Birštono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto viešiesiems pirkimams pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. AV-13

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Birštono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas viešiesiems pirkimams yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3. Pareigybės kategorija – 11.

  II. PASKIRTIS
  4. Birštono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų procesų valdymą, pirkimo procedūrų teisėtumą, koordinuoti ir organizuoti viešuosius pirkimus, įgyvendinant Birštono savivaldybės administracijos uždavinius ir funkcijas viešųjų pirkimų srityje.
  III. VEIKLOS SRITIS
  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – viešųjų pirkimų organizavime.
   IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

  6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje valstybės ar savivaldybės institucijose ar įstaigose;

  6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

  6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. Gebėti rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, išmanyti viešųjų pirkimų procedūras;

  6.5. mokėti dirbti kompiuteriu su  Microsoft Office programiniu paketu;

  6.6. mokėti naudotis viešojo administravimo institucijų bazėmis ir informacinėmis sistemomis, mokėti dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau − CVP IS).

  V. VALSTYBĖS TARNAUTOJO, EINANČIO ŠIAS PAREIGAS, FUNKCIJOS
  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. rengia ir Birštono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriui teikia tvirtinti Administracijos einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir, esant poreikiui, nustatyta tvarka vykdo pirkimų plano tikslinimo procedūras, pagal pirkimų planą rengia numatomų vykdyti pirkimų suvestinę ir įstatymų nustatyta tvarka paskelbia;

  7.2. teisės aktų nustatyta tvarka skaičiuoja Administracijos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vertes ir veda pirkimo verčių apskaitą, parenka ir nustato prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą;

  7.3. priima ir vizuoja Administracijos struktūrinių padalinių ir į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų parengtas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti, siekiant užtikrinti operatyvų viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą Viešųjų pirkimų įstatyme ir

  Administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse numatytais pirkimo būdais ir priemonėmis;

  7.4. konsultuoja Administracijos specialistus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;

  7.5. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms suformuluoti uždaviniai;

  7.6. siekdamas užtikrinti viešųjų pirkimų komisijų darbą: rengia Administracijos direktoriaus įsakymus viešųjų pirkimų komisijų sudarymo ir kitais kompetencijos klausimais; kviečia komisijos narius į komisijos posėdžius; tvarko protokolų registrą; raštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis rengia ir teikia tiekėjams raštus, paklausimus, paaiškinimus, pranešimus apie viešųjų pirkimų komisijos sprendimus;

  7.7. atlieka tiekėjų pasiūlymų vertinimą ir palyginimą, dalyvauja skundų ir prašymų viešųjų pirkimų klausimais nagrinėjime ir kartu su viešųjų pirkimų komisija priima sprendimus;

  7.8. pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų prašymus, atsako į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimo nustatytais terminais;

  7.9. administruoja Administracijos paskyrą centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ir elektroninėmis priemonėmis atliekamus pirkimus, kuriuos vykdo viešųjų pirkimų komisijos;

  7.10. administruoja Administracijos paskyrą Centrinės perkančiosios organizacijos informacinėje sistemoje (toliau – CPO IS), administruoja Administracijos darbuotojams CPO IS suteiktas teises ir įgaliojimus;

  7.11. siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą, nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais CVP IS, Savivaldybės tinklalapyje ar kt.;

  7.12. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skelbimus, procedūrų ataskaitas, metines viešųjų pirkimų ataskaitas;

  7.13. teikia metodinę pagalbą, informaciją ir konsultacijas Administracijos specialistams dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės norminių aktų taikymo tam, kad būtų užtikrintas viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas, pagal kompetenciją bendradarbiauja su Administracijos struktūriniais padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba, projektus įgyvendinančiomis institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo bei Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių ir nacionalinių fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais;

  7.14. siekianti užtikrinti Administracijos vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, atitikimą teisės aktų reikalavimams, atlieka teisės aktų, reglamentuojančių, pirkimus, stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo ir rengia bei derina jų projektus;

  7.15. registruoja ir tvarko Administracijos vykdomų pirkimų dokumentų registrą Administracijos dokumentų valdymo sistemoje;

  7.16. vykdo elektroninius pirkimus ir pirkimus iš arba per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO);

  7.17. veda viešuosius pirkimus vykdančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų registrą;

  7.18. teikia pirkimo dokumentų kopijas;

  7.19. siekiant  įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo tikslus, derina pirkimo iniciatorių parengtų sutarčių su laimėtojais projektuose nustatytų sąlygų atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams;

  7.20. pagal vykdomas funkcijas teisės aktais nustatyta tvarka registruoja, tvarko, apskaito ir saugo veiklos dokumentus, dalyvauja rengiant dokumentų, kurių saugojimo terminai yra pasibaigę, naikinimo aktus;

  7.21. vykdo kitus su įstaigos funkcijomis susijusius Administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai