Birštono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2008 m. lapkričio 7 d.

  įsakymu Nr. AV-308

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI
   I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šie nuostatai reglamentuoja Birštono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, pareigas ir teises, darbo organizavimą, pasibaigimą arba pertvarkymą.

  2. Skyriaus steigėjas yra Birštono savivaldybės taryba (į. k. 188644298, buveinė Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas). Skyrius reorganizuojamas steigėjo sprendimu.

  3. Skyrius nėra juridinis asmuo, turi savo blankus, antspaudą.

  4. Skyriaus buveinė – Jaunimo g. 2, LT- 59206, Birštonas

  5. Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais, poįstatyminiais teisės aktais, Birštono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

   II. SKYRIAUS VALDYMAS IR STRUKTŪRA
  6. Skyrius – savivaldybės administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus įstaigos vadovui (administracijos direktoriui.)

  7. Skyriui vadovauja vedėjas – karjeros valstybės tarnautojas. Jį pagal Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymą skiria ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius.

  8. Skyriaus darbuotojų darbo santykius reglamenuoja Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymas, darbo kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  9. Skyriaus darbuotojų pareigybių skaičių, pavadinimus ir aprašymus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

  10. Nesant skyriaus vedėjo jį pavaduoja administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas.

  11. Skyriaus darbuotojai dirba vadovaudamiesi šiais nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir pareigybių aprašymais, kuriuos tvirtina administracijos direktorius.

  III. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
  12. Skyriaus uždaviniai:

  12.1. Įgyvendinti valstybinę švietimo, kultūros ir sporto politiką, teisės aktus reglamentuojančius švietimo, kultūros ir sporto veiklą;

  12.2. Organizuoti, prižiūrėti ir tobulinti pavaldžių mokyklų vykdomą ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį, specialųjį ugdymą, neformalųjį švietimą, bei vaikų užimtumą;

  12.3. Informuoti visuomenę ir valstybės institucijas apie švietimo, kultūros ir sporto būklę Birštono savivaldybėje.

  13. Skyriaus funkcijos:

  13.1. Tiria ir vertina švietimo, kultūros ir sporto būklę analizuodamas, kaip tenkinami vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų asmenų švietimo, kultūros ir sporto poreikiai savivaldybės teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;

  13.2. Dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektą švietimo programoms įgyvendinti, nustatant mokesčio dydį už neformalųjį švietimą, ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklų nuostatuose reglamentuotas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas bei sprendžiant kitus su švietimo veikla susijusius klausimus;

  13.3. Rengia tikslinių švietimo, kultūros ir sporto programų projektus, teikia juos rajono savivaldybės tarybai tvirtinti ir organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą;

  13.4. Inicijuoja ir dalyvauja organizuojant švietimo, kultūros ir sporto projektų arba programų rengimą, jų teikimą fondams, konkursams ir pan. Bei juos įgyvendinant;

  13.5. Teikia savivaldybės tarybos pritarimui mokyklų strateginius planus ir mokyklų metinės veiklos programas;

  13.6. Teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl sąlygų vykdyti vaikų privalomąjį švietimą sudarymo, prieinamo visuotinio švietimo, mokyklų tinklo formavimo pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;

  13.7 teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias pavaldžias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;

  13.8. Teikia Švietimo ir mokslo ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje administracijos direktoriaus pavedimu;

  13.9. Vykdo švietimo stebėseną, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jo nustatyta tvarka;

  13.10. Koordinuoja bei švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka prižiūri savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų veiklą;

  13.11. Konsultuoja mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;

  13.12. Organizuoja savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą ir brandos egzaminus, analizuoja rezultatus;

  13.13. Organizuoja savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų vadovų ir mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų atestavimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

  13.14. Rengia sprendimų dėl mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo projektus pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją, organizuoja jų įgyvendinimą;

  13.15. Organizuoja reorganizuojamų, likviduojamų ar pertvarkomų mokyklų mokymosi sutartyse numatytų mokyklų įsipareigojimų mokiniams vykdymą;

  13.16. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus švietimo, kultūros ir sporto veiklą reglamentuojančiais klausimais;

  13.17. Dalyvauja organizuojant miesto, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas, viktorinas ir kt.), analizuoja jų rezultatus;

  13.18. Koordinuoja švietimo pagalbos teikimą 5-6 metų vaikams, gyvenantiems savivaldybės teritorijoje ir nelankantiems ugdymo įstaigų, organizuoja mokinių, besigydančių ligoninėse, mokymą;

  13.19. Padeda mokykloms apsirūpinti vadovėliais, literatūra, programomis, bendraisiais ugdymo planais, egzaminų ir kita mokykline dokumentacija, pažymėjimais, mokymo priemonėmis, baldais ir kt.;

  13.20. Koordinuoja tautinių mažumų mokinių ir užsieniečių vaikų ugdymo organizavimą;

   IV. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
  14. Pagal savo kompetenciją gauti iš savivaldybės įstaigų, administracijos padalinių ir darbuotojų, įeinančių į struktūrinius padalinius, duomenis, kurių reikia švietimo, kultūros ir sporto skyriaus uždaviniams įgyvendinti bei funkcijoms vykdyti.

  15. Dalyvauti rengiant įstatymų, kitų teisės aktų reglamentuojančių švietimo, kultūros ir sporto veiklą, projektus. Dėl parengtų projektų reikšti pastabas ir pasiūlymus.

  16. Dalyvauti tarptautinėje švietimo, kultūros ir sporto erdvėje, tarptautinėse programose.

  17. Mokytis ir tobulinti kvalifikaciją iš valstybės, savivaldybės biudžeto, fondų bei kitų lėšų.

  18. Savivaldybės institucijų įgaliojimu atstovauti savivaldybei kitose įstaigose ir organizacijose.

  19. Teikti informaciją savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui ir administracijos struktūriniams padaliniams pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka .

  20. Tvarkyti skyriaus archyvą pagal savivaldybės administracijos nustatytą tvarką.

  IV. ATSAKOMYBĖ
  21. Už šių nuostatų nevykdymą ir netinkamą pareigų atlikimą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  V. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS
  22. Skyriaus nuostatai ir jų pakeitimai tvirtinami savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai