Birštono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo – mero patarėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės mero

  2019 m. spalio 25 d.

  potvarkiu Nr. MV-19

  MERO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Mero patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės  tarnautojas.
   II SKYRIUS

  PASKIRTIS

   2. Padėti Savivaldybės merui formuoti ir įgyvendinti ryšių su visuomene strategiją ir politiką, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti ryšių su visuomene, tarptautinio bendradarbiavimo ir tarnybinio protokolo srityse.
   III SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Šias pareigas einančio mero patarėjo bendrosios veiklos sritys – ryšiai su visuomene, tarptautinis bendradarbiavimas ir tarnybinis protokolas.
   IV SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

  4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį komunikacijos ir informacijos srityje;

  4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešosios informacijos rinkimą, rengimą ir skelbimą; vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

  4.4. išmanyti dokumentų valdymą, teisės aktų ir dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

  4.5. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterio programomis;

  4.6. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

  4.7. turėti gerus informacijos pristatymo žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis įgūdžius.

   V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti ryšių su visuomene strategiją ir tikslus, vykdo šias funkcijas:

  5.1. rengia ir derina su Savivaldybės meru strateginius ir taktinius komunikacijos planus, juos įgyvendina ir atsako už jų vykdymą;

  5.2. teikia merui patarimus ir siūlymus dėl ryšių su visuomene politikos įgyvendinimo ir tarnybinio protokolo reikalavimų;

  5.3. formuoja Birštono savivaldybės įvaizdį, nuolat teikia informaciją visuomenei ir žiniasklaidai apie Birštono savivaldybės ir mero veiklą;

  5.4. kuria ir palaiko ryšius su Birštono savivaldybės  įstaigomis, visuomene, valstybės institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, siekdamas formuoti objektyvią nuomonę apie Birštono savivaldybės ir mero veiklą;

  5.5. stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonių ir valstybės institucijų teikiamą viešąją informaciją apie Birštono savivaldybę ir merą, operatyviai ir sistemingai renka žiniasklaidoje pateikiamą informaciją, susijusią su Birštono savivaldybės ir mero veikla, ją analizuoja, reaguoja į pasirodančią netikslią informaciją, pateikia ją merui;

  5.6. organizuoja informacinių leidinių leidybą, televizijos, radijo laidų (siužetų) apie Birštono savivaldybę kūrimą ir kitus Birštono savivaldybės informacinio pristatymo darbus;

  5.7. rengia ir platina pranešimus žiniasklaidai, rengia ir teikia atsakymus į žurnalistų paklausimus, organizuoja spaudos konferencijas, seminarus, diskusijas ir kitus viešo pobūdžio renginius, susijusius su visuomenės informavimu apie Birštono savivaldybės ir mero veiklą;

  5.8. rengia ir teikia žiniasklaidai tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimus, patikslinimus, platina Savivaldybės vadovų pareiškimus;

  5.9. teikia spaudai informaciją apie Savivaldybėje svarstomus sprendimų projektus, reikšmingus bendruomenei;

  5.10. nustatyta tvarka rengia ir platina žiniasklaidai, gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms informaciją apie Savivaldybės atstovaujamosios ir vykdomosios institucijų veiklą;

  5.11. Savivaldybės mero pavedimu rengia atsakymus į gyventojų, įmonių, įstaigų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus ir kitus dokumentus;

  5.12. planuoja ir komunikuoja apie Birštono savivaldybės ir mero veiklą socialinėse medijose (socialiniuose tinkluose);

  5.13. atstovauja merui žiniasklaidoje;

  5.14. rengia mero viešąsias kalbas, pasisakymus, sveikinimus, kitus proginius ir viešuosius tekstus;

  5.15. derina,  rengia mero,  mero pavaduotojo, Tarybos narių sveikinimų, padėkų projektus įvairioms institucijoms, mokslo, kultūros, švietimo, visuomenės veikėjams, investuotojams, miesto bendruomenės nariams;

  5.16. dalyvauja rengiant informaciją, pranešimus Birštono savivaldybės interneto puslapyje;

  5.17. konsultuoja (prireikus) Savivaldybės administracijos tarnautojus ir darbuotojus viešosios informacijos teikimo ir rengimo klausimais;

  5.18. dalyvauja rengiant Savivaldybės leidinius;

  5.19. teikia kitas merui reikalingas konsultacijas ir vykdo jo pavedimus savo kompetencijos klausimais;

  5.20. yra atsakingas už bendradarbiavimą su Lietuvos ambasadomis užsienyje turizmo, sveikatinimo, komunikacijos srityse, koordinuoja su ambasadomis susijusius projektus, renginius, iniciatyvas;

  5.21. yra atsakingas už bendradarbiavimą su užsienio ambasadomis Lietuvoje, turizmo, kultūros, sveikatinimo, komunikacijos srityse, koordinuoja su ambasadomis susijusius projektus, renginius, iniciatyvas;

  5.22. yra atsakingas už ryšius su verslo atstovais turizmo, sveikatinimo, rinkodaros, komunikacijos srityse, derina verslo objektų rinkodaros ir komunikacijos planus su Birštono savivaldybės komunikacijos strategija ir komunikacijos planu;

  5.23. koordinuoja Savivaldybėje vykstančius kitų organizacijų inicijuotus renginius, iniciatyvas, kurių partneris yra Birštono savivaldybė, atstovauja ir dalyvauja jų organizavimo darbo grupėse, taip pat rengiant komunikacijos strategijas;

  5.24. koordinuoja mero inicijuotas socialines, komunikacijos akcijas, renginius, atstovauja ir dalyvauja jų organizavimo darbo grupėse, taip pat rengiant komunikacijos strategijas;

  5.25.  yra atsakingas už projektų, susijusių su globaliais birštoniečiais, Lietuvos kurortų asociacijos veikla, įgyvendinimą, atstovauja ir dalyvauja jų įgyvendinimo darbo grupėse, taip pat rengiant komunikacijos strategijas;

  5.26. mero nurodymu, atstovauja Savivaldybei oficialiuose susitikimuose ir renginiuose, susijusiuose su turizmu, komunikacija, įvaizdžiu, esant būtinybei, pristato Birštono kurortą užsienio svečiams, delegacijoms;

  5.27. dalyvauja dalykiniuose susitikimuose, pasitarimuose, komisijose ir darbo grupėse, teikia pasiūlymus ir idėjas planuojant miesto komunikacinius, įvaizdžio planus.

   VI SKYRIUS

   ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

   6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai