Birštono savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2014 m. vasario  25 d.

  įsakymu Nr. AV-061

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS NUOSTATAI
   I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šie nuostatai reglamentuoja Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau vadinama- Skyrius) uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

  2. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą.

  3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu (Žin., 2002, Nr. 123-5540), kitais įstatymais ir norminiais aktais bei šiais nuostatais.

  5.                   Skyriaus vedėją bei vidaus auditorių skiria į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais norminiais aktais.

   II. SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
  6. Skyriaus tikslai – padėti didinti Birštono savivaldybės administracijos (toliau Administracijos), kitų jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą ir įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

  7. Skyriaus uždaviniai:

  7.1 Tikrinti ir vertinti, ar Administracijoje ir jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

  7.2. Teikti administracijos direktoriui, pavaldžių įmonių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto viešojo juridinio asmens veiklos ,vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos.

  1. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas:

  8.1. tikrina ir vertina viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

  8.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

  8.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

  8.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

  8.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

  8.1.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

  8.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;

  8.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

  8.2. atlieka Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;

  8.3. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti viešojo juridinio asmens ir jam pavaldžių arba jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;

  8.4. analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

  8.5. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

  8.6. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

  8.7. rengia Skyriaus veiklos ataskaitą;

  8.8. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;

  8.9. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, viešojo juridinio asmens vadovo nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

  9.                    Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas, palaikydamas glaudžius ryšius su Administracijos struktūriniais padaliniais, įmonėmis, keisdamasi su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

   III. SKYRIAUS TEISĖS
  10. Skyrius turi teisę:

  10.1. Vadovaudamasis norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;

  10.2. Atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizavimą, kitaip tikrinti audituojamojo viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;

  10.3. Naudotis viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;

  10.4. Be atskiro viešojo juridinio asmens vadovo, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų nurodymo gauti iš visų padalinių visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją;

  10.5. Tikrinti audituojamojo viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja arba juo disponuoja;

  10.6. Gauti audituojamų viešojo juridinio asmens padalinių, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų, valstybės tarnautojų ar darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;

  10.7. Gavęs viešojo juridinio asmens vadovo sutikimą (kai audituojamas jam pavaldus arba jo valdymo sričiai priskirtas viešasis juridinis asmuo šio viešojo juridinio asmens vadovo sutikimą), pasitelkti kitų viešojo juridinio asmens padalinių, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų padalinių atitinkamų sričių valstybės tarnautojus arba darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;

  10. 8. Dalyvauti mokyme ir kelti savo kvalifikaciją;

  10.9. Reikalauti, kad audituojamo viešojo juridinio asmens vadovas, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovai sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą.

   IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
   

  11. Skyriui vadovauja ir jos veiklą organizuoja skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui.

  12. Skyriaus vedėjas atsako už Nuostatais Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą:

  13. Skyriaus vedėjas, be Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:

  13.1. Organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus viešojo juridinio asmens vadovui;

  13.2. Pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja viešajam juridiniam asmeniui kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

  13.3. Palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

  13.4. Stebėtojo teisėmis dalyvauja viešojo juridinio asmens organizuojamuose pasitarimuose;

  13.5. Rengia skyriaus vidaus auditorių pareigybių aprašymus (pareigines instrukcijas) ir teikia juos viešojo juridinio asmens vadovui tvirtinti;

  13.6. Pagal suderintą su viešojo juridinio asmens vadovu Skyriaus veiklos planą organizuoja viešojo juridinio asmens padalinių, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą;

  13.7. Teikia viešojo juridinio asmens vadovui pasiūlymus dėl Skyriaus vidaus auditorių skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

  13.8. Prižiūri Skyriaus vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina Tarnybos vidaus auditorių (valstybės tarnautojų) tarnybinę veiklą.

  14. Skyriaus vadovas kasmet iki kovo 1 d. parengia ir pateikia Finansų ministerijai, Administracijos direktoriui, taip pat Birštono savivaldybės tarybai (jos prašymu) metinę tarnybos veiklos ataskaitą.

  15. Skyriaus vedėjo ir vidaus auditorių kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kiti norminiai teisės aktai, taip pat pareigybių aprašymai.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai