Birštono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės tarybos

  2018 m. gruodžio 21 d.

  sprendimu Nr. TS-185

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS  IR AUDITO  TARNYBOS

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS

  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Birštono savivaldybės kontrolierius yra valstybės tarnautojas – įstaigos vadovas.
  II. SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Birštono savivaldybės kontrolieriaus pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose Savivaldybės kontrolieriui nustatytoms audito, kontrolės funkcijoms atlikti bei Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo funkcijoms įgyvendinti.
  III. SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einantis Savivaldybės kontrolierius vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – įstaigos vidaus administravimo ir specialiojoje veiklos srityje – kontrolės ir audito.
  IV. SKYRIUS

  SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Savivaldybės kontrolierius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

  4.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse darbo stažą, 3  metų vadovaujamojo  darbo  patirties;

  4.3. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktinėje veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešojo sektoriaus vidaus kontrolę ir vidaus auditą, viešąjį administravimą, savivaldybės biudžeto sudarymo, lėšų naudojimo tvarką, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą, akcinių bendrovių, biudžetinių bei viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą, darbo santykius, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;

  4.4. būti susipažinusiam su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, tarptautiniais audito standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kontrolę ir auditą savivaldybėse ir gebėti juos taikyti savo praktinėje veikloje.

  5. Gebėti:

  5.1. planuoti įstaigos veiklą;

  5.2. valdyti su įstaigos veikla susijusią informaciją;

  5.3. parinkti problemų sprendimo būdus;

  5.4. suvokti įstaigos viziją, misiją, tikslus, uždavinius ir vertybes, nustatyti prioritetus.

  6. Mokėti:

  6.1. analizuoti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų ūkinę ir finansinę veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

  6.2. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  6.3. dirbti „Microsoft Office“ kompiuterio programiniu paketu;

  6.4. analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas bei operatyviai rasti jų sprendimo būdus.

  V. SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Savivaldybės kontrolierius:

  7.1. vadovauja Birštono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai;

  7.2. tvirtina Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus;

  7.3. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos personalo valdymo funkcijas;

  7.4. leidžia įsakymus, organizuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;

  7.5. sudaro Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektą, gavęs Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės administracijos Centralizuotą vidaus audito tarnybą. Kasmet patvirtina ateinančių metų Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas. Prireikus, patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;

  7.6. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;

  7.7. turi teisę dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos (jei ji įsteigta), komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;

  7.8. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

  7.9. pats atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį,  veiklos, Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą ir įgyvendina įstatymuose ir kituose teises aktuose priskirtas funkcijas;

  7.10. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;

  7.11. teikia merui, Savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų;

  7.12. kiekvienais metais iki liepos 15 dienos reglamente nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

  7.13. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;

  7.14. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

  7.15. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už  Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;

  7.16. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

  7.17. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

  7.18. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir Savivaldybės institucijoms;

  7.19. Savivaldybės  tarybos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą arba jos santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto tinklalapyje, o jei įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones;

  7.20. Savivaldybės tarybos arba Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;

  7.21. sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikia duomenis Valstybės kontrolei apie Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus;

  7.22. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose Savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;

  7.23. teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie Savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;

  7.24. atstovauja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai valdžios ir savivaldybės institucijose, Savivaldybių kontrolierių asociacijoje, kitose įstaigose, organizacijose;

  7.25. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas tarnybos kompetencijos klausimais.

  VI. SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Savivaldybės kontrolierius yra pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės tarybai.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai