Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017 m. liepos 31 d.

  įsakymu Nr. AV-259

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS  SKYRIAUS NUOSTATAI
   I. BENDROJI DALIS
  1. Šie nuostatai nustato Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, sandarą, valdymą, teises ir pareigas bei veiklos organizavimo tvarką.

  2. Skyrius yra Birštono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Birštono savivaldybės administracijos direktoriui ir steigiamas bei likviduojamas Birštono savivaldybės tarybos sprendimu.

  3. Skyriaus buveinė – Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas.

  4. Skyrius nėra juridinis asmuo.

  5. Skyrius turi savo blankus, antspaudą ir savarankiškai tvarko savo raštvedybą.

  5. Skyrius jo kompetencijai priskirtus klausimus sprendžia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Birštono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

  7. Skyriaus nuostatus ir tarnautojų bei darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Administracijos direktorius.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
  8. Skyriaus uždaviniai:

  8.1. Įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės administracijos politiką socialinės infrastruktūros,  žemės ūkio, melioracijos ir kaimo plėtros srityse;

  8.2. Vykdyti  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, apskaitą ir tvarkymą.

  9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  9.1. Organizuoja statinių projektavimą ir statinių projektų ekspertizių atlikimą;

  9.2. Rengia dokumentus statybos leidimams gauti;

  9.3. Organizuoja statinių naujos statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus.

  9.4. Organizuoja statinių projektų vykdymo priežiūrą;

  9.5. Atlieka arba organizuoja statomų (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, nugriovimo) statinių statybos techninę priežiūrą;

  9.6. Vykdo statinių, kurių statyba (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, nugriovimo) finansuojama iš valstybės, ES, Savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių, statytojo funkcijas;

  9.7. Organizuoja Savivaldybės gyvenamųjų patalpų fondo sudarymą ir jo remontą;

  9.8. Kontroliuoja lėšų, kuriomis vykdomi projektavimo ir statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, nugriovimo) darbai, panaudojimą;

  9.9. Užsako statinių geodezines nuotraukas (esant poreikiui);

  9.10. Rengia dokumentus baigtų statyti ar rekonstruotų (suremontuotų) statinių statybos užbaigimo aktų ir deklaracijų surašymui;

  9.11. Atstovauja Savivaldybei statinių statybos užbaigimo komisijų darbe;

  9.12. Rengia dokumentus statinių kadastriniams matavimams atlikti ir statiniams įregistruoti  Nekilnojamojo turto registre;

  9.13. Teikia siūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų ir statinių techninių projektų rengimo;

  9.14. Rengia arba dalyvauja rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir raštų projektus;

  9.15. Įgyvendina Savivaldybei pavestas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemones;

  9.16. Įgyvendina kaimo plėtros programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, rengia kaimo plėtros programų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, projektus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka juos teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai bei organizuoja jų įgyvendinimą;

  9.17. Organizuoja agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatina ekologinį ūkininkavimą ir tausojančią žemdirbystę;

  9.18. Tvarko žemės ūkio  ir kaimo verslo valdų registrą;

  9.19. Priima pasėlių deklaracijas ir įbraižo žemės sklypus į elektroninio deklaravimo sistemą;

  9.20. Tvarko Ūkininkų ūkių registrą;

  9.21. Prima paraiškas dėl žemės ūkio gyvūnų ir pasėlių draudimo;

  9.22. Konsultuoja Savivaldybės teritorijoje besisteigiančius žemės ūkio kooperatyvus ir kitus žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės ar ES struktūrinių fondų ir teikia jiems kitą metodinę pagalbą;

  9.23. Dalyvauja rengiant bei įgyvendinant ilgalaikes ir trumpalaikes Savivaldybės tarybos patvirtintas infrastruktūros programas kaime;

  9.24. Atlieka iš valstybės biudžeto finansuojamų melioracijos darbų užsakovo funkcijas;

  9.25. Rengia sprendimų dėl melioracijos ir hidrotechnikos įrengimų eksploatavimo bei dirvų kalkinimo organizavimo projektus ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti;

  9.26. Organizuoja melioracijos darbų techninę ir autorinę priežiūrą, nustato technines sąlygas infrastruktūros objektams, statybos, žemės kasimo darbams melioruotoje žemėje projektuoti;

  9.27. Organizuoja Savivaldybei priskirtų melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimą;

  9.28. Dalyvauja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos darbe, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir rangos sutarčių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;

  9.29. Organizuoja darbų, paslaugų ir prekių mažos vertės viešuosius pirkimus;

  9.30. Vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, apskaitą, naudojimą, priežiūrą ir apsaugą;

  9.31. Atlieka turto naudojimo analizę, teikia pasiūlymus dėl nekilnojamojo turto ar jo dalių bei kito turto panaudojimo tikslingumo;

  9.32. Rengia dokumentus dėl nekilnojamojo turto nurašymo, ruošia pasiūlymus dėl jo remonto, pardavimo viešuose aukcionuose, nuomos ir panaudos bei akcijų pardavimo;

  9.33. Rengia dokumentus dėl turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir turto perleidimo kitiems subjektams;

  9.34. Kontroliuoja kaip laikomasi viešuose aukcionuose parduoto nekilnojamojo turto ir akcijų pardavimo sandorių, nekilnojamojo turto nuomos ir panaudos sutarčių nuostatų;

  9.35. Sprendžia daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų bendrosios nuosavybės patalpų administravimo klausimus bei kontroliuoja paskirtų administratorių veiklą;

  9.36. Atlieka bešeimininkio turto apskaitą bei jo įteisinimą;

  9.37. Vykdo statinių naudojimo priežiūrą;

  9.38. Koordinuoja Savivaldybės teritorijos priežiūrą ir tvarkymą;

  9.39. Administruoja infrastruktūros ir socialinės–ekonominės veiklos planavimą, dalyvauja strateginių plėtros ir veiklos planų rengime;

  9.40. Administruoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, kitų komunalinių paslaugų teikimą ir rengia kainų patvirtinimo dokumentų projektus;

  9.41. Sprendžia su šilumos energijos gamyba, tiekimu ir kainodara susijusius klausimus;

  9.42. Dalyvauja klausimų sprendime dėl naudotojų atsijungimo nuo centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų;

  9.43. Išduoda leidimus keleivių vežimui vietiniais maršrutais bei taksi automobiliais;

  9.44. Rengia Savivaldybės teisės aktus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais išdavimo bei išduoda nurodytas licencijas;

  9.45. Rengia dokumentus dėl licencijų loterijai organizuoti ir išduoda nurodytas licencijas;

  9.46. Rengia dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ir išduoda nurodytas licencijas;

  9.47. Rengia dokumentus dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose ir išduoda nurodytus leidimus;

  9.48. Rengia dokumentus dėl leidimų vežti krovinius didžiagabaritėms ir / ar sunkiasvorėms transporto priemonėms ir išduoda nurodytus leidimus;

  9.49 rengia dokumentus dėl leidimų išdavimo prekybai (paslaugų teikimui) viešose vietose Birštono mieste ir išduoda nurodytus leidimus;

  9.50. Rengia ataskaitas, susijusias su Skyriaus vykdomomis funkcijomis;

  9.51. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, teikia išvadas šiais klausimais, rengia atsakymų projektus;

  9.52. Dalyvauja Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;

  9.53. Bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos kitais skyriais, Savivaldybės įstaigomis ir organizacijomis, Savivaldybės bendruomenėmis ir kitomis institucijomis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;

  9.54. Veda Skyriaus raštvedybą ir tvarko Skyriaus dokumentų archyvą;

  9.55. Organizuoja daugiabučių ir individualių gyvenamųjų namų asbesto šalinimo programų įgyvendinimą;

  9.56. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

   III. SKYRIAUS STRUKTŪRA, VALDYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
  10. Skyriaus darbui vadovauja Skyriaus vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

  11. Nesant Skyriaus vedėjo, jį pavaduoja Skyriaus vedėjo pavaduotojas.

  12. Skyriaus vedėją ir kitus Skyriaus darbuotojus priima į darbą ir atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

  13. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų pareigos, atsakomybė ir teisės nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos rengia Skyriaus vedėjas ir tvirtina Administracijos direktorius.

  14. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  15. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.) ir informacinę bei norminę medžiagą, atspaudus ir spaudus.

  16. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas atleidimo iš pareigų įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo atleidžiamas iš pareigų vedėjas, reikalus perimantis asmuo ir Administracijos direktorius.

  17. Kai iš pareigų atleidžiamas Skyriaus tarnautojas ar darbuotojas (ne vedėjas), jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perimančiu darbuotoju, pasirašydami reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

  18. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

  19. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Atleidžiamas skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

   IV. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
  20. Skyrius turi šias teises:

  20.1. inicijuoti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektų rengimą;

  20.2. gauti iš kitų Savivaldybės administracijos skyrių, Birštono seniūnijos, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų pasiūlymus bei dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  20.3. teikti pasiūlymus Administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbo tobulinimo;

  20.4. teisės aktais nustatyta tvarka teikti informaciją žiniasklaidos atstovams apie Skyriuje vykdomą darbą;

  20.5. teikti Administracijos direktoriui Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus ir pasiūlymus dėl darbuotojų priskyrimo lygiams ir kategorijoms, jų tarnybinio paskatinimo bei nuobaudų skyrimo jiems.

  21. Skyrius turi šias pareigas:

  21.1. vykdyti šiuose nuostatuose numatytas funkcijas;

  21.2. laiku ir kokybiškai atlikti Skyriui pavestas funkcijas;

  21.3. kelti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

  21.4. dalyvauti susirinkimuose, pasitarimuose, seminaruose, posėdžiuose ir kituose renginiuose Skyriaus funkcijų vykdymo klausimais;

  21.5. informuoti visuomenę apie skyriaus darbą ir planus;

  21.6. gavus Savivaldybės mero įgaliojimus, atstovauti Savivaldybei užsienio valstybių savivaldybių, valstybinės valdžios ir valdymo institucijose;

  21.7. gavus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus atstovauti Savivaldybę įmonėse, įstaigose ir organizacijose;

  21.8. Savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus nustatytais atvejais ir tvarka sudaryti susitarimus, sutartis ar kitus sandorius su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis;

  21.9. teikti Savivaldybės vadovybei informaciją apie Skyriaus veiklą;

  21.10. užtikrinti Skyriaus paruoštų bei jo veikloje naudojamų dokumentų teisėtumą, duomenų tikrumą, teisingą apyvartą bei saugojimą;

  21.11. vykdyti kitas teisės aktais nustatytas pareigas.

   V. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
  22. Nuostatai gali būti keičiami ar pildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

  23. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai