Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI
  I SKYRIUS

   BENDROJI DALIS

  1. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – Skyriaus) tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

  2. Skyrius yra savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) struktūrinis padalinys, neturintis juridinio asmens teisių.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Teisėkūros pagrindų įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Civilinės saugos įstatymu, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Civilinės būklės aktų registravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

  4. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, bendradarbiauja su kitais Administracijos struktūriniais, struktūriniais-teritoriniais padaliniais, ministerijomis, departamentais ir kitomis organizacijomis.

  5. Skyriaus vedėjo, kitų valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, o darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, – Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

  6. Skyrius turi dokumentų blanką ir antspaudą su valstybės herbu ir pavadinimu „Lietuvos Respublika*Birštono savivaldybės administracija*Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius*“.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Svarbiausi uždaviniai:

  7.1. užtikrinti pateiktų vertinti teisės aktų projektų ir kitų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ir teisinės technikos reikalavimams;

  7.2. užtikrinti, kad Savivaldybės institucijų sprendimai būtų grindžiami įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais;

  7.3. atstovauti Savivaldybės institucijoms visų instancijų teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose;

  7.4. užtikrinti valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą;

  7.5. padėti įstaigos vadovui valdyti personalą;

  7.6. vykdyti valstybinę funkciją registruojant civilinės būklės aktus;

  7.7. tvarkyti įstatymų nustatyta tvarka priskirtus registrus ir teikti duomenis valstybės registrams;

  7.8. įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų nuostatas, užtikrinant viešąją tvarką Savivaldybės teritorijoje.

  8. Skyrius atlieka šias funkcijas:

  8.1. užtikrina Administracijoje rengiamų teisės aktų ir kitų norminių dokumentų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams:

  8.1.1. analizuoja Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus, jų kaitą ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos padaliniams dėl Savivaldybės institucijų priimtų norminių aktų keitimo, papildymo, naikinimo ar naujų rengimo;

  8.1.2. teikia Savivaldybės vadovams ir Savivaldybės administracijos darbuotojams konsultacijas teisiniais klausimais, susijusiais su jų pareigų atlikimu;

  8.2. derina Administracijos padalinių ir į padalinius neįeinančių viešojo administravimo tarnautojų bei darbuotojų rengiamus Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus, ar jie atitinka galiojančius teisės aktus bei juridinės technikos reikalavimus, vizuoja juos;

  8.3. rengia Skyriaus kompetencijai priskirtų Savivaldybės tarybos, mero, Administracijos direktoriaus sprendimų, potvarkių, įsakymų, kitų su teisiniais klausimais susijusių dokumentų bei siunčiamų raštų projektus;

  8.4. teikia teisines konsultacijas Administracijos struktūriniams ir struktūriniams teritoriniams padaliniams bei į struktūrinius padalinius neįeinantiems viešojo administravimo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

  8.5. derina, pagal kompetenciją rengia Savivaldybės institucijų vardu sudaromų sutarčių projektus;

  8.6. pagal įgaliojimus atstovauja Savivaldybės institucijoms ir gina jų interesus teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

  8.7. padeda Administracijos direktoriui formuoti personalo valdymo politiką:

  8.7.1. teikia Administracijos direktoriui, atsižvelgdamas į Administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, siūlymus dėl žmoniškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

  8.7.2. kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais atlieka Administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir administracijos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktuose administracijai numatytus uždavinius;

  8.7.3. atlieka personalo sudėties analizę;

  8.7.4. siūlo Administracijos direktoriui formuoti administracijos personalo mokymo prioritetus, pagal poreikį sudaro Administracijos personalo metinius  mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmoniškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

  8.7.5. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

  8.7.6. rengia personalo pareigybių sąrašo projektą ir teikia tvirtinti Administracijos direktoriui, konsultuoja Administracijos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

  8.7.7 organizuoja konkursus (pretendentų atranką), dalyvauja parenkant ir skiriant  Administracijos valstybės tarnautojus, organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

  8.7.8. padeda Administracijos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

  8.7.9. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės veiklos vertinimą;

  8.7.10. tvarko valstybės tarnautojų  bei darbuotojų registro duomenų bazę;

  8.7.11. teikia informaciją apie planuojamą Administracijos valstybės tarnautojų poreikį per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą;

  8.7.12. pagal kompetenciją padeda Administracijos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

  8.7.13. organizuoja siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Administracijoje;

  8.7.16. rengia Administracijos darbuotojų kasmetinių atostogų grafiko projektą ir teikia jį tvirtinti Administracijos direktoriui;

  8.8. įgyvendina valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimo funkciją (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas):

  8.8.1. organizuoja ir teikia pirminę teisinę pagalbą: teisinę informaciją, teisines konsultacijas ir rengia dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus (ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą);

  8.8.2. informuoja Savivaldybės gyventojus apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas Savivaldybės interneto tinklapyje, kad būtų įgyvendintas Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas.

  9. Vykdydamas Savivaldybei perduotą valstybinę civilinės būklės aktų registravimo funkciją:

  9.1. atlieka šių civilinės būklės įrašų registravimą: gimimo, tėvystės pripažinimo ir tėvystės nustatymo, įvaikinimo, santuokos, santuokos nutraukimo, mirties, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo;

  9.2. tvarko įstatymų nustatyta tvarka priskirtus registrus ir teikia VĮ Registrų centrui duomenis apie civilinės būklės įrašų sudarymą savivaldybėje, perduoda archyvinius duomenis;

  9.3. vadovaudamasis Civilinės metrikacijos taisyklėmis:

  9.3.1. vykdo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų, užsienyje sudarytų santuokų, užsienyje įregistruotų ištuokų, užsienyje gimusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikų gimimo ir mirties apskaitą;

  9.3.2. pakeičia, papildo, ištaiso, anuliuoja įrašus, atstato prarastus įrašus;

  9.3.3. išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus bei įrašų kopijas;

  9.3.4. išduoda pagal Konvenciją įvairiomis kalbomis gimimo, santuokos ir mirties išrašus iš civilinės būklės aktų įrašų;

  9.3.5. rengia medžiagą ir rašo išvadas dėl savivaldybės gyventojų vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, dėl klaidų ištaisymo civilinės būklės aktų įrašuose, dėl dingusių šių aktų įrašų atkūrimo ir anuliavimo;

  9.3.6. pagal kompetenciją rengia ir teikia teismui išvadas dėl juridinio fakto nustatymo;

  9.3.7. išduoda pažymas, asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;

  9.3.8. organizuoja santuokos registravimo ceremoniją  norinčių susituokti pasirinktoje vietoje;

  9.3.9. vykdo metrikacijos elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje (MEPIS) gautų prašymų nagrinėjimą.

  10. Įgyvendina valstybės ir Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų 10. nuostatas, užtikrinant viešąją tvarką Savivaldybės teritorijoje.

  11. Tvarko administracinių nusižengimų registrą.

  12. Organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemos bei antrinių žaliavų surinkimo įdiegimą Savivaldybėje.

  13. Išduoda Birštono savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms jų sudėtį patvirtinančias pažymas.

  14. Vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijas.

  15. Organizuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą.

  16. Rengia Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, raštų, pažymų projektus;

  17. Rengia ataskaitas, informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia ją Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka kitoms institucijoms.

  18. Dalyvauja Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje.

  19. Nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais.

  20. Tvarko ir teikia Skyriaus kompetencijos klausimais statistinius duomenis.

  21. Skyriaus kompetencijos klausimais teikia informaciją Savivaldybės interneto svetainei, elektronines paslaugas gyventojams ir ūkio subjektams.

  22. Teikia Skyriaus dokumentacijos planą bendram Administracijos dokumentacijos plano parengimui, rengia ir derina Skyriaus dokumentų apyrašus, sukomplektuoja pagal patvirtintą bendrą dokumentacijos planą bylas ir pasibaigus kalendoriniams metams suarchyvuotas Skyriaus bylas perduoda saugoti į Savivaldybės archyvą, sudaro abėcėlinius žurnalus.

  23. Vykdo kitas įstatymais, norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal Skyriaus kompetenciją.

  III SKYRIUS

   STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

  24. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Administracijos direktorius.

  25. Kitų Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių ir etatus nustato ir įsakymu tvirtina Administracijos direktorius. Valstybės tarnautojai priimami į pareigas ir atleidžiami iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

  26. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atskaitingi Administracijos direktoriui per Skyriaus vedėją.

  27. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių charakteristikas, kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę nustato pareigybių aprašymai ar pareigybių nuostatai.

  IV SKYRIUS

  TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  28. Skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės institucijų sprendimus, turi teisę:

  28.1. gauti reikiamą informaciją iš Administracijos struktūrinių, struktūrinių-teritorinių padalinių (seniūnijų);

  28.2. sudaryti darbo grupes sprendžiamoms problemoms nagrinėti;

  28.3. Skyriaus darbuotojai turi teisę mokytis ir tobulinti kvalifikaciją iš valstybės, Savivaldybės biudžetų, fondų bei kitų teisėtų lėšų.

  29. Skyrius privalo:

  29.1. atstovauti pagal įgaliojimus Savivaldybei kitose įstaigose, organizacijose bei teismuose;

  29.2. pateikti Skyriaus veiklos ir kitas su Skyriaus kompetencija susijusias ataskaitas Savivaldybės administracijos direktoriui, valstybės institucijoms;

  29.3. vykdyti Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus;

  29.4. ruošti ir teikti Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;

  29.4. apskaityti ir saugoti Skyriaus žinioje esančių civilinės būklės aktų registravimo liudijimus;

  29.5. užtikrinti gautų duomenų apie asmenis konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą;

  29.6. saugoti ir naudoti pagal paskirtį skyriaus žinioje esančius antspaudus.

  30Skyriaus specialistai atsako už pavestų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

  31. Skyriaus vedėjas ir kiti Skyriaus darbuotojai atsako už jiems nustatytų uždavinių ir pavestų funkcijų vykdymą tinkamai ir laiku, už teisingą Lietuvos Respublikos įstatymų taikymą, vykdant Skyriui keliamus uždavinius ir įstatymų deleguotas funkcijas, Skyriaus rengiamų Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų, raštų atitikimą įstatymams ir kitiems teisės aktams.

  VI SKYRIUS

   REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

  32. Atleidus Skyriaus vedėją iš pareigų, Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtam tarnautojui.

  33. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantys ir juos perimantys asmenys. Jei reikalus perduodantis ar juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis tai nurodo raštu, pasirašydamas aktą.

  34. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka komisijai, o kitas įteikiamas reikalus perimančiam asmeniui. Buvęs Skyriaus darbuotojas turi teisę gauti akto kopiją.

  VII SKYRIUS

   SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS

  35. Skyrius gali būti likviduojamas, reorganizuojamas Savivaldybės tarybos sprendimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai