Birštono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus nuostatai

  PATVIRTINTA
  Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus2016 m. vasario 29 d.

  įsakymu  Nr. AV-049

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI
   I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Birštono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus valdymą, struktūrą, uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

  2. Skyriaus paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos ir vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atstovauti vaiko teisėms ir teisėtiems interesams ir ginti juos teisės aktų nustatyta tvarka.

  3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, kitomis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, kurie yra susiję su vaiko teisių apsaugos sritimi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

  5. Skyrius turi antspaudą, spaudus, blankus su Skyriaus pavadinimu. Teisės aktų nustatyta tvarka savarankiškai tvarko savo raštvedybą ir archyvą.

   II. SKYRIAUS VALDYMAS IR STRUKTŪRA
  6. Skyriaus steigėjas yra Birštono savivaldybės administracija (į.k. 188750166, buveinė – Jaunimo g. 2, Birštonas, teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga, registras – Valstybės įmonė registrų centras). Skyriaus nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

  7. Skyrius pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

  8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius įstatymų nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai atsakingas ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

  9. Skyriaus struktūra:

  9.1. Skyriaus vedėjas;

  9.2. Skyriaus vyriausiasis specialistas.

  10. Skyriaus darbuotojai yra viešojo administravimo valstybės karjeros tarnautojai.

  11.Skyriaus vedėjas:

  11.1. Organizuoja Skyriaus darbą pagal funkcinį veiklos principą;

  11.2. Atsako už Skyriaus veiklą, tinkamą pareigų atlikimą ir jo kontrolę;

  11.3. Nustato Skyriaus darbuotojui veiklos sritis, paskirsto jam darbą ir jį kontroliuoja;

  11.4. Užtikrina tinkamą Skyriaus dokumentų apskaitą, saugojimą, tvarkymą ir naudojimą;

  11.5. Pasirašo Skyriaus vardu raštus valstybės, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms ir atsakymus į Skyriaus gautus asmenų prašymus ir skundus;

  11.6. Veikia Skyriaus vardu, atstovauja jam valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;

  11.7. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei Savivaldybės administracijos nuostatų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus ir mero raštų Skyriaus kompetencijos klausimais projektus;

  11.8. Vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus ir nurodymus, įsakymus. Skyriaus kompetencijos klausimais organizuoja savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių rengimą ir įgyvendinimą;

  11.9. Teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus darbuotojų priskyrimo lygiams ir kategorijoms, tarnybinio paskatinimo ir nuobaudų skyrimo, pareigybių aprašymo projektus;

  11.10. Nustatyta tvarka atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui už Skyriaus veiklą.

  12. Skyriaus veiklą kontroliuoja meras, mero pavaduotojas, administracijos direktorius, kontrolės ir audito tarnybos.

  III. SKYRIAUS UŽDAVINIAI
  13. Skyrius vykdo šiuos svarbiausius uždavinius:

  13.1. organizuoja pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka likusių be tėvų globos vaikų teisių ir interesų apsaugą;

  13.2. teikia metodinę paramą, konsultacijas, sprendžia kitas vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos problemas;

  13.3. užtikrina pagal kompetenciją įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka visų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą;

  13.4. teikia atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos, vaiko globos (rūpybos) ir teisės pažeidimų prevencijos gerinimo savivaldybės teritorijoje;

  13.5. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos klausimais

  IV. SKYRIAUS FUNKCIJOS
  14. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  14.1. Vykdo vaiko teisių apsaugą savivaldybės teritorijoje;

  14.2. Organizuoja vaiko globą (rūpybą), jos priežiūrą ir įvaikinimą;

  14.3. Rengia ir įgyvendina vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos priemones, tarp jų ir skirtas vaiko teisių pažeidimų prevencijai gerinti;

  14.4. Organizuoja vaiko, kurio tėvai nežinomi, arba vaiko, kurio tėvai negali patys to atlikti, gimimo registravimą;

  14.5. Suteikia vaikui vardą ir pavardę, kai registruojamas vaiko, kurio tėvai nežinomi, gimimas;

  14.6. Nustato teisės aktų nustatyta tvarka vaikus, kuriems reikia globos (rūpybos), ir organizuoja likusių be tėvų globos vaikų laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą ir pasibaigimą;

  14.7. Organizuoja ir koordinuoja teisės aktų nustatyta tvarka asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), įvaikintojų, pasirengimą ir parenka likusiam be tėvų globos vaikui tinkamiausią toms pareigoms asmenį;

  14.8. Kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į Savivaldybės administracijos direktorių arba teismą dėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo, taip pat jo atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų;

  14.9. Sudaro teisės aktų nustatyta tvarka vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą ir konsultuoja sudarant individualų socialinės globos planą;

  14.10. Prižiūri vaiko globą (rūpybą) šeimose, šeimynose ir socialinės globos įstaigose, dėl to bendradarbiauja su institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga;

  14.11. Kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į teismą dėl:

  14.11.1. Nepilnamečio santuokos pripažinimo negaliojančia, kai pažeistos jos sudarymo sąlygos;

  14.11.2. Vaiko kilmės iš motinos nustatymo;

  14.11.3. Tėvystės nustatymo;

  14.11.4. Laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo;

  14.11.5. Vaikui skirto išlaikymo panaudojimo ne vaiko interesais išieškojimo;

  14.11.6. Nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);

  14.11.7. Nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu panaikinimo;

  14.11.8. Nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu apribojimo arba atėmimo;

  14.11.9. Teismo vienam iš sutuoktinių duoto leidimo atlikti tam tikrus veiksmus pakeitimo ar panaikinimo;

  14.11.10.vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;

  14.11.11. Vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo nustatant nuolatinę globą (rūpybą);

  14.11.12. Vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo iš pareigų, jeigu šis jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar kitų svarbių priežasčių, taip pat dėl globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų, jeigu globėjas (rūpintojas) netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globojamo (rūpinamo) vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais;

  14.11.13. Vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos);

  14.11.14. Vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos) panaikinimo;

  14.11.15. Vaiko tėvų (ar vieno iš jų) nušalinimo nuo nepilnamečiam jų vaikui priklausančio turto netinkamo tvarkymo, kai daroma žala vaiko turtiniams interesams;

  14.12. Dalyvauja teismo posėdžiuose ir pateikia teismui išvadą:

  14.12.1. Ar nepažeidžiamos nepilnamečių ir jų vaikų teisės ir teisėti interesai, sprendžiant klausimą dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, kai vienas ar abu sutuoktiniai yra nepilnamečiai;

  14.12.2. Ar nepažeidžiamos vaikų teisės, sprendžiant klausimą dėl sutuoktinių, turinčių bendrų nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyrium;

  14.12.3. Dėl nagrinėjamo ginčo dėl vaiko (gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo), ištyręs šeimos aplinkos sąlygas;

  14.12.4. Dėl įvaikinimo;

  14.12.5. Dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu), kai nagrinėjamas pareiškimas dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);

  14.12.6. Dėl nagrinėjamo ginčo dėl tėvų valdžios apribojimo arba vaiko atskyrimo nuo tėvų (jeigu Skyrius dėl to neteikė teismui ieškinio), ištyręs šeimos gyvenimo sąlygas;

  14.12.7. Ar tikslinga sumažinti santuokinį amžių ir ar tai atitinka nepilnamečio interesus, sprendžiant klausimą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo;

  14.12.8. Dėl sandorių, susijusių su nepilnamečio (įskaitant globojamą (rūpinamą) vaiką) turtu;

  14.12.9. Apie vaiko tėvus ir vaiko teisių apsaugą, kai sprendžiamas klausimas dėl leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį išdavimo;

  14.12.10. Kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;

  14.13. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja teismų posėdžiuose ir ikiteisminio tyrimo metu atliekamose nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, kituose ikiteisminio tyrimo metu atliekamuose procesiniuose veiksmuose, kuriuose dalyvauja nepilnametis;

  14.14. Dalyvauja Skyriaus darbo metu teisės aktų nustatyta tvarka vykdymo procese, vykdant neturtinio pobūdžio sprendimus vaiko atžvilgiu;

  14.15. Dalyvauja ir atstovauja vaiko interesams teismo posėdžiuose nagrinėjant ginčus dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo, tėvystės nustatymo;

  14.16. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su vaiko teisių apsaugos įgyvendinimu, projektus;

  14.17. Išklauso teisės aktų nustatyta tvarka vaiko nuomonę dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės jam paskyrimo;

  14.18. Teikia teisės aktų nustatyta tvarka išvadas Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

  14.19. Teikia Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui įsakymo dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir teismo nutarties dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo kopijas;

  14.20. Registruoja ir kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, kurias nurodo informacinės sistemos nuostatai;

  14.21. Teikia Administracijos direktoriui pasiūlymą įrašyti šeimą į vaikus auginančių socialinės rizikos aplinkoje šeimų sąrašą ir išbraukti iš jo, tvarko šių šeimų ir jų vaikų apskaitą;

  14.22. Persiunčia teisės aktų nustatyta tvarka Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teismo sprendimo dėl tėvų valdžios apribojimo arba globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų kopijas;

  14.23. Teikia vaikų globos namų administracijai rašytinę informaciją apie fizinio asmens tinkamumą (netinkamumą) laikinai paimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką į savo šeimą;

  14.24. Tvarko galimų įvaikinti ir norinčių įvaikinti vaikus asmenų bylas;

  14.25. Konsultuoja tėvus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, pedagogus, socialinius darbuotojus, kitus fizinius bei juridinius asmenis ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais;

  14.26. Kaupia ir analizuoja pranešimus apie smurtą patyrusius ir smurtaujančius vaikus, inicijuoja šiems vaikams ir jų tėvams specialistų ir institucijų būtinos pagalbos suteikimą;

  14.27. Kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas dėl asmens, keliančio grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, patraukimo administracinėn atsakomybėn ar baudžiamojo persekiojimo pradėjimo;

  14.28. Tvarko vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo tėvų, laikinai išvykstančių į užsienį, prašymų atvejų apskaitą ir perduoda ją Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kad būtų užtikrinta šių nepilnamečių apsauga;

  14.29. Gali duoti sutikimą, kad rūpinamas nepilnametis, sulaukęs 16 metų, gyventų skyrium nuo rūpintojo;

  14.30. Teikia teisės aktų nustatyta tvarka socialiniam darbuotojui išvadas dėl trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos likusiam be tėvų globos vaikui skyrimo;

  14.31. Teikia teisės aktų nustatyta tvarka tarpininkavimo dokumentus dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 m.;

  14.32. Teikia tėvui ar motinai informaciją apie vaiką, negyvenantį kartu su jais, išskyrus tuos atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės, kitais įstatymų nustatytais atvejais;

  14.33. Rengia pagal kompetenciją atitinkamoms valstybės, savivaldybės  institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo gerinimo;

  14.34. Dalyvauja tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje;

  14.35. Rengia metines vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo ataskaitas ir teikia jas Savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat su jomis gali supažindinti su vaiko teisių apsauga susijusias valstybės, savivaldybės institucijas ir įstaigas, nevyriausybines organizacijas.

  14.36. Bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, seniūnija, BĮ Nemajūnų dienos centru, nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir derina su jais veiksmus ir sprendimus:

  14.36.1. Organizuojant pagalbą ir paramą vaikui ir socialinės rizikos šeimoms;

  14.36.2. Teikiant metodinę paramą socialiniams darbuotojams;

  14.36.3. Organizuojant globojamam (rūpinamam) vaikui socialinę globą ir socialinę priežiūrą jo tėvams;

  14.36.4. Sprendžiant kitus su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus;

  14.37. Organizuoja bendrus įvairių sričių, susijusių su vaiko teisių apsauga, specialistų pasitarimus ir priima suderintus sprendimus dėl vaiko teisių apsaugos ir teisės pažeidimų prevencijos gerinimo savivaldybėje;

  14.38. Bendradarbiauja su ministerijomis, Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, policija, teismais, prokuratūromis, kitomis valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis;

  14.39. Teikia statistinę informaciją Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai pagal Socialinių paslaugų šeimoms informacinę sistemą (SPIS), taip pat papildomą informaciją apie galimus įvaikinti vaikus, socialinės globos įstaigas, šeimas, kurių atžvilgiu sprendžiami vaiko neteisėto išvežimo, priežiūros ar bendradarbiavimo teisių pažeidimo klausimai, kitą informaciją, kurios reikia vaiko teisėms ir teisėtiems interesams užtikrinti;

  14.40. Nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus piliečių skundus ir pasiūlymus;

  14.41. Vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų nustatytas funkcijas.

  V. SKYRIAUS TEISĖS
  15. Skyrius, įgyvendindamas savo uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:

  15.1. Įstatymų nustatyta tvarka susipažinti su vaikų gyvenimo ir ugdymo sąlygomis šeimose, globėjų (rūpintojų) šeimose ir socialinės globos įstaigose, švietimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat socializacijos centruose, darbo ir laisvės atėmimo vietose;

  15.2. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paimti vaiką iš šeimos ar kitos jo buvimo vietos,  kai  tėvai pažeidžia vaiko teises ir teisėtus interesus, ir laikinai apgyvendinti jį šeimoje arba socialinės globos įstaigoje, iki išsprendžiami vaiko grąžinimo tėvams arba vaiko globos (rūpybos) nustatymo klausimai;

  15.3. Kreiptis į šeimas, globėjų (rūpintojų) šeimas, socialinės globos, švietimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigas, socializacijos centrus, darbo ir laisvės atėmimo vietas dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimų priežasčių nagrinėjimo;

  15.4. Įstatymų nustatytais atvejais teikti teismui ieškinį dėl vaiko teisėtų interesų gynimo;

  15.5. Surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus;

  15.6. Prašyti vaiko nuolatinės ar gyvenamosios vietos Savivaldybės administracijos direktorių, kad šis skirtų vaikui minimalios priežiūros priemonę arba kreiptųsi į teismą dėl leidimo vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę;

  15.7. Kreiptis įstatymų nustatytais atvejais į žurnalistų etikos inspektorių dėl viešosios informacijos priskyrimo informacijos, kuri daro neigiamą poveikį nepilnamečiui, kategorijai;

  15.8. Įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas artimiesiems giminaičiams bendrauti su vaiku (jeigu tėvai atsisako tokias sąlygas sudaryti) arba atsisakyti įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su artimaisiais giminaičiais (jeigu toks bendravimas prieštarauja vaiko interesams);

  15.9. Ginant vaiko teises ir teisėtus interesus bendrauti su šiais subjektais: šeimų vaikais, globėjų (rūpintojų) šeimose, socialinės globos, švietimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose apgyvendintais vaikais, socializacijos centruose ugdomais ar darbo ir laisvės atėmimo vietose esančiais vaikais ir šių įstaigų administracijomis, vaikų tėvais, kitais vaikų atstovais pagal įstatymą, domėtis vaikų elgesiu, ugdymo sąlygomis, jų teisių ir teisėtų interesų apsauga;

  15.10. Teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš asmens sveikatos priežiūros, švietimo, globos įstaigų ir socialinių darbuotojų jų turimą informaciją apie neprižiūrimus, likusius be tėvų globos vaikus, kitą su vaiko teisių apsauga susijusią informaciją;

  15.11. Gauti iš šeimų, kuriose globojami (rūpinami) vaikai, socialinės globos, švietimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, darbo ir laisvės atėmimo vietų informaciją apie vaikų gyvenimo, ugdymo ir globos (rūpybos) sąlygas;

  15.12. Gauti iš valstybės, savivaldybės institucijų visą reikiamą informaciją apie vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą, taip pat su vaiko teisių apsauga susijusias valstybines programas ir jų projektus, metodines rekomendacijas, kurių reikia jų veiklai tobulinti;

  15.13. Gauti  iš teisėsaugos institucijų visą reikiamą informaciją apie girtaujančius, vartojančius narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, valkataujančius, patyrusius fizinį, seksualinį ar emocinį smurtą, turinčius galiojančias administracines nuobaudas vaikus;

  15.14. Gauti iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos informaciją apie fizinių asmenų (būsimųjų vaiko globėjų (rūpintojų), įtėvių ir faktiškai kartu su jais gyvenančių asmenų) teistumą, juridinių asmenų įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius;

  15.15. Gauti iš teritorinės policijos įstaigos pagal būsimųjų vaiko globėjų (rūpintojų), įtėvių gyvenamąją vietą informaciją apie jų padarytus administracinius teisės pažeidimus;

  15.16. Gauti iš teisėsaugos institucijų visą reikiamą informaciją apie vaiko tėvus, kitus teisėtus jo atstovus: girtaujančius, vartojančius narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, valkataujančius, smurtaujančius, turinčius galiojančias administracines nuobaudas ir teistumą;

  15.17. Susipažinti su sveikatos priežiūros įstaigų pateikta informacija apie nepilnamečių sveikatą, nėštumą, gimdymą, apie vaikus, patyrusius smurtą, vaikų savižudybes, taip pat vaiko tėvų, būsimųjų tėvų (įtėvių), būsimųjų globėjų (rūpintojų) sveikatą;

  15.18. Inicijuoti Savivaldybės teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, rengimą;

  15.19. Teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbo tobulinimo;

  15.20. Turėti kitų teisės aktais suteiktų teisių.

  VI. SKYRIAUS PAREIGOS
  16. Skyrius su vaiko interesais susijusius veiksmus ir sprendimus priima vadovaudamasis bendrosiomis vertybėmis, Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos nuostatomis ir vaiko interesų prioritetiškumo principu – pirmiausia atsižvelgti į tai, kas geriausia vaikui.

  17. Kai sprendžiamas kiekvienas su vaiku susijęs klausimas, Skyrius privalo užtikrinti, kad vaikas, gebantis reikšti savo pažiūras, būtų išklausytas tiesiogiai, o jei to padaryti neįmanoma – per atstovą ir priimant sprendimą į jo norus būtų atsižvelgta, jeigu tai neprieštarauja paties vaiko interesams.

  18. Skyrius įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka privalo:

  18.1. Organizuoti vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;

  18.2. Užtikrinti vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą;

  18.3. Kreiptis į teisėsaugos institucijas, kad šios padėtų užtikrinti vaiko teisių apsaugos vykdymą;

  18.4. Atstovauti vaiko teisėms ir teisėtiems interesams ir ginti juos teismuose, šeimose, globėjų (rūpintojų) šeimose, valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose socialinės globos  ir kitose įstaigose;

  18.5. Organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka likusiam be tėvų globos vaikui globos (rūpybos) nustatymą ir pasibaigimą, vykdyti jos priežiūrą šeimose ir socialinės globos įstaigose.

  19. Skyrius, įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka užtikrindamas likusio be tėvų globos vaiko teisių apsaugą, privalo:

  19.1. Nedelsdamas pasirūpinti vaiku, jo teisių ir teisėtų interesų apsauga;

  19.2. Organizuoti vaiko apgyvendinimą šeimoje arba šeimynoje, nesant tokios galimybės – apgyvendinti socialinės globos įstaigoje;

  19.3. Informuoti vaiko tėvus ar kitus jo teisėtus atstovus apie vaiko laikiną apgyvendinimą;

  19.4. Per 3 dienas organizuoti vaiko, kuriam reikia globos (rūpybos), laikinosios globos (rūpybos) nustatymą ir globėjo (rūpintojo) jam paskyrimą;

  19.5. Organizuoti prevencinį (reabilitacinį) darbą su globėjais (rūpintojais), teikti jiems metodinę paramą ir konsultuoti juos vaiko teisių apsaugos klausimais.

  20. Skyrius (arba Skyrius kartu su policija), savo darbo metu gavęs informaciją apie tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą smurtavimą arba kitokį piktnaudžiavimą tėvų valdžia ir dėl to kylančią grėsmę vaiko sveikatai ar gyvybei, privalo nedelsdamas paimti vaiką iš tėvų arba kitų vaiko atstovų pagal įstatymą ir užtikrinti jam tinkamą laikiną priežiūrą arba organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka jo globą (rūpybą).

  21. Skyrius, gavęs informacijos apie policijos ne skyriaus darbo metu paimtą iš tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą ir laikinai apgyvendintą šeimoje arba socialinės globos įstaigoje vaiką, privalo užtikrinti jam tinkamą laikiną priežiūrą arba organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka jo globą (rūpybą).

  22. Skyrius privalo kreiptis į atitinkamas valstybės, savivaldybės institucijas ir įstaigas, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtas socialinės globos ir kitas įstaigas dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimų ir pagal kompetenciją reikalauti, kad būtų pašalintos vaiko teisių pažeidimų priežastys ir sąlygos.

  23. Skyrius iš švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų, policijos, kitų institucijų arba asmenų, turinčių duomenų apie nepilnametį, gavęs informacijos apie likusį be tėvų globos vaiką dėl to, kad tėvai serga, išvykę, dingę, atsisakę atsiimti vaiką iš švietimo ar sveikatos priežiūros įstaigų, arba žiaurų tėvų elgesį su vaiku ar kitokius jo teisių ir teisėtų interesų pažeidimus, privalo nedelsdamas imtis visų teisėtų veiksmų, kurie užtikrintų vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

  24. Skyrius turi ir kitas pareigas, kurias jam nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

  VII. SKYRIAUS DARBOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
  25. Skyriaus darbuotojai už netinkamą pareigų vykdymą ir darbo drausmės pažeidimus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

  26. Skyriaus darbuotojai atsako už Skyriaus atspaudo ir spaudų naudojimą.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai