Birštono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės tarybos

  2009 m. spalio 30 d.

  sprendimu Nr. TS-181

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATAI
   I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Birštono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) – subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

  2. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Tarnybos steigėjas yra Birštono savivaldybė. Tarnybos nuostatus tvirtina Birštono savivaldybės taryba. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius.

  3. Tarnyba yra juridinis asmuo, turintis atskirą išlaidų sąmatą, dokumentų blankus, savo antspaudą su pavadinimu ir Savivaldybės herbu.

  4. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, audito standartais ir reikalavimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  5. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

  6. Savivaldybės kontrolierius ir Tarnybos valstybės tarnautojai negali būti Savivaldybės tarybos nariais ir darbo laiku negali dalyvauti politinių partijų veikloje. Be to, Savivaldybės kontrolieriaus ir Tarnybos valstybės tarnautojo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis pareigomis valstybės ir Savivaldybės institucijose, įstaigose ir įmonėse.

  7. Savivaldybės kontrolieriaus, Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybos santykių teisiniai pagrindai nustatyti Valstybės tarnybos įstatyme ir Vietos savivaldos įstatyme.

  8. Tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą atlieka Savivaldybės administracija.

  9. Tarnybos buveinės adresas yra Jaunimo g. 2, Birštonas.

  II. TARNYBOS VEIKLOS RŪŠIS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
  10. Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.

  11. Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

  12. Tarnybos uždaviniai:

  1) atlikti išorės finansinį, veiklos ir programų auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;

  2) kiekvienais metais reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, dėl pateiktų tvirtinti metinių Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, metinių Savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

  3) rengti ir Savivaldybės tarybai teikti sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;

  4) rengti ir Savivaldybės tarybai teikti sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias Savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; Savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengti išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;

  5) rengti ir Savivaldybės tarybai teikti sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

  6) vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų auditų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai.

   III. TARNYBOS FUNKCIJOS
  13. Siekdama veiklos tikslo ir įgyvendindama jai nustatytus uždavinius, Tarnyba vykdo šias funkcijas:

  1) atlieka metinių Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditus;

  2) atlieka Savivaldybės administracijos, įstaigų, Savivaldybės administravimo subjektų planinius ir veiklos plane nenumatytus išorės finansinius ir veiklos auditus;

  3) atlieka Savivaldybės įmonių ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių išorės finansinius ir veiklos auditus;

  4) audituoja įstaigoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims Savivaldybės suteiktas lėšas ir (arba) perduotą turtą, siekiant nustatyti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai šis turtas naudojamas;

  5) atlieka Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų veiklos auditus;

  6) atlieka Savivaldybės privatizavimo lėšų, Savivaldybės sudaromų fondų veiklos auditus;

  7) vykdo Savivaldybės vietinių rinkliavų kontrolę;

  8) atlieka auditus ar patikrinimus, reikalingus išvadai dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, dėl pateiktų tvirtinti metinių Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, metinių Savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

  9) atlieka patikrinimus, reikalingus išvadoms dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas, parengti;

  10) atlieka patikrinimus, reikalingus išvadoms, suteikiančioms Savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas, parengti; Savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;

  11) atlieka patikrinimus, reikalingus išvadoms dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo, parengti;

  12) teikia Savivaldybės tarybai jos veiklos reglamente nustatyta tvarka Tarnybos veiklos ataskaitą;

  13) atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;

  14) Valstybės kontrolės prašymu teikia Tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir išvadas.

   IV. TARNYBOS TEISĖS
  13. Tarnyba turi teisę:

  1) finansinio ir veiklos audito, patikrinimų ar kitų kontrolės funkcijų vykdymo metu netrukdomai įeiti į patalpas;

  2) gauti visus finansiniam ir veiklos auditui, patikrinimams ar kitoms kontrolės funkcijoms atlikti reikalingus dokumentus, informaciją, duomenis bei jų kopijas;

  3) gauti iš audituojamo subjekto darbuotojų reikiamus rašytinius paaiškinimus;

  4) pagal audito reikalavimus pasitelkti ekspertus (specialistus), turinčius reikiamų žinių patikrinimo metu iškilusiems klausimams spręsti;

  5) reikalauti, kad audito ar kitų kontrolės funkcijų vykdymo metu audituojamo ar tikrinamo subjekto vadovas suteiktų tinkamas patalpas auditui atlikti;

  6) atliekamo audito metu pasinaudoti Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos atliktų auditų ataskaitomis ir darbo dokumentais, būtinais vidaus kontrolės vertinimui atlikti, jei audito subjektas ir tikslai sutampa, taip pat turi teisę susipažinti su atliktų kitų išorės auditų savivaldybės įstaigose ir įmonėse dokumentais;

  7) Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikti nagrinėti Savivaldybės tarybos administracinei komisijai;

  8) naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

   V. TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
  14. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius. Jis turi savo antspaudą su pavadinimu ir Savivaldybės herbu. Savivaldybės kontrolierius yra atskaitingas Savivaldybės tarybai.

  15. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą.

  16. Savivaldybės kontrolierius:

  1) tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus, vertina valstybės tarnautojų veiklą. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas Tarnybos personalo valdymo funkcijas;

  2) leidžia įsakymus, organizuoja Tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;

  3) sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, jį  iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas;

  4) Tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;

  5) turi teisę dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos (jei ji įsteigta), komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;

  6) Valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

  7) pats atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;

  8) priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų subjektų vadovai per Savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų) privalo ištaisyti audito metu nustatytus jų veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu pranešti Savivaldybės kontrolieriui;

  9) teikia merui, Savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų. Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės interneto tinklalapyje;

  10) kiekvienais metais reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, dėl pateiktų tvirtinti metinių Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, metinių Savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

  11) finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;

  12) imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

  13) nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

  14) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir Savivaldybės institucijoms;

  15) reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Tarnybos veiklos ataskaitą. Tarnybos veiklos ataskaitą arba jos santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto tinklalapyje;

  16) Savivaldybės tarybos arba Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;

  17) atlieka Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;

  18) atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose Savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;

  19) Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti Savivaldybės tarybos Administracinei komisijai;

  20) teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie Savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;

  21) organizuoja Tarnybos raštvedybos tvarkymą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

  22) bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija, Lietuvos Respublikoje veikiančiomis audito institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei vidaus audito tarnybomis;

  23) Savivaldybės kontrolierius išleidžiamas atostogų ir vyksta į tarnybines komandiruotes mero potvarkiu.

  17. Tarnybos valstybės tarnautojai:

  1) Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus;

  2) vykdo kitus Savivaldybės kontrolieriaus pavedimus ir užduotis;

  3) įstatymų nustatyta tvarka atsako už jiems nustatytų funkcijų netinkamą atlikimą, už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;

  4) Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti Savivaldybės tarybos Administracinei komisijai;

  5) privalo susilaikyti nuo audito ataskaitų išankstinių viešų vertinimų, kol nerealizuota audito medžiaga.

  18. Savivaldybės kontrolieriaus atostogų ar ligos metu, taip pat, kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Savivaldybės kontrolieriaus pareigas, nustatytas šiuose nuostatuose, atlieka Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas.

   VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
   19. Tarnyba reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai