Birštono seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2018 m. gruodžio 31 d.

  įsakymu Nr. AV-438

  BIRŠTONO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAVADUOTOJO

  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  2. Vykdyti seniūnijai priskirtas funkcijas, administruoti viešąsias paslaugas, tvarkyti seniūnijos raštvedybą.
   II. PASKIRTIS
   4. Seniūno pavaduotojo pareigybė reikalinga vadovauti seniūnijai, kai nėra seniūno, administruoti viešąsias paslaugas seniūnijoje, būti atsakingam už seniūnijos komunalinį ūkį, materialines vertybes, aplinkos ir darbų saugą.
  III. SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Seniūnijos veiklos organizavimas viešojo administravimo srityje.
  IV. SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

  TARNAUTOJUI

  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  4.1.  turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

  4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų  darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

  4.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, seniūnijų veiklą, darbo teisę, seniūnijai priskirtų notarinių veiksmų atlikimo tvarką;

  4.4. būti gerai susipažinęs su dokumentų ir teisės aktų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei gebėti jas taikyti praktiškai;

  4.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

  4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  4.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir mokėti vairuoti automobilį.

  IV. SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  5.1. teikia seniūnijai priskirtas viešąsias paslaugas, įgyvendina seniūnijai pavestas funkcijas, teikia siūlymus dėl seniūnijos darbo tobulinimo;

  5.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant informacinės visuomeninės plėtros, kaimo plėtros bei gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

  5.3. padeda organizuoti viešuosius ir visuomenei naudingus darbus, tvarko atliktų darbų apskaitą;

  5.4. rengia įvairius raštus ir kitus seniūnijos dokumentus, sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;

  5.5. seniūno pavedimu organizuoja gyventojų susirinkimus, rašo protokolus;

  5.6. priima ir registruoja gyventojų skundus bei prašymus;

  5.7. teisės aktų nustatyta tvarka rengia leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims prekybai viešose vietose, prižiūri prekybą;

  5.8. išduoda pažymas seniūnijos gyventojams dėl jų socialinės globos, socialinės padėties, šeimos sudėties ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, asmens charakteristikas;

  5.9. tvarko seniūnijos archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą;

  5.10. Notariato įstatymo nustatyta tvarka rengia ir registruoja notariškai tvirtinamus dokumentus;

  5.11. padeda organizuoti seniūnaičių rinkimus, dalyvauja viešuose svarstymuose, koordinuoja seniūnaičių sueigas, posėdžius;

  5.12. pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse, Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose;

  5.13. prireikus, su socialiniais darbuotojais lanko seniūnijos socialinės rizikos šeimas bei kitų socialinių grupių asmenis;

  5.14. teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją, statistinius duomenis, atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus;

  5.15. dalyvauja rengiant gyventojų apklausas;

  5.16. prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais;

  5.17. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, ruošia ir derina konkursų sąlygas, atlieka sutarčių vykdymo kontrolę vykdant viešuosius pirkimus Birštono seniūnijos veiklos ribose;

  5.18. pavaduoja Birštono seniūnijos seniūną atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais;

  5.19. teikia darbo ataskaitas Birštono seniūnijos seniūnui;

  5.20. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus, pavedimus, seniūno nurodymus ir kitus su Savivaldybės administracijos ar seniūnijos veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir užduotis, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

  VI. SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Birštono seniūnijos seniūnui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai