Birštono savivaldybės tarybos sekretoriaus pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės mero

  2019 m. spalio 25 d.

  potvarkiu Nr. MV-19

  TARYBOS SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Tarybos sekretorius yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.
   II SKYRIUS

  PASKIRTIS

  2. Aptarnauti Birštono savivaldybės tarybą (toliau – Taryba), organizuoti Tarybos sekretoriato darbą, kad būtų užtikrintas jo nuostatuose ir Tarybos veiklos reglamente numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymas, siekti kuo efektyvesnės Savivaldybės mero ir Tarybos veiklos. Bendrauti su Tarybos nariais ir Savivaldybės administracijos vadovais, Skyrių vedėjais bei specialistais, įstaigų, organizacijų vadovais.
   III SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  3. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, turėti darbo valstybinėje tarnyboje patirties;

  3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

  3.3. išmanyti dokumentų valdymo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  3.4. mokėti vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (rusų, anglų, vokiečių);

  3.5. mokėti dirbti kompiuterio programomis (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);

  3.6. gebėti bendrauti su žmonėmis, dirbti komandoje, operatyviai reaguoti į pokyčius bei priimti sprendimus pagal savo kompetenciją.

   IV SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  4.1. padeda Savivaldybės merui, mero pavaduotojui planuoti Tarybos veiklą, sudaryti Tarybos posėdžių darbotvarkes;

  4.2. koordinuoja ir planuoja Tarybos komitetų ir komisijų veiklą, padeda organizuoti jų posėdžius. Informuoja merą apie juose svarstomų klausimų rezultatus. Prieš kiekvieną Tarybos posėdį parengia ir pateikia merui komitetų posėdžiuose svarstomų Tarybos sprendimų projektų svarstymo rezultatų suvestinę, organizuoja Tarybos posėdžius;

  4.3. organizuoja, teikia medžiagą ir protokoluoja Savivaldybės mero, mero pavaduotojo organizuojamus pasitarimus, Tarybos, Kolegijos, Tarybos komitetų, komisijų, frakcijų posėdžius;

  4.4. registruoja Tarybos sprendimų projektus ir organizuoja jų svarstymą Tarybos komitetuose, posėdžiuose;

  4.5. nustatyta tvarka rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų dokumentų projektus Sekretoriato kompetencijos klausimais;

  4.6. rengia mero metinių ataskaitų Savivaldybės tarybai ir gyventojams projektus;

  4.7. tvarko Tarybos, Kolegijos, Tarybos komitetų, komisijų posėdžių protokolus, užtikrina Tarybos dokumentų apskaitą, saugojimą, naudojimą, perdavimą į archyvą;

  4.8. teikia informaciją gyventojams, susijusią su Sekretoriate saugomais Tarybos posėdžių dokumentais;

  4.9. kontroliuoja Tarybos sprendimų, mero potvarkių vykdymo terminų laikymąsi;

  4.10. dalyvauja mero, mero pavaduotojo, Kolegijos narių, Tarybos komitetų pirmininkų rengiamuose pasitarimuose, gyventojų priėmimuose;

  4.11. rengia vadovų susitikimus su miesto bendruomene, dirba komisijose, darbo grupėse;

  4.12. derina ir organizuoja mero, mero pavaduotojo, Tarybos narių dalyvavimą Valstybės, miesto šventėse, jubiliejiniuose renginiuose, naujų objektų atidarymuose pagal protokolo reikalavimus;

  4.13. užtikrina informacijos pateikimą laiku Savivaldybės interneto svetainėje, miesto informacijos stende, spaudoje;

  4.14. bendradarbiauja su gyvenamosios vietos bendruomenės atstovais;

  4.15. mero pavedimu analizuoja padėtį Savivaldybėje ir siūlo Tarybai sprendimų projektus bei rekomendacijas;

  4.16. teikia pasiūlymus merui dėl Birštono savivaldybės populiarinimo;

  4.17. mero pavedimu nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, kitus dokumentus, juos apibendrina ir išvadas bei pasiūlymus pateikia Savivaldybės merui arba Tarybai;

  4.18. rengia praėjusio mėnesio Tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraščius,  registruoja Tarybos narių pateiktas pažymas apie jų darbo laiką ir kartu su darbo laiko apskaitos žiniaraščiu pateikia Biudžeto ir apskaitos skyriui;

  4.19. organizuoja ir kontroliuoja Sekretoriato darbą;

  4.20. registruoja Tarybos priimtus sprendimus, juos atnaujina pagal Tarybos ir Komitetų posėdžiuose priimtus pakeitimus;

  4.21. esant reikalui, rengia Tarybos slapto balsavimo biuletenius;

  4.22. registruoja norinčiuosius pasisakyti „Birštoniečių tribūnoje“;

  4.23. bendradarbiauja su Vyriausybės atstovu Kauno apskrityje, Savivaldybės tarybos komitetų pirmininkais, Tarybos nariais, Savivaldybės kontrolieriumi, Savivaldybės administracija;

  4.24. kartu su kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių specialistais organizuoja svečių, delegacijų, atvykstančių pas Savivaldybės merą, jo pavaduotoją ar Tarybą, priėmimą;

  4.25. vykdo kitus, su Sekretoriato funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

   V SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS IR ATSAKOMYBĖ

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai