Birštono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato administratoriaus pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės mero

  2018 m. vasario 20 d.

  potvarkiu Nr. MV-004

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Tarybos ir mero sekretoriato administratorius yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis A2

  II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
  3. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

  4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Savivaldybės veiklą.

  5. Išmanyti Savivaldybės institucijų struktūrą, žinoti Tarybos komitetų sudėtį ir kompetenciją, Administracijos struktūrą, jos padalinių kompetenciją.

  6. Gerai mokėti valstybinę kalbą, išmanyti raštvedybos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

  7. Mokėti rusų ir anglų (arba vokiečių) kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

  8. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis – MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

  9. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti komandoje.

  III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  10. Padeda Tarybos sekretoriui organizuoti Tarybos, Tarybos komitetų posėdžius, įforminti jų protokolus, suformuoti sprendimų projektų bylas.

  11. Tvarko priimtus Tarybos sprendimus, išleistus mero potvarkius, juos registruoja, sistemina. Organizuoja priimtų Tarybos, Komitetų sprendimų, protokolų išrašų spausdinimą, patikrinimą ir išsiuntimą vykdytojams bei kitiems suinteresuotiems asmenims.

  12. Tvarko ir formuoja Tarybos dokumentaciją ir perduoda ją saugoti archyvui.

  13. Registruoja mero potvarkius ir siunčia juos vykdytojams bei kitiems suinteresuotiems asmenims.

  14. Yra atsakingas už Tarybos sprendimų projektų ir sprendimų perdavimą į Savivaldybės teisės aktų sistemą (gali būti, kad skelbia Savivaldybės teisės aktų sistemoje).

  15. Padeda organizuoti Savivaldybės renginius.

  16. Organizuoja Savivaldybės svečių ir delegacijų iš Lietuvos ir užsienio priėmimą.

  17. Protokoluoja mero ir mero pavaduotojų organizuojamų komisijų posėdžius ir pasitarimus.

  18. Yra atsakingas už tarptautinių ryšių palaikymą, susirašinėjimą su užsienio partneriais, vertėjavimą.

  19. Rengia Savivaldybės mero prezentacijas įvairiomis kalbomis.

  20. Padeda įgyvendinti Savivaldybės komunikacijos planus.

  21. Padeda rinkti ir rengti informaciją konkursams, projektams.

  22. Sudaro ir skelbia Savivaldybės interneto svetainėje mero ir mero pavaduotojo darbotvarkes.

  23. Organizuoja mero ir mero pavaduotojo interesantų ir svečių priėmimą.

  24. Mero pavedimu rengia atsakymus į gyventojų, įmonių, įstaigų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus ir kitus dokumentus.

  25. Rengia informaciją apie mero, mero pavaduotojų nurodymų vykdymą ir supažindina merą bei pavaduotojus.

  26. Vykdo kitus mero, mero pavaduotojo, Tarybos sekretoriaus, mero patarėjo teisėtus pavedimus.

  IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS IR ATSAKOMYBĖ
  27. Tarybos ir mero sekretoriato administratorius yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui.

  28. Darbuotojas už pavestų funkcijų nevykdymą ir tarnybinius nusižengimus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai