Birštono savivaldybės administracijos teisės ir personalo skyriaus nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2008 m. lapkričio 7 d.

  įsakymu Nr. AV-308

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS NUOSTATAI
   I. BENDROJI DALIS
  1. Šie nuostatai reglamentuoja Teisės ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas ir teises bei darbo organizavimo tvarką.

  2. Skyriaus steigėjas yra Birštono savivaldybės taryba (į.k. 111103013, buveinė Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas). Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas steigėjo sprendimu.

  3. Skyriaus buveinė – Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas.

  4. Teisės ir personalo skyrius yra Birštono administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.

  5. Skyrius neturi juridinio asmens teisių, finansuojamas iš savivaldybės biudžeto.

  6. Skyrius užtikrina savivaldybės veiksmų teisėtumą bei vykdo personalo tvarkymo funkcijas, o savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, nutarimais ir kitais poįstatyminiais aktais, Birštono savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
  7. Svarbiausieji Teisės ir personalo skyriaus uždaviniai yra šie:

  7.1. Užtikrinti savivaldybės veiksmų teisėtumą bei rengiamų teisės aktų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

  7.2. Padėti rengti ir įgyvendinti Savivaldybės administracijos žmonių išteklių valdymo politiką, formuoti personalą, gebantį atlikti strateginiuose planuose numatytas programas ir įgyvendinti įstaigos tikslus;

  7.3. Užtikrinti savivaldybės administracijos personalo administravimą.

  8. Teisės ir personalo skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias teisines funkcijas:

  8.1. Užtikrina teisinę konsultacinę pagalbą Birštono savivaldybės veikloje;

  8.2. Atstovauja savivaldybę teismuose ir gina jos teisėtus interesus;

  8.3.ruošia dokumentus dėl Lietuvos pilietybės suteikimo ir atsisakymo;

  8.4. Koordinuoja savivaldybės sutarčių rengimą;

  8.5. Teikia juridines konsultacijas savivaldybės tarybos nariams, administracijos vadovams, gyventojų bendruomenių atstovams;

  8.6. Nagrinėja įvairius organizacijų ir atskirų piliečių skundus ir prašymus Savivaldybės administracijos direktoriui pavedimu;

  8.7. Informuoja savivaldybės administracijos padalinius apie naujus įstatymus, poįstatyminius aktus, susijusius su jų darbine veikla;

  8.8. Tikrina, ar pateikiami svarstyti savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus;

  8.9. Koordinuoja dokumentų savivaldybei priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomai ir panaudai rengimą;

  8.10. Organizuoja ir teikia pirminę teisinę pagalbą savivaldybės gyventojams.

  9. Teisės ir personalo skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias personalo funkcijas:

  9.1. Tvarko Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, apskaitą, tvarko valstybės tarnautojų registrą ir teikia jam duomenis;

  9.2. Rengia informaciją personalo klausimais;

  9.3. Rengia ataskaitas, informaciją personalo klausimais ir teikia ją Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka kitoms institucijoms;

  9.4. Organizuoti karjeros valstybės tarnautojams įvadinio, tęstinio ir specialios programos mokymus, rengia kvalifikacijos kėlimo programas;

  9.5. Rengia administracijos direktoriaus įsakymus, Savivaldybės tarybos sprendimus ir mero potvarkius atostogų, komandiruočių klausimais, atleidimo ir priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, darbuotojo skatinimo, apdovanojimo bei drausminių nuobaudų skyrimo ir kitais personalo klausimais;

  9.6. Analizuoja ir tikrina Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių aprašymus;

  9.7. Organizuoja valstybės tarnautojų priėmimo į tarnybą konkursus, dalyvauja parenkant ir skiriant Savivaldybės administracijos darbuotojus, organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą į darbą;

  .9.8. Rengia darbo sutartis su darbuotojais, registruoti jas sutarčių registracijos žurnale;

  9.9. Formuoja, tvarko, kaupia institucijos vadovo, politikų, asmeninio (politinio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, savivaldybės administracijos darbuotojų, savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas, atsako už informacijos, pateiktos bylose, slaptumą;

  9.10. Sudaro savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų atostogų grafikus, suderinti juos su savivaldybės administracijos direktoriumi, prižiūrėti, kad būtų jų laikomasi;

  9.11 rengia ir tikslina Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus;

  9.12. Dalyvauja valstybės tarnautojų vertinimo,  tarnybinių nuobaudų tyrimo ir kitų komisijų darbe, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu tiria tarnybinius nusižengimus;

  9.13. Organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

  9.14. Išduoda valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimus, tvarkyti jų apskaitą ir įstatymų nustatyta tvarka naikinti negaliojančius pažymėjimus;

  9.15. Skaičiuoja naujai priimtų valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą;

  9.16. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir koregavimo, dėl didžiausio leistino Savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų skaičiaus nustatymo, rengia Savivaldybės administracijos nuostatus.

  9.17. Tvirtina skyriuje saugomų dokumentų kopijas, rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia tarnautojų ir darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti;

  9.18. Nagrinėja skundus ir prašymus skyriaus kompetencijos klausimais;

  9.19. Analizuoja Savivaldybės administracijos bei struktūrinių padalinių strateginius tikslus, uždavinius ir funkcijas, atlieka aplinkos analizę ir personalo poreikių analizę;

  9.20. Priima, registruoja ir saugo asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaracijas, įstatymų nustatyta tvarka teikia informaciją atitinkančioms institucijoms;

  9.21. Vykdo viešuosius pirkimus taikant įprastą komercinę praktiką pagal skyriaus kompetenciją bei rengia atitinkamas užduotis dėl viešųjų pirkimų;

  9.22. Vykdo kitus administracijos direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

   III. TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
  10.Teisės ir personalo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir pavestas funkcijas, turi šias teises ir pareigas:

  10.1. Turi teisę gauti informaciją iš Savivaldybės administracijos padalinių skyriaus kompetencijos klausimais;

  10.2. Turi teisę teikti merui, administracijos direktoriui, jų sudarytoms komisijoms siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;

  10.3. Turi teisę tikrinti, kaip laikomasi darbo tvarkos taisyklių, valstybės tarnautojų pareigų;

  10.4. Turi teisę teikti siūlymus dėl paskatinimų ir vykdyti nuobaudų skyrimo procedūras;

  10.5. Turi teisę Mero ar Administracijos direktoriaus pavedimu atstovauti savivaldybę teismuose ir kitose institucijose;

  10.6. Skyriaus darbuotojai turi teisę ir pareigą nuolat mokytis ir kelti kvalifikaciją Savivaldybės ir kitų fondų lėšomis;

  10.7. Teikti Savivaldybės vadovybei informaciją apie Skyriaus veiklą;

  10.8. Užtikrinti Tarnybos paruoštų bei jo veikloje naudojamų dokumentų teisėtumą, duomenų tikrumą, teisingą apyvartą bei saugojimą;

  10.9.. Pagal nustatytą tvarką vesti vidaus raštvedybą, tvarkyti Skyriaus archyvą.

   IV. VALDYMAS, STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS
  11. Teisės ir personalo skyriui vadovauja vedėjas.

  12. Skyriaus vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus priima į darbą ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

  13. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, o kiti skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atskaitingi Administracijos direktoriui per skyriaus vedėją.

  14. Nesant tarnybos vedėjo, jį pavaduoja savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas karjeros valstybės tarnautojas. Kitų skyriaus darbuotojų pavadavimas įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skyriaus vedėjo teikimu.

  15. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų pareigoms keliami specialūs reikalavimai, funkcijos, atsakomybė ir teisės nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos rengia skyriaus vedėjas ir tvirtina Administracijos direktorius, kituose vidaus dokumentuose.

  16. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  17. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, antspaudus ir spaudus. Skyriaus vedėjas paskiria tarnautoją, atsakingą už perduotų reikalų tvarkymą. Skyriaus vedėjas perduoda reikalus Administracijos direktoriaus paskirtam tarnautojui.

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  18. Teisės ir personalo skyriaus nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

  19. Teisės ir personalo skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai