Birštono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės kontrolieriaus

  2018 m. gruodžio   21 d.

  įsakymu Nr. 1-16

  BIRŠTONO  SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I. SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Birštono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis specialistas yra  karjeros valstybės tarnautojas.
  II. SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Birštono  savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Kontrolės ir audito  tarnybos  vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga  atlikti  Savivaldybės administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius, teisėtumo  ir veiklos auditus.
   III. SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – kontrolės ir audito.
   IV. SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities  ekonomikos, finansų arba  apskaitos, viešojo administravimo  ar teisės krypties išsilavinimą;

  4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo  stažą  viešojo  sektoriaus finansų, apskaitos, kontrolės ir audito  srityse;

  4.3. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktinėje veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, tarptautinius  audito  standartus,  Valstybinio  audito  reikalavimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešojo sektoriaus vidaus kontrolę ir vidaus auditą, viešąjį administravimą, savivaldybės finansų valdymą ir administravimą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir  vykdymą,  lėšų naudojimo tvarką, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, savivaldybės finansų valdymą ir administravimą,  strateginį planavimą, akcinių bendrovių, biudžetinių bei viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą  ir  atskaitomybę, savivaldybės administravimo  subjektų  ir  kontroliuojamų  įmonių  veiklą, darbo santykius, viešuosius pirkimus,  dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;

  4.4. gebėti rinkti, kaupti, valdyti,  sisteminti, analizuoti ir  apibendrinti audito  ar  patikrinimų  metu  surinktą informaciją, rengti  audito  ataskaitas, pateikti  išvadas, pasiūlymus, sprendimų  projektus;

  4.5. išmanyti  viešojo  sektoriaus  subjektų auditų  atlikimo  tvarką,  INTOSAI ir  tarptautinius  audito  standartus,  Valstybinio audito  reikalavimus, audito  atlikimo  metodikas ir  procedūras,  mokėti  juos  taikyti  praktiniame  darbe;

  4.6.  savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

  4.7. gebėti sklandžiai, argumentuotai  dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

  4.8. išmanyti Dokumentų  rengimo  taisykles;

  4.9. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, naudotis kitomis informacinėmis technologijomis.

   V. SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  5.1. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu  savarankiškai atlieka audituojamų  subjektų finansinius, teisėtumo ar veiklos auditus, teminius patikrinimus, vertinimus, nustatytas užduotis;

  5.2. atlikęs auditą, kitokį  patikrinimą,  apibendrina  surinktą  medžiagą, suderinęs su  Savivaldybės kontrolieriumi parengia  audito  ataskaitą, audito  išvadą pagal  Valstybinio audito, tarptautinių audito  standartų ir  teisės  aktų  reikalavimus, atskleidžia audituojamų  subjektų  veiklos  tobulinimo  galimybes, teikia  rekomendacijas,  sutvarko  audito  darbo  dokumentus  ir  kitus  dokumentus,  pagal Dokumentų rengimo bei  Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

  5.3 supažindina  pasirašytinai ar  suderina  su  audituojamo subjekto  vadovybe ar  jos  įgaliotais  asmenimis  atliktų  auditų  ar  patikrinimų  ataskaitų  projektus;

  5.4. Savivaldybės kontrolieriaus  pavedimu,  rengia  Savivaldybės  kontrolieriaus išvadų  dėl  pateiktų  tvirtinti  biudžeto  vykdymo  ataskaitų  rinkinio, savivaldybės  konsoliduotųjų  ataskaitų  rinkinio, savivaldybės naudojimosi bankų  kreditais, paskolų  ėmimo ir teikimo, naudojimo, grąžinimo  galimybių, garantijų  suteikimo  ir  laidavimo  kreditoriams  už  savivaldybės  kontroliuojamų  įmonių   imamas  paskolas projektus;

  5.5.  atlieka Savivaldybės vietinių rinkliavų surinkimo kontrolę;

  5.6.  finansinio ar  veiklos  audito  metu  nustatęs  nusikalstamos  veikos  požymių nedelsiant  apie  tai  praneša  Savivaldybės  kontrolieriui, rengia  medžiagą  teisėsaugos  institucijoms;

  5.7.  finansinio  ar  veiklos  audito  metu  nustatęs  valstybės  ar  savivaldybės  lėšų  ir  turto apskaitos  pažeidimą, turėjusį  reikšmingos  įtakos institucijos ar  įstaigos  finansinių  ir  biudžeto vykdymo  ataskaitų  rinkinių, konsoliduotųjų  ataskaitų  rinkinių  ir (ar) kitų ataskaitų  duomenų  teisingumui, ar  nustatęs  reikšmingą  valstybės  ar  savivaldybės  lėšų  ir  turto  valdymo, naudojimo ir disponavimo jais  teisėtumo  pažeidimą, nedelsiant  apie  tai  praneša   Savivaldybės   kontrolieriui, rengia  medžiagą,  reikalingą   Savivaldybės  kontrolieriaus   sprendimui  priimti;

  5.8. kontroliuoja, kaip  įgyvendinamos  finansinio  ir  veiklos  audito  metu  subjektams  pateiktos  rekomendacijos, atlieka kontrolinius  patikrinimus;

  5.9. pagal poreikį rengia Savivaldybės kontrolieriaus įsakymų, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sutarčių projektus;

  5.10. teikia  siūlymus Savivaldybės  kontrolieriui dėl  Savivaldybės  kontrolieriaus  (kontrolės  ir  audito  tarnybos) metinio  veiklos  plano ir  veiklos  ataskaitos;

  5.11. audito  duomenis, dokumentus, jų kopijas ir  kitą  su  auditu susijusią  informaciją  tretiesiems  asmenims  teikia  tik  Savivaldybės  kontrolieriui leidus;

  5.12  atsakinga   už  duomenų  apsaugą,  atlieka  Lietuvos   respublikos  asmens  duomenų  teisinės  apsaugos  įstatymo   32  straipsnio  2 dalies   numatytas  funkcijas;

  5.13. įstatymų  nustatyta  tvarka  atsako  už  jam nustatytų  funkcijų  netinkamą  atlikimą, už  nepagrįstos  ar  neteisingos   audito  išvados  pateikimą;

  5.14. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu dalyvauja Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

  5.15  Savivaldybės kontrolieriui laikinai negalint eiti pareigų (liga, atostogos, komandiruotė ir pan.),  atlieka  Savivaldybės  kontrolieriaus  funkcijas;

  5.16.  atlieka kitus, Savivaldybės kontrolieriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus,  kad būtų pasiekti  Savivaldybės  kontrolės  ir  audito  tarnybos  strateginiai tikslai.

  VI. SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės kontrolieriui.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai