams;

  7.11.4. Savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;

  7.11.5. mokslo metų pradžios ir trukmės Savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose;

  7.11.6. asmenų priėmimo į Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas,  bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos nustatymo;

  7.11.7. atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; Savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

  7.11.8. Savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;

  7.11.9. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo.

  8. Rengia kitus Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus.

  9. Organizuoja centralizuotą vaikų priėmimą į Birštono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

  10. Koordinuoja vaikų sveikatos stiprinimo strategijų įgyvendinimą.

  11. Koordinuoja neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų vykdymą.

  12. Vykdo Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų sporto ir kultūros įstaigų veiklos priežiūrą.

  13. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis Skyriaus veiklos klausimais.

  14. Dalyvauja organizuojant miesto, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas, viktorinas ir kt.), analizuoja jų rezultatus.

  15. Padeda mokykloms apsirūpinti vadovėliais, literatūra, programomis, bendraisiais ugdymo planais, egzaminų ir kita mokykline dokumentacija, pažymėjimais, mokymo priemonėmis.

  16. Koordinuoja tautinių mažumų mokinių ir užsieniečių vaikų ugdymo organizavimą.

  17. Koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą Savivaldybėje.

  18. Koordinuoja Savivaldybės studijų rėmimo fondo veiklą, rengia projektus Savivaldybės tarybai.

  19. Kontroliuoja, kaip Birštono savivaldybėje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai.

  20. Tikrina, ar taisyklinga valstybinė kalba vartojama Birštono savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose.

  21. Rengia pranešimus, skelbimus Birštono savivaldybės interneto svetainėje apie Birštono savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įstaigų veiklą.

  22. Tikrina, ar Birštono savivaldybės įstaigų, įmonių, organizacijų interneto svetainėse vartojama taisyklinga valstybinė kalba.

  23. Koordinuoja rengiant Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto programų strateginius planus.

  24. Teikia informaciją Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui ir administracijos struktūriniams padaliniams pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka.

  25. Tvarko Skyriaus archyvą pagal Savivaldybės administracijos nustatytą tvarką.

  III. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS STRUKTŪRA
  26. Skyrius – Savivaldybės administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus įstaigos vadovui (Administracijos direktoriui).

  27. Skyriaus vadovas ir specialistai priimami į pareigas ir atleidžiami iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, atsižvelgiant į švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatomus kvalifikacinius reikalavimus švietimo padalinių vadovams ir specialistams.

  28. Skyriaus darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  29. Skyriaus darbuotojų pareigybių skaičių, pavadinimus ir aprašymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

  30. Nesant skyriaus vedėjo jį pavaduoja Administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas.

  31. Skyriaus darbuotojai dirba vadovaudamiesi šiais nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir pareigybių aprašymais, kuriuos tvirtina Administracijos direktorius.

   IV. SKYRIAUS, JO VADOVO TEISĖS IR ATSKAITOMYBĖ
  32. Skyrius turi teisę:

  32.1. kreiptis į valstybinio ir Savivaldybės administravimo subjektus;

  32.2. pagal savo kompetenciją gauti iš Savivaldybės įstaigų, Administracijos padalinių ir darbuotojų, įeinančių į struktūrinius padalinius, informaciją, kurios reikia Skyriaus uždaviniams įgyvendinti bei funkcijoms atlikti;

  32.3. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų švietimo, kultūros ir sporto padaliniais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

  32.4. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti Savivaldybės, švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų skyrimo konkursuose.

  33. Skyriaus vadovas ir specialistai tobulina kvalifikaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar Savivaldybės biudžeto, fondų ir kitų teisėtų lėšų.

  34. Mokytis ir tobulinti kvalifikaciją iš valstybės, Savivaldybės biudžeto, fondų bei kitų lėšų.

  3.5. Savivaldybės institucijų įgaliojimu atstovauti Savivaldybei kitose įstaigose ir organizacijose.

  36. Skyriaus vadovas atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai