Birštono savivaldybės administracijos ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

   1. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Rengti viešųjų pirkimų (kai pirkimą inicijuoja Skyrius) dokumentų projektus, įgyvendinti Skyriaus viešųjų pirkimų procedūras, sudaryti Skyriaus metinį viešųjų pirkimų planą ir jį kontroliuoti, tvarkyti Skyriaus gautą ir siunčiamą korespondenciją, archyvinius dokumentus, išduoti leidimus prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose.
  III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – Skyriaus viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, Skyriaus korespondencijos ir archyvo tvarkymo, leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo – funkcijas.
  IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

  4.2. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti dirbti su Microsoft Office programinio paketo programomis;

  4.3. mokėti naudotis viešojo administravimo institucijų duomenų bazėmis bei informacinėmis sistemomis, mokėti dirbti su dokumentų valdymo sistema (DVS);

  4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus ir leidimų prekiauti išdavimą bei gebėti juos taikyti pareigybės funkcijoms vykdyti;

  4.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti taikyti praktiškai.

  V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. laikantis dokumentų rengimo raštvedybos reikalavimų registruoja ir tvarko Skyriaus dokumentus;

  5.2. dirba su dokumentų valdymo sistema (DVS);

  5.3. rengia raštus institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms;

  5.4. teikia paraiškas Viešųjų pirkimų komisijai prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti pagal Skyriaus kompetenciją;

  5.5. atlieka Skyriaus viešųjų pirkimų procedūrų parengiamuosius darbus bei pirkimų procedūras (kaip pirkimų organizatorius);

  5.6. rengia  pirkimų  (kai  pirkimą inicijuoja Skyrius) dokumentų projektus, viešųjų pirkimų procedūras vykdant viešųjų pirkimų komisijai;

  5.7. dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus ir rangos sutarčių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  5.8. organizuoja darbų, paslaugų ir prekių mažos vertės viešuosius pirkimus;

  5.9. tvarko Skyriaus archyvinius dokumentus;

  5.10. priima ir tvarko dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo;

  5.11. priima ir tvarko dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo;

  5.12. priima ir tvarko dokumentus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimo;

  5.13. priima ir rengia dokumentus dėl keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais – taksi licencijų ir leidimų bei licencijų (licencijos kortelių) vežti keleivius reguliariais (vietinio susisiekimo) maršrutais išdavimo;

  5.14. priima ir tvarko dokumentus dėl spalvotųjų metalų ir jų laužo supirkimo;

  5.15. priima ir tvarko dokumentus dėl leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo;

  5.16. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės

  tarybos sprendimų projektus, susijusius su  pareigybei priskirtomis funkcijomis;

  5.17 dalyvauja Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;

  5.18. priima interesantus  pareigybei priskirtų funkcijų klausimais;

  5.19. palaiko ryšį su įvairiomis ūkio ir turto valdymo srityje veikiančiomis valstybinėmis organizacijomis, akcinėmis bendrovėmis, uždaromis akcinėmis bendrovėmis ir kt. organizacijomis;

  5.20. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais;

  5.21. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais Savivaldybės administracijos padalinių darbuotojais savo veiklos klausimais;

  5.22. dalyvauja organizuojamuose pasitarimuose, susirinkimuose, posėdžiuose, kuriuose svarstomi Skyriaus kompetencijos klausimai;

  5.23. nagrinėja, sistemina ir kaupia visų lygių normatyvinius dokumentus, reikalingus pareigybės funkcijoms vykdyti;

  5.24. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai.

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai