BIRŠTONO SENIŪNIJA

  Pareigos Vardas, pavardė

  Telefonas

  El. paštas
  Birštono seniūnijos seniūnas Jonas
  Kederys

  (8 319) 45 185

  jonas.kederys@birstonas.lt
  seniunas@birstonas.lt
  Seniūno pavaduotoja Alva
  Lišauskienė

  (8 319) 45 185

  alva.lisauskiene@birstonas.lt
  Seniūnijos valytoja Ona Juodienė    
  Seniūnijos darbininkas Saulius
  Vabuolis
     
  SENIŪNIJOS IR SENIŪNO UŽDAVINIAI IR  FUNKCIJOS
  8. Seniūnija:

  8.1. Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų;

  8.2. Teikia socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms;

  8.3. Tvarko namų ūkio knygas kaimo vietovėje;

  8.4. Renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;

  8.5. Neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

  8.6. Registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;

  8.7. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemones;

  8.8. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;

  8.9. Dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

  8.10. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

  8.11. Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas;

  8.12. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;

  8.13. Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacines visuomenės plėtros programas;

  8.14. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos  taisyklių nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus ir atiduoda juos saugoti;

  8.15. Organizuoja viešuosius darbus;

  8.16. Organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą;

  8.17. Pagal kompetenciją organizuoja kapinių priežiūrą;

  8.18. Prižiūri ir atsako už valstybės ir savivaldybės turtą,  kuriuo naudojasi seniūnija ir dėl kurio seniūnas yra pasirašęs materialinės atsakomybės sutartis;

  8.19. Prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas savivaldybei priklausantis turtas, esantis seniūnijai priskirtoje  teritorijoje;

  8.20. Nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;

  8.21. Organizuoja priskirtas būsto paslaugas;

  8.22. Organizuoja želdinių priežiūrą;

  8.23. Organizuoja laisvalaikio centrų veiklą;

  8.24. Prireikus organizuoja viešųjų tualetų paslaugas.

  9. Seniūnas:

  9.1. Užtikrina seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymą, rengia seniūnijos veiklos programas;

  9.2. Atlieka seniūnijos vidaus administravimą;

  9.3. Išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

  9.4. Išduoda leidimus laidoti;

  9.5. Nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas;

  9.6. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą;

  9.7. Teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio objektų priežiūros;

  9.8. Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias  paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų dėl jų suteikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems viėšųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

  9.9. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose;

  9.10. Pasitelkia piniginę socialinę paramą gaunančią šeimą (vieną gyvenantį asmenį) dalyvauti savivaldybės administracijos pagal Vyriausybės ir jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką organizuojamuose visuomenei naudinguose darbuose;

  9.11. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

  9.12. Mero pavedimu rengia ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja bei kontroliuoja jų vykdymą;

  9.13. Šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

  9.14. Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos tarnautoją;

  9.15. Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų ir seniūnaičių pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;

  9.16. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

  9.17. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;

  9.18. Administruoja seniūnijai skirtus asignavimus bei vykdo kitas teisės aktuose seniūnui ar seniūnijai priskirtas funkcijas.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai