Birštono seniūnijos darbininko pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017  m. kovo 1 d.

  įsakymu Nr. AV-067

  BIRŠTONO SENIŪNIJOS DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖ
  1. Birštono seniūnijos darbininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  2. Pareigybės lygis – D.

  3. Darbuotoją priima į darbą, sudaro darbo sutartį, atleidžia iš darbo Administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

  4. Darbuotojas vykdo Birštono seniūnijos seniūno su darbu susijusius nurodymus bei pavedimus.

  II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBININKUI
   5. Turėti vidurinį išsilavinimą.

  6. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

  7. Turėti sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

  8. Mokėti dirbti įvairius ūkinius ir kitus nesudėtingus darbus.

  9. Žinoti ir darbe vadovautis darbo saugos ir sveikatos instrukcijomis.

   III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
  10. Pradėdamas dirbti, darbininkas darbo vietoje išklauso saugos ir sveikatos darbe instruktažą.

  11. Laikosi saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinių saugos, darbo vidaus tvarkos taisyklių rei-

  kalavimų.

  12. Tvarko senkapių, piliakalnių aplinką.

  13. Genėja medžius, kerta krūmus, šienauja žolę.

  14. Valo prišiukšlintą teritoriją.

  15. Šienauja pakeles, kerta pakelių krūmus.

  16. Prižiūri seniūnijos teritorijoje esančių kapinių teritoriją.

  17. Prižiūri Nemajūnų kapinių koplyčią ir tvarką joje.

  18. Vykdo seniūnijos lengvojo automobilio priežiūrą. Esant būtinumui, atlieka vairuotojo

  pareigas.

  19. Vykdo kitus seniūno nurodymus, jei jie neprieštarauja įstatymams.

   IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO  PAVALDUMAS
   20. Birštono seniūnijos darbininkas yra tiesiogiai pavaldus Birštono seniūnijos seniūnui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai