Birštono seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2014 m. vasario 25  d.

  įsakymu Nr. AV-061

  BIRŠTONO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Birštono seniūnijos seniūno pavaduotojas (toliau tekste – seniūno pavaduotojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis – A.

  3.  Pareigybės kategorija – 11.

   II. PASKIRTIS
   4. Seniūno pavaduotojo pareigybė reikalinga vadovauti seniūnijai, kai nėra seniūno, administruoti viešąsias paslaugas seniūnijoje, būti atsakingam už seniūnijos komunalinį ūkį, materialines vertybes, aplinkos ir darbų saugą.
   III. VEIKLOS SRITIS
   5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklos sritis – vietos savivalda, viešasis administravimas.
   IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą;

  6.2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

  6.3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės

  Aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, socialinę paramą, kultūrą ir sportą, seniūnijų veiklą, darbo teisę, raštvedybos, dokumentų ir teisės aktų rengimo taisyklėmis ir pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymu;

  6.4. Būti susipažinusiam su seniūnijai priskirtų notarinių veiksmų atlikimo tvarka;

  6.5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  6.6. Mokėti dirbti su šiomis kopiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS

  Outlook“, „Internet Explorer“;

  6.7. Mokėti vairuoti automobilį.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. Siekiant užtikrinti tinkamą ir nenutrūkstamą seniūnijos darbą, atlieka teisės aktų nustatyta

  Tvarka seniūno funkcijas, kai seniūnas negali eiti pareigų;

  7.2. Teikia seniūnijai priskirtas viešąsias paslaugas, įgyvendina seniūnijai pavestas funkcijas, teikia siūlymus dėl seniūnijos darbo tobulinimo;

  7.3. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant informacinės visuomeninės plėtros, kaimo plėtros bei gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

  7.4.  Padeda organizuoti viešuosius ir visuomenei naudingus darbus, tvarko atliktų darbų apskaitą;

  7.5. Organizuoja seniūnijos gyventojų laisvalaikio, sporto, kultūros veiklą;

  7.6. Seniūno pavedimu organizuoja tinkamą seniūnijos kelių, patalpų, katilinės, kapinių, transporto priemonių eksploatavimą, gyvenviečių apšvietimą, priešgaisrinės ir civilinės saugos objektų eksploatavimą;

  7.7. Atsako už seniūnijos darbuotojų tinkamą darbų saugą;

  7.8. Dalyvauja organizuojant civilinę saugą;

  7.9. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims prekybai viešose vietose, prižiūri prekybą;

  7.10. Išduoda pažymas seniūnijos gyventojams dėl jų socialinės globos, socialinės padėties, šeimos sudėties ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, asmens charakteristikas;

  7.11. Tvarko seniūnijos archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą;

  7.12. Notariato įstatymo tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus, kai seniūnas negali eiti pareigų;

  7.13. Organizuoja seniūnaičių rinkimus, dalyvauja viešuose svarstymuose, koordinuoja seniūnaičių sueigas, posėdžius;

  7.14. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse, savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose;

  7.15. Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reialingumo bei paramos būdų;

  7.16. Su socialiniais darbuotojais lanko seniūnijos socialinės rizikos šeimas bei kitų socialinių grupių asmenis ir sprendžia iškilusias problemas;

  7.17. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją, statistinius duomenis, tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus;

  7.18.  Dalyvauja rengiant gyventojų apklausas;

  7.19. Vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, seniūno nurodymus ir kitus su savivaldybės administracijos veikla susijusius vienkartinio pobūdžio seniūno pavedimus ir užduotis.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai